Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 15.13
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 15.13

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 25. jaanuar
1) Unit 12 sõnavaraga tutvumine. Accidents SB ex 1-2WB ex 1, 2
2) Accidents. Tänaval liiklemise ohud - töö tekstiga. SB ex 3-8
3) Omastav kääne - 's. WB ex 5, 3, 4

28. jaan – 1. veebr
1) Kordamine ja kinnistamine
2) Kellaaegade kordamine. Kaardi kirjutamine. Kordamine WB p 80-81
3) Kordamine kontrolltööks

4. - 8. veebr
1) Test 11-12. Unit 13 sõnavaraga tutvumine
2) Unit 13 - The Wise Man. Eessõnad SB ex 1, 2; WB ex 1-4
3) The Wise Man - töö tekstiga SB ex 5-9

11. - 15. veebruar
1) Jutustamine SB ex 6, 8. Vanasõnad SB ex 11, 12
2) Täisminevik WB ex 8-11
3) Täisminevik. Kordamine kontrolltööks.

18. - 22. veebr
1) TEST 12-13 Unit 14 sõnavaraga tutvumine, ebareeglipärased tegusõnad WB ex 1-2
2) Unit 14 - Collections. Täismineviku küsimuse koostamine. SB ex 1-4; WB ex 1-3
3) Kollektsioneerimine SB ex 3-9

25. veebr - 1. märts KOOLIVAHEAEG

4. - 8. märts
1) Täismineviku küsimustele vastamine SB ex 11-12; WB ex 3, 5, 7
2) Kordamine.
3) Unit 15 sõnavaraga tutvumine

11. - 15. märts
1) Australia SB ex 4-6; WB ex 6-8
https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
https://www.youtube.com/watch?v=Utb4gruKItM
2) Küsimuse koostamine ameti kohta, tegijanimed, A teacher ... They ... SB p 92-94
3) Ilmakaared. Kordamine SB ex 7; p 97-98. Täringumäng SB p 99

18. - 22. märts
1) Kordamine
2)TEST 14-15
3) Unit 16 - Helen's email SB ex 4-6

25. - 29. märts
1) Good news. Heade sõnumite edastamine ja neile reageerimine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad SB ex 1-3; WB ex 1-4
2) Täisminevik. Exciting / excited SB ex 7-9
3) They’re, their, there WB ex 6-9

1. - 5. aprill
1) Kordamine.
2) Unit 17 sõnavaraga tutvumine WB ex 1, 4, 5, 10.
3) Biscuit cake. Suhtluskeelendid söögilauas. Nimisõna mitmus SB ex 2, 3; WB ex 1-4

8. - 12. aprill
1) Retseptide põhjal toitude valmistamine - rühmatöö. SB ex 5-8; WB ex 6-7
2) A few, a little, a lot of, lots of SB ex 9; WB ex 8-10.
3) Kordamine kontrolltööks.

15. - 19. aprill
1) TEST 16-17
2) "The clever dog" - töö tekstiga SB ex 6, 7, 9
3) Unit 18 - Calculations. Taskuraha, tabelist teabe hankimine SB ex 1-5; WB ex 1-3

22. - 28. aprill – KOOLIVAHEAEG

29. aprill – 3. mai
1) Küsitluse läbiviimine. WILL - tuleviku väljendamiseks SB ex 8; WB ex 4-6
2) WILL - tuleviku väljendamiseks WB ex 7-9, tööleht
3) Lühikese teate kirjutamine, kordamine kontrolltööks WB ex 10

6. - 10. mai
1) Unit 19 - Pets. Tegelemine lemmikloomadega. Lemmikloomanäitusel osalemine ja / või selle korraldamine SB ex 1-4; WB ex 1-3
2) "My Pet" - töö tekstiga. Piltide võrdlemine. Lemmikloomaga kaasnevad kohustused. SB ex 5-10
3) Artiklid a, an, the WB ex 4-7.

13. - 17. mai
1) Kordamine kontrolltööks.
2) TEST 18-19.
3) Unit 20 - grammatika kordamine WB ex 1-5

20. - 24. mai
Loov/duslaager

27. - 31. mai
1) Ball games. Grammatika kordamine SB ex 5-8;
2) Grammatika kordamine WB p 123-126
3) Kordamine SB p 129-131; Unit 20 töölehe täitmine.

3. - 11. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Omandavad uue sõnavara ja väljendid läbitud õppetükkide piires.
* On paarilisega dialoogi harjutades õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad koostada kaardi, kutse ja kirja teksti.
* Oskavad kirjeldada inimest ja riiki (Estonia, the UK, the USA) 7-10 lausega.
* Oskavad kasutada 'olema'(be) ja 'omama'(have got) lihtolevikus (nii jaatavas, eitavas vormis kui küsimuses) ja lihtminevikus.
* Oskavad moodustada lihtminevikus üldküsimusi ja eriküsimusi ja neile vastata (did+ Ipv), teab ebareeglipäraste tegusõnade põhivorme õpitu piires.
* Oskavad moodustada lauseid lihtolevikus, kestvas olevikus ja täisminevikus ning räägib tulevikuplaanidest (be going to).
* Teavad omastava vormi ainsuses ja mitmuses.
* Oskavad nimesid tähthaaval öelda (teab tähestikku).
* Oskavad lausetes kasutada omastavaid asesõnu.
* Oskavad moodustada täismineviku 3. pöördes lauseid.
* Oskavad väljendi "will" abil tulevikku väljendada.
* Oskavad lausetes kasutada "exciting/excited".
* Oskavad kasutada keelestruktuure "they’re, their, there".
* Oskavad moodustada lauseid täisminevikus, teevad vahet täisminevikul ja lihtminevikul.
* On võimelised jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti.
* Oskavad vormistada ja kirjutada heade uudistega kirja.
* Teevad vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel.
* Oskavad oma lemmikloomast rääkida ja kirjutada (8 lauset).
* Oskavad kasutada artikleid "a/an/the" nimisõna ees.
* Teavad LIKE kaht erinevat tähendust.
* Oskavad lugeda/ütelda kuupäevi, aastaarve, kellaaegu.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

II poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb:
* koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest;
* sõnade tööde eest (wordtest), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid;
* kodus õpitud teksti jutustamise eest;
* tunnikontrollide ja töölehtede eest.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema poolaasta lõpus arvestusliku kontrolltöö selle poolaasta olulisemate grammatika teemade kohta.

Hindamisskaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 20- 49%
„1“ 0 – 19%

Igas poolaastas vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet, mille eest saadud hinne on arvestuslik.
Hindamine:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
Hinne „4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
Hinne „3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
Hinne „2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
Hinne „1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui poolaasta kokkuvõtva hinde välja panemisel on õpilasel hinne kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 404 või kokkuleppel õpetajaga.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 3" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks