Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 21.32
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 21.32

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24.01 2.poolaasta ainekaardi tutvustus. 20.saj.Eesti levimuusika loojad. Laulud lk 72, 74, 75, 76.
31.01 Öölaulupeost. MK näiteid, Eestlane olen ja eestlaseks jään, Mu isamaa, Eestimaa, mu isamaa.
07.02 Töölehe täitmine eesti heliloojate ja solistide kohta ja eesti kohanimede kohta.
14.02 Sissejuhatus Euroopa rahvaste muusikasse. Plakati koostamise nõuded ja erinevate maade loosimine.
21.02 Eesti hümni kordamine, Eesti lipp. Hoia, jumal Eestit!Alustame plakatite koostamisega.
07.03 Vastlalaul, saade plaat ja rütmipillidel. Lõuna-rütmikaanon koos kehapilli saatega. Jätkame, viimistleme plakateid.
14.03 Soome plakati esitlemine, laulud Karjapoiss, Tää kylä ämmät. Karjapoiss. Rootsi plakati esitlemine. Laulud. Kallid vennad, Mustikamaa, Kevadelaul
21.03 Norra plakati esitlemine, laulud Koju mägikarjamaalt, Oleanna, Hei joo. Saami plakat, laul Saami neiu.
28.03 Läti plakati esitlemine, laulud Puhu, tuul, Külas koerad. Leedu plakati esitlemine. laulud Hele päike tõusis, Sepikojas-2ähäälselt
04.04 Venemaa plakati esitlus, laulud Tasa heliseb kelluke väljal, Tonkaja rjabina. Austria plakati esitlus, laulud Suur kontsert. Hällilaul.
11.04 Saksamaa plakati esitlus, laulud Hällilaul, Kevadkaanon. Ungari plakati esitlus, laulud Noormees, kuhu tõttad. Minu hani.
18.04 Loovtööd?Poola plakati esitlus, laulud Igatsus ja Kägu. Suurbritannia plakati esitlus, laulud Sõua paadiga, Kaunis on kevad, Danadanadii
02.05 Iirimaa plakati esitlus, laulud The Galway piper, Danny boy.
09.05 Rahvaste muusika teema kordamine ja küsimuste koostamine kahoodi mänguks.
16.05 Kordav tööleht rahvaste muusika kohta, tv.lk.55.
23.05 Õppeaastal õpitud teadmiste, oskuste kordamine, ülesanded rütmidega.
30.05 Lemmiklaulude ja lemmikmuusika kuulamine. Suvelaul.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub eesti ja erinevate rahvaste muusikakultuurides, muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, 1 märgiga helistikud, alteratsioonimärgid, rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid.

Hindamine üles

II poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb iseseisvate tööde, rühmatööde ning plakatiesitluse koondhindena. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub E:kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist