Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 12.25
Muudetud: 17. mai 2019. a. kell 09.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 25. jaanuar 

Harilike murdude äratundmine 1 - http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine
Harilike murdude äratundmine 2 - http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2
Joontepesa - http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3955&page=0
http://g
28. jaan - 1. veebr
Mäng murdudega: 
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm 
Kümnendmurd arvteljel 1 - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1 
Kümnendmurd arvteljel 2 - http://www.softschools.com/math/decimals/decimal_number_line/ 
Kümnendmurd arvteljel 3 - http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/mathman_decimal_numberline.htm 
Kümnendmurd arvteljel 4 - https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-number-line/e/decimals_on_the_number_line_2 
Kümnendmurd arvteljle 5 - https://www.thatquiz.org/tq-o/?-j22-l4-nk-p0 
Kümnendmurdude võrdlemine - https://www.thatquiz.org/tq-B/?-jg-l1i-nu-p0 
Pranglimine - http://miksike.ee/ (Harjuta: liitmine, lahutamine, liitlahutamine.) 
Klotsimäng (MAHJONG) – tähelepanu arendamine 
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4129&page=0 
 

4. - 8. veebruar
 
Künendmurdude ümardamine 1 - 
http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-game.html 
Kümnendmurdude ümardamine 2 - 
https://learningapps.org/view1357904 
Kümnendmurdude ümardamine 3 - 
https://learningapps.org/view1346144
Kümnendmurdude ümardamine 4 - 
http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine 
Kümnendmurdude ümardamine 5 -
https://www.free-training-tutorial.com/decimal/decimal-sharks.html
Kümnendmurdude liitmine 6 - 
http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1 
Kümnendmurdude liitmine 7 - 
http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2
Kirjuta kümnendmurrud 8 - 
http://mhg.tartu.ee/janika/5B/varasem/K%fcmnendmurrud.htm 

11. - 15. veebruar 
Kümnendmurd arvteljel 1 - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1 
Kümnendmurd arvteljel 2 - http://www.softschools.com/math/decimals/decimal_number_line/ 
Kümnendmurd arvteljel 3 - http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/mathman_decimal_numberline.htm 
Kümnendmurd arvteljel 4 - https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-number-line/e/decimals_on_the_number_line_2 
Kümnendmurd arvteljle 5 - https://www.thatquiz.org/tq-o/?-j22-l4-nk-p0 
Kümnendmurdude võrdlemine - https://www.thatquiz.org/tq-B/?-jg-l1i-nu-p0 
Pranglimine - http://miksike.ee/ (Harjuta: liitmine, lahutamine, liitlahutamine.) 
Klotsimäng (MAHJONG) – tähelepanu arendamine 
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4129&page=0 

18. - 22. veebruar

Kümnendmurdude liitmine - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_1 
Kümnendmurdude lahutamine - http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine 
Pranglimine 
http://miksike.ee/ (Harjuta: liitmine, lahutamine, liitlahutamine.) 

25. veebr - 1. märts - KOOLIVAHEAEG 

4. - 8. märts 
Söökla rahuloluküsitlus:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_A8P_cCiuU6h52RA1EOPHBjrNsFMB81PleSO6KAVoxxUNzFXNFlRVUkyV0tMQU5NU0xCSk1HUENaUC4u

Kümnendmurrud 
Pranglimine - Kümnendmurrud, liitmine, lahutamine, liitlahutamine
http://www.miksike.ee

Loogikamängud!

15. märts

games.99math.com

 

22. märts 

http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine
http://www.kool.ee/?9585
https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0

loogikamängud

25. - 29. märts 
 
Kümnendmurdude lahutamine 1 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine 
Kümnendmurdude lahutamine 2 - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine_2 
Kümnendmurdude korrutamine - http://kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine 
Peastarvutamine - http://www.kool.ee/?9585 

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega: 
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044 
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0 
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten 

5. aprill 

Kümnendmurdude jagamine

http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
Teadmiste test
https://www.taskutark.ee/m/test/jah-ei-vastustega-kusimused-test-nr-1/

12. aprill

Aritmeetiline keskmine
http://matemaatika.edu.ee/sisu/0012/keskmine/index.html'

Veerandi viimane tund :) Loogikamängud, nt Klotsimäng (MAHJONG) – tähelepanu arendamine 
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4129&page=0 

15. - 19. aprill 
Kümnendmurdude jagamine 
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1 
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine 

Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653 

22. aprill - 26.04 - KOOLIVAHEAEG 

29.04 - 03. mai 
Miljonimäng: kümnendmurdude liitmine ja lahutamine 
http://www.quia.com/rr/325144.html 

10. mai 

Küsitlus : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDYFz7L56VtNmZ90acaM2UGUhxHj-OFIrcJn9gq6AJMIaW4Q/viewform?usp=sf_link
Kordamine (lahenda geomeetriliste kujundite ülesandeid vajutades tabelis sinisele pallile) - https://webzone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.html

13. - 17. mai 

Test - http://www.mathema.ee/testid/5/geoA.html w.ttkool.ut.ee/nuputa/

20. - 24. mai 
Loov/duslaager

27. mai - 31.05 
Ruumiline mõtlemine (loenda kuupe) - https://www.mathplayground.com/cube_perspective.html 
Koordinaatteljestic (paiguta tulnukas õigesse kohta) - https://www.mathplayground.com/spaceboyrescue.html 
Nuputa - http://wwArvuta risttahuka täispindala (tahkude pindalade summa) - https://www.ixl.com/math/grade-6/surface-area-of-cubes-and-rectangular-prisms
Murrud
http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm
Lahenda ristsõna geomeetriliste kujundite kohta - http://kaidi.esy.es/Suviste/Rists6na/Rists%f5na.htm
Matmaatlised mõisted - http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?start=1&test=5190  

3. - 10. juuni 
Kordamine (lahenda geomeetriliste kujundite ülesandeid vajutades tabelis sinisele pallile) - http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.html
Järjesta lapsed pikkuse järgi kahanevalt - https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/11242/edit
Test - http://www.mathema.ee/testid/5/geoA.html w.ttkool.ut.ee/nuputa/ 
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks. 
* Oskab kasutada arvutit töövahendina. 
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet. 

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Sel juhul kantakse hinne koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika kokkuvõttev hinnang tuleb tunnistusele I poolaasta ja II poolaasta lõpul - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Kui poolaasta väljapanemisel jääb hinne kahe hinde vahele, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde ehk arvestuslikud hinded. Kui õpilasel on aastahinde välja panemisel hinne kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kogu õppeaasta vältel (I + II poolaasta) saadud hinded ja/või kontrolltööde hinded. 

Konsultatsioon neljapäeviti 407 ruumis kell 14.00-15.00