Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 24. jaanuar 2019. a. kell 15.12
Muudetud: 10. mai 2019. a. kell 15.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

NB! Iga moodul täpsustub vahetult mooduli alguses!

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tundideks vajalik: õpik, töövihik, harjutuste vihik, kirjutusvahend, värvilised pliiatsid või vildikad+ õpetaja kätte üks tavaline vihik tunnikontrollide ja lühietteütluste jaoks ja õhuke kiirköitja töölehtede ja lisamaterjalist korrektse õpimapi koostamiseks.

Poolaasta kestab 21. jaanuar- 3.juuni 2019

Inglise keeles jagan nädalad 4 mooduliks, iga moodul keskmiselt 3-4 nädalat (kaks teemat ehk unitit õpikus). NB! IGA MOODULI SISU TÄPSUSTUB VAHETULT MOODULI ALGUSES!
Mooduli hinne koosneb:
50%- tundides suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne, vihiku hinne, töölehtede täitmise hinne
50%- kokkuvõtvad testilehed ja mooduli kokkuvõttev kontrolltöö (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö)

Iga moodul lõpeb õpiku ja töövihiku materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust.

II poolaasta MOODUL 1 (21.01.19- 15.02.19)

I nädal ( 21.-25.01.19)
1. U1-10 kordamisharjutused (iseseisev test ja enesekontroll)
2. U11 Sad news (TB U11.3-11.6, WB U11.3-11.4)
3. Make a poster (important animals in history)- grupitöö

II nädal ( 28.01.10 - 01.02.19)
4. Posterite esitlused, grupitööde hindamine; Greyfriars Bobby (TB U11.6-9; WB U11.8)
5. Greyfriars Bobby ( U11 reading , Wb U11.7); Past Simple and Past Continuous lisaülesanded + WB U11. 5
6. Past Continuous or Present Continuous (WB U11.6); harjutustest U11 koos enesekontrolliga

III nädal (04.02- 08.02.19)
7. People and their life stories (TB U12.1 - 12.4, WB U12.8)
8. Helen Keller (TB U12.5- 12.7; WB U12.1-12.2) Adjective or adverb WB U12.3
9. Helen Keller (TB U12.8- 12. 10 WB U12.5) ; ajavormide kordamine WB U12.4; Reported Speech intro (WB U12.6)

IV nädal (11.02-15.02.19)
10. U12 harjutustest koos enesekontrolliga; mida kordad kokkuvõtvaks testiks?
11. TEST U11, U12
12. testi tagasiside, konsultatsiooni ja järeltöö vajadus; sissejuhatus uude moodulisse

II poolaasta MOODUL 2
V nädal (18.02-22.02.19)
13. Stressed? (TB U13.1 - 13.5; WB U13.1) - vocabulary and reported speech
14. Feeling stressed (TB U 13.6- 13.9; WB U13.3) - reading and vocabulary
15. aktused

VAHEAEG (uus tunniplaaan?)

VI nädal (04.03.-08.03.19)
16. Still stressed? (TB U13.9, WB U13.4-5; U13.9 listening) vocabulary, reported speech, listening skills
17. Adjectives (TB U13.10-11, WB U13.6-8) - omadussõnade järjekord enne nimisõna
18. Adjectives and tenses lisaharjutusi+ U13 harjutustest enesekontrolliga

VII nädal (11.03.-15.03.19)
19. Street (TB U14.1-3, WB U14.1) - vocabulary
20. The story of the zebra crossing (TB U14.4-14.5; WB U14.2)- reading and vocabulary
21. Traffic (TB U14. 6-8; WB U14.6-7)- vocabulary and reading

IX nädal (18.03-22.03.19)
22. How to get to... (TB U14.9-11; WB U14.8-9; U14.3) - teejuhatamise väljendid, eessõnad (prepositions)
23. Reported Speech ehk kaudkõne kordamine (jutustav lause)-lisaülesanne; Reported Speech käsklausetega WB U14.4-5
24. Tenses, adjectives, reported speech - kordamisülesanded lisa+ WB U15.3,U13.5 ja vastavad ül U15 harjutustestist

