Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11678 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeele õpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 4. veebruar 2019. a. kell 21.17
Muudetud: 4. veebruar 2019. a. kell 21.17

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 21.-25.jaanuar
1) Unit 8 sõnavara kordamine (WB p 44, TB ex 2)
2) Kas-küsimustele vastamine, ajamäärused: ever, never, yet.
3) Lihtminevik ja kestev minevik, kordamine WB ex 2, 3.

II nädal 28.jaanuar-1.veebruar
1) Kordamine: Tööleht (unit 8). Unit 9 sõnavaraga tutvumine (TB ex 1-3 )
2) Round - up harjutused. Lihtminevik ja kestev minevik, kordamine (WB ex 2, 3, 6, 7)
3) Perepuu. Töö unit 9 sõnavaraga (TB ex 1-3)

III nädal 4.-8.veebruar
1) The Canterville Ghost, ristsõna lahendamine (TB ex 5-8+ WB ex 1) Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some); modaalverbid (can, may, must) (WB ex 5-7).
2) Ainsus ja mitmus (loendamatud ja nimisõnad)/ artikli kasutamine (a, an, some) (WB ex 2-5)
3) Unit 10. Scotland. Agree or disagree (TB p 56-60). Scottish Sword Dance (video)

IV nädal 11.-15.veebruar
1) Töö tekstiga "Scotland" (TB p 58-60). Video "Royal Military Tattoo. Edinburgh 2018"
2) Greyfriars Bobby - töö tekstiga. Lemmikloomast kirjutamine TB ex 7-11, WB p 70
3) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine TB p 64-66; WB ex 1-3
Kordamine; Kestvaoleviku/mineviku, lihtmineviku, oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69

V nädal 18.-22.veebruar
1) Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine TB p 70-71, WB ex 8. Kordamine
2) TEST (grammar). Helen and Anne - töö tekstiga TB ex 5-9, WB ex 1, 2, 5
3) Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6

25. veebr - 1. märts KOOLIVAHEAEG

VI nädal 4.-8.märts
1) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne. Kirjutamine enda lemmikloomast WB p 70
2) Kaudkõne harjutamine. Ajavormide harjutamine (past simple, past continuous, present simple, present continuous)
3) Unit 13 sõnavara harjutamine

VII nädal 11.-15.märts
1) Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne TB p 75-76, WB p 77-78
2) Feeling stressed - töö tekstiga TB p 77-78, WB ex 4, 5, 9
Omadussõnade järjekord, juhtumi kirjeldus TB p 79, WB p 80-82
3) Kordamine. Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84

VIII nädal 18.-22.märts
1) The story of the zebra crossing - töö tekstiga. Eessõnad TB p 82-85, WB ex 3
2) Tee juhatamine kasutades kaarti. Linna kirjeldamine TB p 86-87, WB ex 8, 9
3) Kaudkõne, väljendid WB ex 4-7, Unit 15 "Red Nose Day" - töö tekstiga Shall I/ we...? TB ex 1-7, WB ex 1-2. Video

IX nädal 25.-29.märts
1) Show what you know TB p 92-93; murdude nimetused TB p 91, WB ex 3-6
2) Grammatika kordamine ja kinnistamine WB p 91-95
3) Kordamine ja grammatika kinnistamine

X nädal 1.-5.aprill
1)TEST(grammar). Unit 16 peatüki sõnavaraga tutvumine WB p 96
2)Selgituse küsimine TB ex 1-3; (a) few/ (a) little, sõnade tuletamine WB ex 97
3) "A country clean-up day" - töö tekstiga TB p 96-98; WB ex 5. Recycling in my home - jutukese kirjutamine WB ex 8, 9

XI nädal 8.-12.aprill
1) Kaudne kõne - kas küsimus; tööleht
2) Unit 17- viisakusväljendid kohvikus ja restoranis TB p 100-101, WB ex 1-4
3) Eessõnad WB ex 5-7; kuulamisharjutus WB ex 9

XII nädal 15.-19.aprill
1) Chocolate - töö tekstiga TB p 102-103; sõnavara harjutamine WB ex 8
2) Quick chocolate fudge TB p 104; Chocolate in your family - jutukese kirjutamine WB ex 10
3) Suur Reede

22. - 26. aprill KOOLIVAHEAEG

XIII nädal 29.aprill-3.mai
1) Unit 18 peatüki sõnavaraga tutvumine WB ex 10; WB p 120-121
2) Unit 18. Chores - kodused toimetused, majapidamistööd. "Home robots" - töö tekstiga TB p 107-109; ST p 105-106. Video
3) Ajavormid WB p 108-110; WB ex 2 p118, 6 p122, 7 p122

XIV nädal 6.-10.mai
1) Artikkel: a/an, the WB ex 5-8. Writing about chores WB ex 9
2) Unit 19 - My media life. TB ex 1-6, WB ex 1
3) Abitegusõnad. Lühendid. Kordamine. Jutuke "My media life" WB ex 2-8. Grammatika kordamine ja kinnistamine

XV nädal 13.-17.mai
1) Grammatika kordamine.
2) Unit 20 kordamine ja kinnistamine WB ex 1, 3
3) "Class trip" - töö tekstiga. TB ex 3-7

XVI nädal 20.-24.mai
1) Show me what you know TB p 119
2) TB p 120-121, My summer - jutukese kirjutamine WB p 125, TB p 122
3) Grammatika kordamine ja kinnistamine

XV nädal 27.-31.mai
1) Unit 20 töölehtede täitmine.
2) Kordamine ja kinnistamine
3) Kordamine ja kinnistamine

3.-11.juuni
Kokkuvõtted, praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane
* Omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa;
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpib korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi;
* Oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* Oskab kasutada poes ja kohvikus vajalikke väljendeid;
* Oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust;
* Oskab kirjutada lühijuttu taaskasutusest, oma kodust, meediast oma elus ning suveplaanidest;
* Oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must;
* Oskab kasutada artikleid a, an, the;
* Oskab moodustada kaudkõnet (jutustav lause olevikus);
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik, kestev minevik; täisminevik);
* Oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte;
* Oskab kasutada sagedust näitavaid sõnu: always, asually, often, sometimes, rarely, never;
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu, oskab omadussõnast moodustada määrsõnu;
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees;
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada;
* Oskab kasutada eessõnu väljendites;
* Oskab omadussõnast moodustada määrsõnu;
* Oskab kirjutada lühijutukese taaskasutusest oma kodus,meediast oma elus ning suveplaanidest.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine, mis on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, vahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.
Suulisel vastamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara (õigekiri + tähendus)
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Õppeperioodi vältel toimub
1) Suuline hindamine-koondhinne arvestuslik
2) Sõnavara tundmise hindamine-koondhinne arvestuslik
3) Kirjalike tööde hindamine-koondhinne arvestuslik
4) 3 testi
Veerandi koondhinne kujuneb veerandi vältel saadud arvestuslike hinnete põhjal, kõik arvestuslikud hinded on samaväärsed kontrolltöö hinnetega.

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see eKoolis "0", mis asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi kätte saamist, v.a. haiguse korral (sellisel juhul õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon R kell 14.45-15.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järele vastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud kirjaliku töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse.
Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust
Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 4, kirjastus Studium, Tartu 2015 (õpik, TV, CD)