Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeele õpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 4. veebruar 2019. a. kell 22.10
Muudetud: 4. veebruar 2019. a. kell 23.15

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 21.-25.jaanuar
1) Unit 8. Sõnavara kordamine. Töö tekstiga "The Foundling Museum" (TB p 52-55 ex 4-9) + väljendid; telefonivestluse koostamine (TB p 55 ex 12)
2) Homophones (WB p 54-55); tingimuslaused (WB p 56 Ex 5 ,6); WB p 57-58 ex 7, 8 (tõlkelaused)
3) Kuulamisülesanded "The Strangest Museums of the World" (WB p 58). Unit 8 tööleht kinnistamiseks.

II nädal 28.jaanuar-1.veebruar
1) Unit 9. Kujundite ja arvutamisega seotud sõnavara (TB p 56-58, WB p 60-61 ex 1-2)
2) A newspaper article about time capsule (TB p 58-61 ex 6-11); väljendid TB p 60 ex 7 + WB p 67
3) Sõnade tuletamine, tingimuslaused (WB p 62-65 ex 4-8, reeglid WB p 49, 68)

III nädal 4.-8.veebruar
Suusalaagris

IV nädal 11.-15.veebruar
1) Sõnavara kordamine, tõlkelaused WB ex 9 p 65, WB p 66 ex 10
2) Unit 9 tööleht kinnistamiseks. Phrases with TURN (TB p 62, WB p 71-72 ex 5-6)
3) Estonia (WB p 120 ex 6, WB p 122 - writing a letter). Tallinn - old and modern attractions (TB p 116)

V nädal 18.-22.veebruar
1) Conditionals (tingimuslaused), TB p 65, WB p 68-71.
2) Kordamine: Do the general knowledge quiz (TB p 66), revision for the test
3) TEST (grammar) - phrases with TURN, conditionals (tingimuslaused), verbs-nouns (sõnatuletus)

25. veebr - 1. märts KOOLIVAHEAEG

VI nädal 4.-8.märts
1) Unit 11. Sponsored walk, feelings and emotions. TB p 67-73, exercises on vocabulary
2) Sõnavara kordamine, WB p 75 (1), 79-80. Listening: On holidays. Searching for the information on the Internet (WB p 81 ex 10)
3) Writing a letter (WB p 89 ex 11). Prepositions (WB p 75-76) Conditional sentencessentences if/unless; if/when, WB p 76-78. Revision.

VII nädal 11.-15.märts
1) Unit 12. Adventure. Retelling the story. Jerome K. Jerome "Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog"), part 1-2 (TB p 74-78). Silent letters (WB p 82)
2) Adventures, TB p 78-79. Describe the pictures. "Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog"), WB p 85
3) The Present Continuous Passive (WB p 83-84). Strange British laws (listening), WB p 86.

VIII nädal 18.-22.märts
1) Unit 13. Names, introducing each other; Estonian surnames. Names in my family. Pen names (listening); TB p 80-81, WB p 91
2) Text "Victory for the siblings ..." (TB p 83-84). Passive (WB p 87-90)
3) Unit 13 tööleht. Unit 14. Relationships. Idioms (TB p 85-86, WB p 92). "Tom teaches Becky" after M. Twain, part 1 (TB p 86-88, WB p 95)

IX nädal 25.-29.märts
1) Unit 14. "Tom teaches Becky" after M. Twain, part 2 (TB p 89-90, WB p 95-96). Reported speech.
2) Present Perfect Continuous (WB p 93, 99-101 ex 1-4). Our opinions on relationships: compare, contrast (TB p 91 + WB p 97 ex 8)
3) Revision of units 11-14. Phrases with GO. Prepositions. Asking and answering questions (TB p 92-93)
Passive, WB p 102. Revision for the test.

X nädal 1.-5.aprill
1)TEST(grammar).
2) Unit 16. Travel. On the plane, at the airport. Articles a/an, the, -. (TB p 95-96, WB p 104-105). Question tags (WB p 107)
3) Blog entries "My trip to the Land Down Under", TB p 97-102, WB p 107-108 ex 6-7 (listening)

XI nädal 8.-12.aprill
1) You should (not) have done (TB p 103-104, WB p 110-111). Sõnatuletus: Nouns - adjectives - adverbs (WB p 106)
2) Cities. Describing photos (TB p 110-111). Text "Washington, DC" (TB p 112-113, WB p 117 ex 1)
3) Cities. New York City (TB p 114-116). Tenses (WB p 117-119)

XII nädal 15.-19.aprill
1) Using a hypen in adjectives (four-storey building, well-known author...), WB p 119-120. Unit 19: Trees (TB p 120-122)
2) Trees. Green London, WB p 126). Reported speech (WB p 123-124)
3) Suur Reede

22. - 26. aprill KOOLIVAHEAEG

XIII nädal 29.aprill-3.mai
1) Passive. Revision for the test. WB p 124, 131-132
2) Kevadpüha
3) Round-up. Phrasal verbs with PUT and TAKE. (TB p 123-124, WB p 128)

XIV nädal 6.-10.mai
1) Grammatika kordamine ja kinnistamine
2) Phrasal verbs. Dialogues (TB p 124-125). Should(n't) have (WB p 129)
3) Revision: conditional sentences (WB p 130-131); active and passive (WB p 131-133 ex 6-10). Park rules.

XV nädal 13.-17.mai
1) TEST (grammar)
2) Once upon a time... (TB p 105-108) An English folk tale "Lazy Jack"
3) An interview with Lazy Jack (TB p 109, WB p 114)

XVI nädal 20.-24.mai
1) Sõnavara kordamine (WB p 113)
2) Estonian fairy tales. Final sound of the word (TB p 104, WB p 115)
3) Be used to doing sth (WB p 112). Describing the characters from "Lazy Jack" (WB p 116)

XV nädal 27.-31.mai
1) Estonia, WB p 118-120
2) Writing a letter (WB p 122)
3) Speaking practice

3.-11.juuni
Kokkuvõtted, praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) oskab vestelda oma suveplaanidest
2) oskab rääkida nimedest oma perekonnas (10 lauset)
3) oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple, the Present Perfect Continuous
4) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
5) oskab kasutada väljendeid used to, be used to doing sth, you should (not) have done
6) oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous)
7) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, taskurahast, reisimisest (a'- 10 lauset)
8) oskab jutustades kasutada otsekõne asemel kaudkõnet
9) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
10) oskab moodustada nimisõnast tegijanime( art-artist)
11) teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few
12) on omandanud õppetükkide 8-20 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel
13) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega
14) oskab kirjutada ja vormistada kirja

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaastahinne kujuneb:
kontrolltööde hinded (3 testi)
Jooksev igapäevase suuline hindamine ( arvestuslik koondhinne),
kirjalik jooksev hindamine( arvestuslik koondhinne) ,
sõnavara hindamine ( arvestuslik koondhinne), annavad kokku veel kolm KT-ga samaväärset hinnet

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon reedel 14.45-15.45 ruumis 005 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli veebilehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.


Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 6 + WB 6 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2017
Ü. Kurm, E.Soolepp "I Love English 6 Tests" 2017