Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 24. jaanuar 2019. a. kell 09.21
Muudetud: 24. jaanuar 2019. a. kell 09.21

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.01. Alustame tutvumist kitarrialgõpetusega: pilli hoid, ehitus, käte asend, harjutused vasaku käega. Lemmiklaulude laulmine.
01.02. Jätkame kitarrikursusega: ülesanded vasakule käele, sõrmestuse tutvustamine, tutvumine TAB kirjaviisiga, helirida g-st g-ni.
08.02. Kitarritund: kordame nootide tähtnimetused, Rock I-mängime kolmes grupis.
15.02. Kitarritund: mängime pöidlaga, helirida e-st, e-ni. Malaguena-mängime kahes grupis.
22.02. Eesti päev.
Vaheaeg 25-01.03
08.03. Helirida c-st c-ni, kitarri hääletamisest, mõiste akord, 3 helirida korraga, C-duur, e-moll, G-duuri väikesed akordid.
15.03. Harjutusi kolme akordiga, Tiigrikutsu saatmine akordidega.
22.03. Lihtsate laulude saatmine kitarridel.
29.03 e-tund puupuhkpillidest: flööt ja oboe, noodiülesanne õpitud rütmidega.Slaidiettekannete teemade loosimine.
05.04. e-tund puupuhkpillidest; klarnet, fagott, saksofon. Lemmiklaulude laulmine.
12.04. e-tund vaskpuhkpillidest: trompet, tromboon. Lemmilaulud
Vaheaeg 22.04-26.04
03.05. Ettekande kuulamine Araabia muusikatraditsioonidest. Laulud Ala Da lona, Onu Ali, Ah ya Zane. Ettekande kuulamine Juutide muusika ja pillide kohta. Laulud Hevenu shalom alechem, Havanh nagilah.
10.05. Ettekanne Austraalia muusikatraditsioonist. Kookaburra, Tie Me Kangaroo. Ettekande kuulamine Hiina muusika kohta. Laulud Hei jo, Niu lang zhi nü.
17.05. Ettekanne Jaapani muusikatraditsioonide kohta. Laulud Sakura, Kompira laev. Ettekande kuulamine India muusika kohta. Laulud Nandalala.
24.05. Ettekanne Indoneesia muusikatraditsioonide kohta. Laul Soleram.
31.05. Töölehe täitmine eri maade muusikatraditsioonidega seotud mõistete kohta. Lemmiklaulude kuulamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. On tutvunud heli omadustega, teab mõisteid heliallikas, resonaator, akustika. Oskab kirjeldada põhilisi keel-, puhk- ja löökpille, neid kõla järgi eristada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. Oskab koostada teemakohast referaati instrumendist ning seda klassikaaslastele esitleda, samuti slaidiettekannet eri rahvaste muusikast.

Hindamine üles

2. poolaasta hindelised tööd:
Töölehed löökpillde ja puhkpillide kohta.
Slaidiettekanne rahvaste muusikast.
Kitarrimängu hindamine
Kirjalikud ülesanded rütmide ja nootide tähtnimetuste peale.
Ristsõnamõistatuse lahendamine.

Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist