Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 5. september 2011. a. kell 09.30
Muudetud: 5. september 2011. a. kell 09.30

Õppeaasta: 2011/2012

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

õpilane

* tunneb huvi eluslooduse vastu;
* tunneb eluslooduse elemente;
* oskab süstematiseerida elusorganisme;
* suhtub austusega elusloodusesse;
* saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
* teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.09- Elusolenditele iseloomulikud tunnused
08.09- Eluslooduse süsteem (süstemaatilised taksonid, looduse 5 riiki)
12.09- Organismide rakuline ehitus
15.09- Elusloodust iseloomustavad tunnused (ainevah., muutlikkus, paljunemine, jne)
19.09- Kokkuvõttev kordamine
22.09- Kontrolltöö (elusale iseloomulikud tunnused, süstemaatika)
26.09- Taimeraku ehitus
29.09- Kudede ehitus
03.10- Juur. Juuremuudendid
06.10- Võsu. Võsumuudendid
10.10- Vars. Varte kasutamine
13.10- Leht. Lehe ehitus. Lehtede mitmekesisus
17.10- Fotosüntees
20.10- Kokkuvõte I veerandist

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:

rakendada bioloogiatundides omandatud teadmisi ja seostada neid teistest teabeallikatest saadutega;
kasutada luupi, mikroskoopi ja teisi bioloogias enamkasutatavaid vahendeid;
planeerida ja teha lihtsamaid bioloogilisi katseid;
teha vaatlusi, vormistada tulemusi ja esitada neid suuliselt ja kirjalikult;

Hindamine üles

Tundides hinnatakse tunnitööd, iseseisvaid töid, töövihiku täitmist. Veerandis ka üks kontrolltöö. Veerandihinne kujuneb hinnete keskmisena.

Konsultatsioon neljapäeviti 15:00-16:00 klassis 105.