Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 15.21
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 15.21

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1) Unit 9 kinnistavad harjutused
2) TEST( Unit 9)-23.01
3) U.10 show what you know Bp62-66

II NÄDAL (28.01-1.02):
1) U.10 show what you know WBp68-71 tingimuslaused Ex1-4
2) U.10 show what you know WBp71-74 ex5-7 eessõnad, väljendid sõnaga turn.
3) Kirja kirjutamine WB Ex8p74; U.10 töölehelt lugemisülesanne.

III NÄDAL (4.-8. 02. ):
suusalaagris

IV NÄDAL (11.-15.02):
1) Unit 11 Tutvumine sõnavaraga; Sponsored Walk Bp67-71 Ex1-8 ekirja lugemine
2) U.11 WB ex1p75 omadussõnad+ harjutusi eessõnadele WB Ex2-3p75-76; kui aega, siis tõlkelaused WB ex8
3) U.11 Töö tekstiga Ex9-13p71-73+ tõlkelaused WB ex8 a)b)p79-80

V NÄDAL (18.-22.02):
1) U.11 tingimuslaused WB ex4-7p76-78
2) Kuulamisülesanded+internetist info otsimine WB Ex9,10p80-81. Kirja kirjutamine WB ex11p81.
3) projektipäev

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1) U.11 teemade kordamine, valmistumine tööks
2) TEST( Unit 11)-06.03
3) Unit 12 Adventure Bp74-77 Ex1-6

VII NÄDAL (11.-15.03):
1) Unit 12 Teksti II osa b p77-78 Ex9
2) WB ex6p84-85 tõlkelaused väljenditele HW: I või II osa jutustamine
3) I või II osa jutustamine, pildi kirjeldamine Ex11-13p78-79.Passive WBp82-84 Ex1-4.

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1) WB ex5p84+ WB Ex7,8p86 kuulamis-ja kirjutamisülesanne
2) U.12 tööleht kinnistamiseks
3) Unit 13 Names Bp80-82 Ex1-5; WB Ex1p87

IX NÄDAL (25.-29.03):
1) U.13 Reading the text Bp82-84 Ex6-8
2) Tõlkelaused väljenditele WB ex5,6p89-90Teksti jutustamine+ Ex10,11p84 nimedest vestlemine
3)Passive WB Ex2-4p87-89

X NÄDAL (1.-5.04):
1) Kuulamisülesanne ja kirjutamisülesanne WB ex7-8p91
2) TEST( Unit 13)-03.04
3) Unit 14: Relationships Bp85-88 Ex1-7+ tõlkelaused WB ex4p95 part 1

XI NÄDAL (8.-12.04):
1) Teksti II osa Bp88-90 Ex8-10+ tõlkelaused WB ex4p95 part 2; WB Ex1p92 the idioms
2) The present perfect continuous WB Ex2,3p93-94
3) Valentine`s Day- otsing internetist Ex12,13p90-91+ WB Ex8p97

XII NÄDAL (15.-19.04):
1) Kaudkõne WB ex5p96, kuulamisül. WB Ex6,7p96-97
2) U.14 tööleht kinnistamiseks
3) Suur Reede

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1) Unit 15: Show what you know bp92-94
2) Kevadpüha
3) Unit 15: passive voice kordamine; the present perfect continuous
WBp98-101 Ex1-4

XIV NÄDAL (6.- 10.05):
1) Unit 15: kinnistavad harjutused WBp102-103 Ex5-7
2) TEST( Unit 15)-08.05
3) Unit 16.Travel Bp95-96 Ex1-3; WBp104-105 Ex1-3

XV NÄDAL ( 13.-17.05):
1) Adverbs, question tags WBp106-107 Ex4-5
2) Bp97-99 Ex4-7 Reading the blogs
3) Bp100-102 Ex8-10 Töö tekstiga( blogi lugemine)

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
1) Tõlkelaused+ kuulamisül. WBp107-109 Ex6-9
Searching the information on Australia B Ex13p102
2) TEST( Unit 16)- 21.05
3) Unit 17: should have done Bp103-105, WB p110 Ex1,2+ WB ex2p129( Unit 20)

XVII NÄDAL (27.-31.05):
1)Unit 17: Lazy Jack Bp105-109
1) Unit 17 be used to do sth WBp112; aegade ja passiivi harjutamine WB ex6,7p131-132( Unit 20)
2) Unit 18 Cities( Washington D.C.; New York City) Bp112-115
3) Unit 19 puude liigid Bp121; suveplaanidest kirjutamine WB ex11p134

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks õpilane:
1) teab väljendeid sõnaga turn
2) oskab vormistada ja kirjutada kirja sõbrale
3) oskab moodustada küsijätke
4) oskab vestelda oma suveplaanidest
5) oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple, the Present Perfect Continuous
6) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
7) oskab kasutada väljendeid used to, be used to doing sth, you should (not) have done
8) oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous)
9) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, taskurahast, reisimisest (a'- 10 lauset)
10) oskab jutustades kasutada otsekõne asemel kaudkõnet
11) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
12) oskab moodustada nimisõnast tegijanime( art-artist)
13) teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few
14) on omandanud õppetükkide 10-19 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel
15) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaastahinne kujuneb:
kontrolltööde/sõnavaratööde hinded
Jooksvalt igapäevase õppetöö käigus saadud hinded (suuline, kirjalik, sõnavara)

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon KOLMAPÄEVAL 15.00-15.45 ruumis 005 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Üldjuhul toimub järelvastamine esmaspäeval peale 7. tundi või mingil muul ajal vastavalt kokkuleppele õpetajaga.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.