Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 4b, 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 22. jaanuar 2019. a. kell 20.57
Muudetud: 6. veebruar 2019. a. kell 11.33

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01. Muusikainstrumendid, Tv ül 20. Igaühel oma pill-kuulmise järgi, väikekandle saatel. Klahvpillid, MK näited koos tv.ül.
25.01. Klahvpillide kordamine. Tv ül 22.

28.01.Menuett. Tv ül 27. J.S.Bachist. MK Tv lk 46.
01.02. Keelpillid. Tv ül 23. Vastlapäevast, vastlalaul. MK palad.

04.02.Tv ül 23 jätkamine.
08.02.Puhkpillid. MK näiteid. Tv ül 24b.

11.02.Eesti kaart+ fono. Tv lk 50. Mu isamaa mu õnn ja rõõm, Kodukeel.
15.02.Eesti hümn. Eesti sümbolid. MK. Kuku, sa kägu. Tv ül 30.

18.02. Vaskpuhkpillid. Tv ül 24c.
22.02. EV aastapäev.

04.03. Löökpillid. TV ül 25. MK .
08.03.Trummikomplekt, rütmiülesanne mitmel käel.

11.03. Dubidu-dam, valmistame ise trummid.
15.03. Kordame õpitud pille. Minu lemmikpill-jutuke tv. vahehindamine.

18.03.Kontsert-laulame eraldi partiid ja siis kõik koos. MK:Mozart Lahing. Viva la musica!Tutvumine uue rütmiga TA-I-TI.
22.03. Kontrolltöö pillidest. TV ül 28 lahendamine. Eesti rahvapillid. Mk näiteid. Rahvapillide tutvustamine.

25.03. Kevadpühade kombestikust. kui linnud magavad lk,138 ja Mu süda, ärka üles lk 139.
29.03. Liisutusmäng+kehapill. Tule tantsima-õpime kuulmise järgi ja AN.

01.04. Kuidas sõita. Tv ül 29+saade plaatpillidel ja rütmipillidel. Meestel on tubakat, Õhtu ilu- helilooja V.Tormisest. MK näiteid.
05.04. Maakera-õpime kuulmise järgi, ka rütmisilpidega. TI-TI-RI rütmi kordamine. Tv ül 31

08.04.. Kingsepaemanda hällilaul. MK näiteid. See on ema-õpime kuulmise järgi, püüame ka kahehäälselt, lk 150.
12.04. Kaseke-vene rahvalaul, laulame ka AN. ja vene keeles. MK pala.Kukeke -kuulmise järgi.

15.04. Vändra polka, 3-osaline lihtvorm+ saade. MK näiteid.
19.04. Suur Reede

29.04. See on ema-kordamine, püüame 2-häälselt laulda.
3.05. Kevadele -helilooja L.v Beethovenist. Tv lk 47, ül 33. MK näiteid.

06.05.Nootide tähtnimetused. Noodilaul. Tv ül 34.
10.05. See on ema-kordamine. MK näide. Hei, ho!-õpime kuulmise järgi+ saade plaatpillidel.

13.05.Vitamiiniräpp, kõnekaanon. Maiasmoka tša-tša+fono.
17.05. Nootide tähtnimetuste kordamine. Muusikalise ristsõnamõistatuse lahendamine. TV lõpphindamine.

20.05.Väikese nõia laul-õpime kuulmise järgi. MK pala. Laul sai otsa. Kordamisülesanded lk 164
24.05. Saatke meile meile-kuulmise järgi+fono. Konna kosjad.Õppeaasta jooksul õpitud teadmiste, oskuste kordamine,

27.05 Poolaasta jooksul õpitud teadmiste ja oskuste kordamine.
31.05 Lemmiklaulude ja muusika laulamine.

03.06. Õppeaasta jooksul õpitud teadmiste ja oskuste kordamine, laulumängud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. Teadvustab helirea olemust ja suudab seda laulda, valdab õpitud rütmivältusi, oskab neid taasesitada ja ise luua, tunneb kaheksandikpausi. Teab mõisteid pide, helirida, duur, moll, astmenimed, pooltoon, tervetoon, kolmkõla, dünaamika, tunneb kõla järgi hääleliike. Õpilane suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või pillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse poolaasta lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
KIRJALIKUD TÖÖD: pildid ja ülesanded töövihikus.
SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooni-ülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Hinne "5": õpilane oskab oma häält laulmisel juhtida, tunneb teksti ja esitab seda emotsionaalselt. Oskab laulda ka astmete abil. Tunnetab meetrumit ja omab rütmitaju. On hästi omandanud muusikalised teadmised.
Hinne "4": õpilane oskab oma häält juhtida, tunneb teksti, kuid ei pruugi olla emotsionaalne ja vokaalselt võimekas. Teab astmeid, kuid eksib nende laulmisel pisut. Tunnetab meetrumit, rütmide esitusel on 1-2 eksimust. Õpilane vastab teemakohastele küsimustele suuremate raskusteta.
Hinne "3": Õpilane püüab laulda kõrgemalt ja madalamalt, on õppinud teksti. Teab astmete järjekorda, astmetega laulmisel on ebatäpne. Meetrumitajus ja rütmitunnetuses esineb puudujääke. Ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi.
Hinne "2": õpilane ei püüa oma häält juhtida, pole omandanud teksti. Ei tea astmerea järjekorda, ei suuda astmetega laulda. Ei oma meetrumitaju ega tunne rütmivältusi. Ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu.
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.