Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2019. a. kell 00.15
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 23.39

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.  
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 24.01.
1) Simon liebt Informatik.
2) Simon liebt Informatik.
3) Simon liebt Informatik.

28. - 31. 01.
1) Simon liebt Informatik.
2) Simon liebt Informatik.
3) Simon liebt Informatik.

4. - 7.02.
1) Ich brauche einen Kuli.
2) Ich brauche einen Kuli.
3) Ich brauche einen Kuli.

11. - 14.02.
1) Ich brauche einen Kuli.
2) Ich brauche einen Kuli.
3) Ich brauche einen Kuli.

18. - 21.02.
1) Ich brauche einen Kuli.
2) Ich brauche einen Kuli.
3) Ich brauche einen Kuli. Lernwortschatz.

4.- 7.03.
1) Ich brauche einen Kuli. Lernwortschatz.
2) Ich brauche einen Kuli. /Hast du Zeit?
3) Hast du Zeit?

11.- 14.03.
1)Hast du Zeit?
2) Hast du Zeit?
3) Hast du Zeit?

18. - 21.03.
1) Hast du Zeit? Lernwortschatz!
2) VTraining: Lesen.
3) Hast du Zeit? Training: Hören. Schreiben.

25. - 28.03
1)Hast du Zeit? Das kannst du jetzt!
2) Mein Bruder ist einfach super!
3) Mein Bruder ist einfach super!

1.- 4.04.
1) Mein Bruder ist einfach super!
2) Mein Bruder ist einfach super!
3) Mein Bruder ist einfach super!

8. - 11.04.
1) Mein Bruder ist einfach super!
2) Mein Bruder ist einfach super!
3) Mein Bruder ist einfach super! Lernwortschatz

15. - 18.04.
1) Trinken wir einen Karibik-Cokctail?
2) Trinken wir einen Karibik-Cokctail?
3)Trinken wir einen Karibik-Cokctail?

29. 04 – 2.05.
1) Trinken wir einen Karibik-Cokctail?
2) Trinken wir einen Karibik-Cokctail?
3)Trinken wir einen Karibik-Cokctail?

6. - 9.05
1) 1) Trinken wir einen Karibik-Cokctail?
2) Trinken wir einen Karibik-Cokctail?
3)Trinken wir einen Karibik-Cokctail?


13. - 16. 05
1) Was isst du gern?
2)Was isst du gern?
3) Was isst du gern?

20. - 23.05.
1) Was isst du gern?
2)Was isst du gern?
3) Was isst du gern?

27. - 30.05.
1)Training: Lesen
2) Training: Sprechen, Hören
3) Partnerarbeit

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks oskavad õpilased:
- rääkida tunni- ja nädalaplaanist, oma plaanidest
- avaldada arvamust
- vastata küsimustele positiivselt ja negatiivselt
- oma soove avaldada
- kokkuleppeid sõlmida
- ettepanekuid teha
- ajast rääkida
- perest rääkida
- inimesi kirjeldada
- elukutsetest, oletustest, päritolust rääkida
- rääkida, mis meeldib, mis mitte
- kasutada viisakusvormi
- vabandada
- päeva kirjeldada
- üllatust väljendada

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö, tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni ehk õppetüki lõppedes on hindeline töö (kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5- 100 -90%
hinne 4- 89 -75%
hinne 3- 74 -50%
hinne 2- 49 -20%
hinne 1- 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega “1”. Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest.
Konsultatsioonid teisipäeval peale 8. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.