Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 20.42
Muudetud: 26. jaanuar 2019. a. kell 18.38

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.–25. jaanuar
1) 21.01.2019 - TEST (Unit 6).
2) KT vigade analüüs. Unit 7 - Time. What the time? Dialogues (TB p 58-59, WB p 27 ex 1)
3) What's the time? Where? - eessõnad IN / AT (WB p 27 ex 2). Let's ... TB p 59, WB p 28 ex 4. Isikulised asesõnad (WB p 28 ex 5)

28. jaanuar – 1. veebruar
1) Eitavate lausete moodustamine (not). Omadussõnad. Are you...? - Kas sa oled...? TB ex 5-8
2) Eitus, omadussõnad, numbrid. WB ex 6-11
3) Kordamine

4.–8. veebruar
1) 04.02.2019 - TEST (Unit 7).
2) Unit 8 – After school. I can / I cannot = I can't / Can you ...? TB p 62-63 / ex 1-2, WB p 31-32 ex 1-3
3) Omastavad asesõnad (my, your, his, her, our, their), TB p 64, WB p 33/7

11.–15. veebruar
1) Merlyni küsimustele vastamine. TB ex 7, 8; WB ex 4-6
2) Mõistatuse lahendamine. Kordamine. WB ex 7-10
3) Unit 9 - Body. Kehaosad. Yes, I can. / No, I can't. TB ex 1-4; WB ex 1, 2

18.–25. veebruar
1) My ... hurts (valutab) (TB p 68 ex 5). How many? Animals (loomad). Have got/ has got (TB p 68-69 ex 6-7, WB p 37-38 ex 6-7)
2) I have got = I've got. Inimeste kirjeldamine. Sidesõnad – and, but, or. Kirjelduse järgi pildi joonistamine. TB ex 7-8, WB ex 3-4
3) Projektipäev EV 101

25. veebruar – 1. märts KOOLIVAHEAEG

4.–8. märts
1) Unit 9: Have/has got - iseenda ja kaaslaste kirjeldamine. Vastandsõnad (TB p 69, WB p 39). Sõnavara kordamine, tunnikontroll
2) Kordamine
3) 07.03.2019 - TEST (Unit 8-9).

11.–15. märts
1) Unit 10: Toys. "Olema" ja "omama" - BE or Have/has got (TB p 70-71 ex 1-3, WB p 42)
2) Unit 10: Have you got ...? - Yes, I have / No, I haven't. Numbers 13-20 (TB p 71-72; WB p 43)
3) Kordamine TB ex 1-2, WB ex 8-12

25.–29. märts
1) Kordamine TB ex 3-5. Unit 10 töölehe täitmine
2) Unit 11 - Days. Nädalapäevad. Dialoog TB ex 1-4, 7; WB ex 1-2
3) Kestev olevik. Dialoogid. Nädalapäevad TB ex 5-6, WB ex 4-6

1.–5. aprill
1) Asjad koolis. Erinevuste leidmine. Kestev olevik TB ex 8-11
2) Kordamine WB ex 7-10
3) 04.04.2019 - TEST (Unit 10-11).

8.–12. aprill
1) Unit 12 sõnavaraga tutvumine WB ex 1, 5, 7
2) Home. Kestev olevik. TB ex 1-4; WB ex 3
3) Kestev olevik. Eluruumide nimetused TB ex 5-7; WB ex 2, 4, 6

15.–19. aprill
1) What are you doing? Eluruumide nimetused. TB ex 8-11; WB ex 8-9
2) Kordamine WB p 55
3) Unit 12 tööleht. Unit 13 sõnavaraga tutvumine WB p 56

22. –26. aprill KOOLIVAHEAEG

29. aprill – 3. mai
1) Town. I'm proud of... Country, town, flag, capital city. Küsisõnad TB ex 1-3, WB ex 4
2) Home. There is / are... TB ex 4-6, WB ex 5-6
3) Eessõnad TB ex 7-9, WB ex 7

