Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11678 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeele õpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 4. veebruar 2019. a. kell 23.14
Muudetud: 4. veebruar 2019. a. kell 23.15

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 21.-25.jaanuar
1) 1A Tervitused. Hääldus. Eesnimed (meessoost, naissoost)
2) Perekond (pereliikmed)
3) Isikunimede lühenvormid (meessoost, naissoost)

II nädal 28.jaanuar-1.veebruar
1) Perepuu joonistamine
2) Jutustamine oma pereliikmetest (minu...)
3) Nimisõnade sugu (harj.1-14,1-15), tõlkeharjutused

III nädal 4.-8.veebruar
1) Sõnavara töö(õppetükk 1). 2A Kuidas sinu nimi on? Väljendid.
2) Isanimi, moodustamine, harj.2-1.....2-4
3) Dialoogid, harj.2-5, 2-6, TV harjutused 2A.

IV nädal 11.-15.veebruar
1) Linn. Kohad linnas(sõnavara)
2) Kes? Mis? harj.2-16,2-17
3) Nimisõna mitmus (reeglid, harjutused 2-19, 2-20, 2-21, 2-22)

V nädal 18.-22.veebruar
1) Sõnavara töö(õppetükk 2), grammatika kordamine
2) Nimisõna sugu ja arv
3) TÖÖ )isikunimed, nimisõna sugu ja arv)

25. veebr - 1. märts KOOLIVAHEAEG

VI nädal 4.-8.märts
1) Kuidas läheb? 3A (sõnavara-väljendid)
2) Nädalapäevad, TV harjutused
3)Dialoogid(lugemine, tõlkimine)

VII nädal 11.-15.märts
1) Omadussõna (lõpud, sõnavara), harj.3-15...3-20
2) Kordamine harj.3-21....3-23, tõlkeharjutused
3) Sõnavara vastamine (õppetükk 3)

VIII nädal 18.-22.märts
1) Aitäh! Palun! 4A (väljendid) harj.4-1.....4-5
2) Numbrid 1-10, harj.4-7....4-9
3) Kordamine, TV harjutused, dialoogid

IX nädal 25.-29.märts
1) Tegusõna (I pöördkond): töötama, lugema, teadma, aru saama. Dialoog 4-17
2) Harj.4.10....4-16; TV harjutused
3) Tõlkeharjutused, kordamine

X nädal 1.-5.aprill
1) Sõnavara vastamine(õppetükk 4), grammatika kordamine
2) 5A (väljendid), harj.5-1....5-4
3) Sõnavara, TV harjutused, aastaajad ja kuud

XI nädal 8.-12.aprill
1) Sõnavara, harj.5-7...5-14
2) Tegusõna (II pöördkond), harj.5-15...5-19 rääkima, vaatama, armastama
3) Kordamine, tõlkeharjutused

XII nädal 15.-19.aprill
1) Sõnavara kontroll (õppetükk 5), tegusõnade pööramine
2) TÖÖ (tegusõnade pööramine), numbrid 11-20
3) 6A (väljendid), harj.6-1...6-4

22. - 26. aprill KOOLIVAHEAEG

XIII nädal 29.aprill-3.mai
1) Numbrite kordamine 1-29, liitmine ja lahutamine, harj.6-7....6-11
2) Kevadpüha
3) Näitav asesõna(see, need, too, nood), harj.6-12....6-14, TV harjutused

XIV nädal 6.-10.mai
1) Kordamine, tõlkeharjutused
2) Sõnavara vastamine(õppetükk 6), linn ja kohad linnas(kordamine)
3) 7A Kus see asub? (väljendid), harj.7-1...7-5

XV nädal 13.-17.mai
1) Sõnavara 7A, harj.7-6...7-10, TV harjutused
2)Kool(sõnavara), harj.7-12...7-15
3)Dialoogide lugemine ja tõlkimine

XVI nädal 20.-24.mai
1) Kus? käände lõpud, harj.7-14...7-20
2) Harj.7-21...7-23, dialoogide lugemine-tõlkimine, TV harjutused
3) Kordamine, tõlkeharjutused

XV nädal 27.-31.mai
1) Sõnavara vastamine (õppetükk 7), grammatika(omadussõnad)
2) Grammatika(tegusõnad)
3) Grammatika(nimisõnad:kes/mis/kus)

3.-11.juuni
Kokkuvõtted, praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid läbitud teemadel: linn, kuidas läheb, viisakussõnad,nädalapäevad, kuude nimetused, aastaajad
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: arvsõnad 1-120, tegusõnade pööramine olevikus - I,II pöördkond, nimisõna mitmuse moodustamine, omadussõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

II poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
jooksev kirjalike tööde hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt)
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt)
testid (3)
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon reedeti kell 14.45 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.
Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.