X nädal (25.03-29.03.19)
25. U14 harjutustest enesekontrolliga; mida oskad testiks?
26. TEST U13, 14
27.testi tagasiside, konsultatsiooni ja järeltöö vajadus; sissejuhatus uude moodulisse. Red Nose Day (U15 reading)

II poolaasta MOODUL 3

XI nädal (01.04.19-05.04.19)
28. We care ( TB U16.1, 16.4, 16.5; WB U16.1) few, little, a few, a little (WB U16.3)
29. Country clean up day ( TB U16.6, U16.7, U16.10; WB U16.4-5)
30. What to say? (TB U16.3; WB U16.2) on+line info about clean-up day (TB U16.9)

XII nädal (08.04-12.04.19)
31. Pie charts (TB U15.8, WB U15.7; TB U16.8-9)
32. Reported speech/ kaudkõne seniõpitu kordamine (lisaülesanded); kaudkõne kas-küsimusest (WB U16.7)
33. U16 harjutustest enesehindamisega

XIII nädal (15.04- 19.04.19)
34. Shopping dialogues ( TB U17.1-3; WB U17.1-3)
35. Chocolate (TB U17.4-6; WB U17.4; U17.8)
36. SUUR REEDE

vaheaeg

XIV nädal (29.04- 03.05.19)
37. Chocolate and I (TB U17.8-9; WB U17.9)
38. Reported speech/ kaudkõne kordamine; Few, little kordamine (lisaülesanded)
39. Prepositions/ eessõnad ( WB U17. 5-7; WB U14.3); kordamisülesanded

XV nädal (06.05- 10.05.19)
40. U17 harjutustest; mida oskad testiks?
41. TEST U 16, 17 07.05.19
42. testi tagasiside, konsultatsiooni ja järeltöö vajadus; sissejuhatus uude moodulisse: Chores at home

II poolaasta MOODUL 4

XVI nädal (13.05 - 17.05.19)
43. Home robots (TB U18- 4-5,8; WB U18.7)
44. Duties. Tenses (TB U18.9; WB U18.8) The use of articles a, an, the (WB U18.5-6)
45. U18 harjutustest koos enesehindamisega

XVIII nädal (20.05-24.05.19)
46. Using devices (TB U19.1-3; WB U19. 1-2)
47. My media life (TB U19.4-5; WB U19. 5,8,6)
48.Tenses (WB U19.3; WB U20 6.-7. + U20 harjutustestist ül 5. ja 6. ) + articles lisaül

XIX nädal (27.05- 31.05.19)
49. U19 harjutustest koos enesehindamisega
50. TEST U18, 19 27.05.19
51. testi tagasiside, konsultatsiooni ja järeltöö vajadus. A Class trip ( TB U20.2-4; WB U20.10,)

XX nädal ( 03.06-04.06)
52, kordamisülesanded WB p120-121; 123; harjutusleht U20 lõpuni (võimalik saada parandav hinne viimasesse moodulisse)
53, aasta tagasiside ja poolaasta hinded; Summer holidays TB p122

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta MOODUL 1 lõpuks õpilased:
*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U 11 JA 12 ga seotud sõnavara õpikus (kurvad uudised, vaprad lemmikloomad, inimese elulookirjeldus) esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud ja tunneb tegusõna lihtmineviku vorme, sealhulgas tegusõna ebareeglipäraseid vorme
* oskab eristada lihtminevikku, kestvat minevikku, lihtolevikku ja kestvat olevikku (Past Simple, Past Continuous, Present Simple ja Present Continuous)
* oskab kasutada lihtminevikku, kestvat minevikku, lihtolevikku ja kestvat olevikku lausetes
* oskab eristada omadussõna ja määrsõna (N slow/slowly) ja kasutada neid sõnu lausetes
* on alustanud kaudse kõne õppimist (saatelause olevikus) (N Tom says that...........................)
* oskab osaleda grupitöös ja võõra materjali abil koostada infoposteri (loomad ajaloos)
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

