Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6a, 6b, 6c, 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raido Kahm

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 07.44
Muudetud: 22. jaanuar 2019. a. kell 07.48

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalugu aitab mõista minevikku ja seeläbi selgitada ka olevikku, kuna minevik, olevik ja tulevik on omavahel seotud. Nii saavad õpilased paremini aru, kuidas tänapäeva ühiskond on kujunenud ja millist rada pidi siiani jõudnud.

Samuti soodustab ajalugu identiteedi kujunemist. Ajalugu jutustab, kes me oleme, kust tuleme, mida ja miks väärtustame. Õppides erinevate piirkondade ajalugu ja ühtlasi erinevaid ajastuid, saab õpilane aru, kuidas need kõik on omavahel seotud. Nii kujunebki arusaam, millised minevikus aset leidnud arengud mõjutavad meid ka täna ja kuhu Eesti maailma ajaloos paigutub.

Ajaloo õppimine aitab kaasa ka kriitilise mõtlemise arengule. Minevikus toimunut võib tõlgendada mitmel moel ja iga tõlgendus lähtub kellegi seisukohast. Nii lähtutakse Eestis üldiselt eestlaste seisukohast, kuid ajalugu aitab mõista, et sündmusi saab käsitleda ka teise nurga alt ja laiemas kontekstis. Ajaloos käsitletakse tihtipeale üksikuid sündmusi laiemate arengute raames. Nii aitab ajaloo õppimine kaasa seoste tekitamise oskusele. Ühtlasi õpitakse vahet tegema faktil ja hinnangul.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Kreeta lossid ja linnad
2. Mükeene kultuur
3. Kreeka kangelased
4. Kreeka polised
5. Kreeklaste usk
6. Sparta riik
7. Võitlus pärslaste vastu
8. Ateena demokraatia
9. Ateena linn ja Ateenlaste elu
10. Teater
11. Olümpiamängud
12. Filosoofia ja teadus
13. Makedoonia riik ja Aleksander Suure Sõjaretk
14. Hellenism
15. Kordamine
16. Kontrolltöö
17. Etruskid
18. Rooma riigi tekkimine
19. Rooma ja Kartaago
20. Roomast saab suurriik
21. Roomlaste usk ja eluolu
22. Kodusõjad ja vabariigi lõpp
23. Rooma keisririik
24. Kordamine
25. Kontrolltöö
26. Rooma linn ja Elu Rooma keisririigis
27. Rooma kultuur
28. Jeesus Kristus ja ristiusu tekkimine ja Ristiusk ja Rooma riik
29. Constantinus Suur ja ristiusu võidukäik
30. Põhjapoolsed rahvad ja Suur rahvasterändamine ja Lääne-Rooma langus
31. Vana-Kreeka kordamine
32. Vana-Kreeka kordamine
33. Vana-Rooma kordamine
34. Vana-Rooma kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

- näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja Spartat
- teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist
- kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport
- võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann,
aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia,
skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik
- näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat
- teab Rooma riigi tekkelugu ning oskab tingmärkidest juhindudes näidata kaardil Rooma riigi
territooriumi ja selle laienemist
-iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis
-seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, kristlus, piibel, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, Konstantinoopol, ladina keel

Hindamine üles

Teise poolaasta hinde annavad kokku arvestuslikud kontrolltööd ja jooksvad hinded (näiteks tunnikontrollid jne).

Kontrolltöö ja kõigi teiste tööde hinnet on võimalik kahe nädala jooksul alates hinde selgumisest parandada. Mitterahuldava kontrolltöö hinde järelevastamine on kohustuslik. Samuti on kohustuslik kontrolltöö järele vastata siis, kui kontrolltöö tegemise päeval on puudutud.

Juhul kui eKoolis on märge "0", tähendab see, et töö on tegemata. "0" asendub kahe nädala pärast hindega "1", kui antud tööd ei ole järele vastatud.

Tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne 5
70-89% hinne 4
50-69% hinne 3
20-49% hinne 2
0-19% hinne 1