6. –10. mai
1) Kodukoht ja kool. Kordamine TB ex 10-11
2) 07.05.2019 - TEST (Unit 12-13). Unit 14 sõnavaraga tutvumine WB p 60
3) Unit 14: Seasons. Kuudenimetused. When is your birthday? Omadussõnad ilma kirjeldamiseks. Let's ... TB ex 1-6

13.–17. mai
1) Pühad ja tähtpäevad. TB ex 7-9, WB ex 4-6
2) Kordamine WB p 63, unit 14 töölehe täitmine.
3) Unit 15 - Shopping. How much...? TB p 93-94

20.–24. mai
1) Kordamine WB ex 1-6
2) Kordamine WB ex 7-12
3) Unit 15 töölehe täitmine. Mängud. Kordamine ja kinnistamine.

27.–31. mai
1) 27.05.2019 - KOKKUVÕTTEV TEST (Unit 11-15)
2) Kordamine ja kinnistamine.
3) Kordamine ja kinnistamine.

3.–11. juuni
Aastast kokkuvõtte tegemine. Praktikaperiood

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
¤ oskab kirjeldada ennast, oma kaaslast (My name is ... I'm ... years old. I've got blue eyes, ...... My trousers are ...)
¤ oskab vabandada ja tänada, kutsuda kaaslast tegutsema (Let's play ball!)
¤ oskab iseloomustada eseme/olendi asukohta (next to/ between/ under/ on (top of) / in)
¤ oskab öelda nädalapäevi
¤ oskab öelda kuude nimetusi
¤ oskab moodustada lauseid kestvas olevikus (omandatud sõnavara piires)
¤ oskab moodustada there is...there are...lauseid
¤ teab eessõnu next to, between, in front of, behind ja oskab neid lausetes kasutada
¤ oskab kirjeldada erinevate aastaaegade ilma lihtlausetega
¤ oskab moodustada küsimust How much...? ja sellele vastata
¤ omandab U 6-15 sõnavara nii kõnes kui kirjas
¤ teab ülakaoma omastavalist tähendust ainsuses ja mitmuses (girl's / girls' friend)
¤ oskab kasutada omastavaid asesõnu my/your/his/ her/our/their
¤ teab ja oskab kasutada tegusõna BE vorme
¤ oskab öelda, mida keegi suudab, oskab (CAN), mida keegi omab (HAVE/HAS GOT)
¤ oskab moodustada nimisõna mitmust
¤ teab numbreid 1-20
¤ oskab esitada Kas- küsimust ja sellele vastata (Are you ...? Can you ...? Have you ...?)
¤ oskab kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.)
¤ oskab sõnu hääldusmärkide abil õigesti hääldada
¤ teab tähestikku, oskab sõnu reastada tähestikulises järjekorras

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse kujundavat hindamist, antakse suulist või kirjalikku tagasi-/edasisidet; sõnalisi hinnanguid.

* Algastmes hinnatakse kõike: järelehääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud harjutust, ärakirja jne.
* Lugemisel hinnatakse 3.kl. õpitud teksti esitamist

· Kirjutamisel hinnatakse-tagasisidestatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
# TV täitmine;
# kirjalikud kontrollharjutused ;
# keelelised kontrolltööd

------------------------------------------------------------------------------------

Osaoskuste hinnangud tunnistusel poolaasta lõpul:
T - tead ja oskad kasutada;
P - pead veel harjutama;
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö (õigeid vastuseid alla 50%) järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik 10 päeva jooksul.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti. Konsultatsioon neljapäeviti 13.00-13.45 ruumis 412.
Konsultatsioonitunnis saab õpilane
1) Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on talle raske
2) Teha järele puudumise tõttu tegemata töid
3) Uuesti vastata ebaõnnestunud tööd

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1., Book + WB + CD, Studium 2011