II poolaasta MOODUL 2 lõpuks õpilased:
*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U 13 JA 14 ga seotud sõnavara õpikus (stress, tervis, liiklus, teejuhatamine) esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud ja tunneb tegusõna lihtmineviku vorme, sealhulgas tegusõna ebareeglipäraseid vorme
* oskab eristada lihtminevikku, kestvat minevikku, lihtolevikku ja kestvat olevikku (Past Simple, Past Continuous, Present Simple ja Present Continuous)
* oskab kasutada lihtminevikku, kestvat minevikku, lihtolevikku ja kestvat olevikku lausetes
* oskab omadussõnu kategooriateks jagada ja oskab neid kasutada õiges järjekorras nimisõna ees
*tunneb eessõnadega väljendeid
* eristab jutustavat lauset ja käsklauset
* oskab moodustada kaudkõnet oleviku saatelausega (Reported speech- He says that...., He tells me to....)
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

II poolaasta MOODUL 3 lõpuks õpilased:
*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U 16 JA 17 (üleilmse koristuspäevaga, ostlemisega ja šokolaadi ajalooga ) seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* on korranud ja tunneb kaudkõne moodustamist oleviku saatelausega, eristab jutumärkide sees jutustavat lauset ja käsklauset ja küsilauset
* oskab eristada few, a few, little ja a little tähendusi
* oskab kasutada few, a few, little ja a little lausetes
*tunneb eessõnadega väljendeid ja oskab lisada lausesse puuduva eessõna
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

II poolaasta MOODUL 4 lõpuks õpilased:
*on õppinud ja oskavad kasutada nii suuliselt kui kirjalikult U 18 JA 19 (majapidamistööd ja nutiseadmete kasutamine) seotud sõnavara õpikus esitatu ulatuses
* etteütluste kaudu korrigeerinud oma õigekirjaoskust ja vilumust uue sõnavara kirjutamisel ja kuulamisel
* oskab eristada artiklite a, an, the tähendusi ja oskab kasutada neid lausetes
* on korranud ja oskab lauses kasutada tegusõna erinevaid ajavorme
* tunnis suulisi harjutusi tehes korrigeerinud hääldust, intonatsiooni ja soravust
*paaris ja rühmatöödes suulisi harjutusi tehes omandanud julgust ja vilumust kasutada omandatud väljendeid suhtluskeeles

Hindamine üles

Poolaasta hinne kujuneb mooduli hinnetest. Kui üks mooduli hinne jääb mitterahuldav, langetab see poolaasta koondhinnet ühe palli võtta. Kui kaks moodulihinnet on mitterahuldavad, on poolaasta hinne mitterahuldav. Kui moodulite hinded jagunevad võrdselt, siis otsustavaks on progress ehk viimased moodulid ja testide hinded.

Mooduli hinne koosneb:
50%- tundides ja kodus ettevalmistud suuliste ja kirjalike ülesannete vastamised, lühietteütluste koondhinne (kodus õpitud sõnavara!), töövihiku hinne, vihiku hinne, töölehtede täitmise hinne
50%- kokkuvõttev tööleht ja mooduli lõputest (ebaõnnestumise korral vaja osaleda konsultatsioonis ja teha järeltöö) Iga moodul lõpeb õpiku ja töövihiku materjalil põhineva kokkuvõtva kontrolltööga, milles kontrollitakse sõnavara omandamist koos korrektse õigekirjaga, sõnavara kasutamist lausetes, läbitud keelestruktuuride kasutamise oskust, lugemis- ja kuulamisülesannete tegemise oskust, iseseisvat tekstiloomise oskust. Kokkuvõtva kontrolltöö hinne on arvestuslik hinne, mis annab 50% mooduli koondhindest.

Hindamisskaala kirjalikele töödele NB! Õpetaja peab käekirjast aru saama!:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Suulise vastuse hindamine:
Hinne „5“ ehk "väga hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne , õpetaja abi ei vaja
Hinne „4“ ehk "hea" - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne, vaja on mõningaid õpetaja suunavaid küsimusi
Hinne „3“ ehk "rahuldav"- jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, vajab palju õpetajapoolset suunamist
Hinne „2“ ehk "puudulik"- oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
Hinne „1“ ehk "nõrk" - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud arvestuslik töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise arvestustöö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või hindega "1" kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.