Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeele õpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 5. veebruar 2019. a. kell 00.35
Muudetud: 5. veebruar 2019. a. kell 00.45

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1.Kelleks ma tahan saada? 8A sõnavara, dialoog 8-1
2.Väljendid, harj.8-2...8-5
3. Tund 8.b . Tekst: Minu töö lk.93, harj.8-11...8-14

II NÄDAL ( 28.01-1.02):
1. Tund 9v. Millal? Mis kuupäeval. Õppeained. Lk.105-109, TV.t.9v
2. Kordamine: 9.tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 9.tsükkel. 31.01

III NÄDAL (4. -8.02):
1.-3. Suusalaager.

IV NÄDAL (11.-15.02):
1.-2. Tund 10a. Pühad. LK.110-111
3. Millal, mis kuupäeval?

V NÄDAL (18.-22.02):
1.-2. Tund 10a. Pühad. TV.t.10a
3. Tund 10b. Tekst: Minu pühad. Lk.114-115

VAHEAEG

VI NÄDAL (4.-8.03):
1. Tund 10b. Töö tekstiga.
2.-3. Tund 10v. Omastav kääne. LK.116-119

VII NÄDAL ( 11.-15.03):
1. Tund 10v. Omastav kääne. Lk.120-121, töölehed.
2. Kordamine kontrolltööks: 10.tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 10.tsükkel. Tund 11a sõnad. - 14.03

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1.-2. Tund 11a. Mis kell on?Lk.122-126
3. Kordamine: kellaaeg. TV.t.11a

IX NÄDAL (25.-29.03):
1. Tund 11b. Tekst: Minu päevaplaan..Lk.127-128
2. Tund 11b. Minu päevaplaan. TV.t.11b
3. Jutustame oma päevast. Grammatikaharjutused.

X NÄDAL (1.-5.04):
1. Tund 11v. Asesõnad alaleütlevas käändes.. Lk.129-130, TV.11v
2. Kordamine: h. 11-16,11-17 lk.131
3. Kordamine KT-ks: 11. tsükkel.

XI NÄDAL (8.-12.04):
1. KONTROLLTÖÖ: 11. tsükkel. - 10.04
2. Tund 12a.Minu harrastused. Sõnavara lk.132-133, 137
3. Tund 12a. h.12-1 lk.133-134. Armastama mida? h.lk.135

XII NÄDAL (15.-19.04):
1. Tund 12a. H.12-6 lk.136, sõnavaraharjutused.
2.- 3. Tund 12b. Tekst: Minu harrastused. Lk.138-139, TV.t.12b

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1. Jutukese koostamine: Minu harrastused. Grammatikaharjutused.
2. Jutustame oma harrastustest. Iseseisev töö.
3. Tund 12v. omadussõna ja nimisõna käänamine alaleütlevas käändes.Lk.140-143


XIV NÄDAL (2.-4.05):
1.-2. Tund 12v. Töölehed.

XV NÄDAL (6.- 10.05):
1. Tund 12v , TV.t.12v, töölehed., tõlkeharjutus lk.143
2. Kordamine KT-ks: 12 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 12 tsükkel. - 9.05

XVI NÄDAL ( 13.-17.05):
1. -2.Tund 2b. Omadussõna, määrsõna. Lk.31-34
3. TK: omadussõna, määrsõna. Loovtöö.

XVII NÄDAL ( 20.-24.05):
1.-2.Tund 3a. Liiklus, tee juhatamine. Lk.35-42.
3. Kordamine: tegusõnade ajad.

XVIII NÄDAL (27.05-31.05):
1. Kordamine: tegusõnade ajad.
2. Kordamine: omadussõna.
3. Kordamine: arvsõna.

XIX NÄDAL (3.06):
1. Loovtööd. kooliaasta lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest dialoogidest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lauseid I poolaastal läbitud teemadel: välimus, iseloom, perekond, linn, tee juhatamine;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I poolaastal õpitud keeleteadmised: järgarvsõnad ja nende kasutamine, omadussõna, kus?,omastavad asesõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

II poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
jooksev hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt)
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt)
testid (3)
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon kolmapäeviti kell 14.45 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.
Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 7.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.