Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11722 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10b, 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Elis Nõu

klassiõpetaja

Kontakt: elis.nou@oesel.edu.ee

Loodud: 29. jaanuar 2019. a. kell 10.18
Muudetud: 14. mai 2019. a. kell 20.19

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma
seisukohti ja plaane;
5) on omandanud teadmised õpitava keele kultuuriruumist; tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate
maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab
raadiosaateid;
6) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku infot ka
teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma
õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. 01 - 23. 01
* L. 9 Mis teil täna plaanis on? Uued sõnad, nende pööramine. Tekstide lugemine, tõlkimine. Õiged ja valed väited tekstide kohta.
* Modaalverbid, pööramine olevikus

28. 01 - 30.01
* Modaalverbide pööramine, harjutused.
* Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.

4 .02 - 6. 02
* Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused. Modaalverbid.
* TK (tunnikontroll)

11. 02 - 13. 02
* Minu päevaplaan. Tööleht.
* L. 10 Head isu! Uued sõnad. Toiduained, toidud.

18. 02 - 20. 02
* Kuidas maitseb? Dialoogid. Tegusõnade pööramine.
* Dialoogid. Tööleht.

25. 02-27.02
Vaheaeg

4. 03 - 6. 03
* Tööleht. TK
* Menüü koostamine

11. 03 - 13. 03
* Me läheme välja sööma. Sõnavara. Dialoog.
* Lahutatava liitega verbi pööramine. Tööleht.

* 18. 03 - 20. 03
* L. 11 Me ostame toiduaineid. Uued sõnad.
* Carola kaubanduskeskuses.

25. 03 - 27. 03
* Akusatiiv, eessõna "für". Tööleht.
* Omadussõna koos tegusõnaga "sein". Omadussõna artiklita.

1. 04 - 3. 04
* L. 12 Me ostame riideid ja mööblit.
* Dialoogid. Tööleht.

8. 04 -10. 04
* L. 12 Dialoogid.
* Tööleht.

15. 04 - 17. 04
* Dialoogid, sõnavara hindele.
Omadussõna umbmäärase artikli järel.

22.04.-3.05
Vaheaeg

29. 04 - 31. 05
* Dialoogid, nende koostamine. TK
* L. 13 Kuhu ja kus? Daativi ja akusatiivi kasutamine.

6. 05 - 8. 05
* Nimisõna käänamine akusatiivis ja daativis. Tööleht.
* Eessõnad daativi ja akusatiiviga. Harjutused. Isikuline asesõna daativis.
Eessõnad nii akusatiivi kui daativiga: https://www.youtube.com/watch?v=kuuPn3ptDj8
Eessõnad akusatiiviga: https://www.youtube.com/watch?v=EsygGfinyF0
Eessõnad daativiga: https://www.youtube.com/watch?v=m4ySHh6NzyU
https://www.youtube.com/watch?v=bw1O_Z9Wo-8

13. 05 - 17. 05
* Eessõnad daativi ja akusatiiviga. TK
* L. 14 Meil on kõigil palju tegemist. Sidesõnade kasutamine.

20. 05 - 24. 05
* Volker Kunz. Tekst, harjutused teksti juurde.
* Lisa und Niklas.

27. 05 - 29. 05
* Silke Seiffert, Hausfrau. Enesekohased "sich"- verbid. Omadussõna määrava artikli järel.
* Omadussõna määrava artikli järel.

28. 05 - 01. 06
* Wilhelm Schröder, Rentner. Tekst, harjutused teksti juurde. TK
* Mängime.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpuks oskavad õpilased:

- kasutada toiduainete nimetusi koos omadussõnaga
- rääkida, mida neile meeldib süüa ja juua ja mis neile ei maitse
- pöörata lahutatava liitega sõnu ja neid lauses kasutada
- kasutada ostmisega seotud väljendeid
- kasutada daativi ja akusatiivi eessõnu
- käänata isikulist asesõna ja kasutada seda lauses
- kasutada kõrvallauses sidesõnu
- rääkida vaba aja teemal
- rääkida kodustest töödest õpitud sõnavara abil

Hindamine üles

Kokkuvõttev kursusehinne arvestab kõiki poolaasta jooksul saadud hindeid, sealjuures on oluline ka tundides kohal käimine.

SUULINE VASTAMINE:
Hinne "5": õpilane vastab iseseisvalt, õigesti ja täpselt kogu õppematerjali, oskab praktiliste tööde tegemisel iseseisvalt kasutada omandatud teadmisi
Hinne "4". vastuses esineb 1-2 ebatäpsust faktides, õpilane vastab küsimustele suuremate raskusteta
Hinne "3": esitab õigesti põhilise materjali õpetaja suunavate küsimuste abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Hinne "2": õpilane ei suuda vastata suuremat ja olulisemat osa õppematerjalist, ei tule toime praktiliste ülesannete lahendamisega, teeb rohkesti sisulisi vigu
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta

KIRJALIKUD TÖÖD
HINNE "5" 90- 100% punktide arvust
Hinne "4" 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" 50- 74% punktide arvust
Hinne "2" - 20-49% punktide arvust
Hinne "1" - 0-19% punktide arvust

Tegemata või kehvasti läinud töö kajastub eKoolis nullina. "0" asendub teise hindega pärast töö sooritamist. Töö tuleb uuesti teha 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest, vastasel korral asendub "0" hindega "1".
Parandada saab kõiki hindeid peale nelja ja viie.
Tööd saab järele teha ühe korra.
Õpetaja võib eelneval teavitamisel hinnata kõike, mis on seotud antud õppetööga, näiteks õpilase töövihiku harjutusi või tema kodu- ja tunnitööd.
Oma hinnete eest vastutab õpilane ise. See tähendab, et õpilane tunneb ise huvi, kuidas ja millal töid järele teha.
Poolaasta lõpus võidakse hinnata ka vihiku täitmist.
Konsultatsioon ja järeltööd kokkuleppel õpetajaga.


Õppetunnis vajalikud õppevahendid:
* õpik
* mapp töölehtede jaoks
* õhem jooneline kaustik
* kirjutusvahend