Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11678 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 20.41
Muudetud: 26. jaanuar 2019. a. kell 17.21

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 25. jaan
1) Artiklid a/an, the, -- (WB p 60 ex 3). Modaalverbid (WB p 59, 61 ex 5). Unit 10 kordamine ja kinnistamine.
2) Unit 10: Scotland. Agree or disagree (TB p 56-60). Scottish Sword Dance, video https://www.youtube.com/watch?v=bZCT8H-Hpbc
3) Töö tekstiga "Scotland" (TB p 58-60). Video "Royal Military Tattoo. Edinburgh 2018": https://www.youtube.com/watch?v=SQ-YprREuAM

28. jaan - 1. veebr
1) Greyfriars Bobby - töö tekstiga. Lemmikloomast kirjutamine TB ex 7-11, WB p 70, video https://www.youtube.com/watch?v=l6QbXgHhT8U
2) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine TB p 64-66; WB ex 1-3
3) Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69 Videos: https://www.youtube.com/watch?v=1ShOoOd3FAo
https://www.youtube.com/watch?v=0_lrUe7sAAc

4. - 8. veebr
1) Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine TB p 70-71, WB ex 8. Kordamine
2) 05.02.2019 - TEST (Unit 9-11). Helen and Anne - töö tekstiga TB ex 5-9, WB ex 1, 2, 5
3) Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6

11. - 15. veebruar
1) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne
2) Kirjutamine enda lemmikloomast WB p 70; kaudkõne harjutamine
3) Ajavormide harjutamine (past simple, past continuous, present simple, present continuous)

18. - 22. veebr
1) Töölehed (unit 12). Unit 13 sõnavara harjutamine
2) Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne TB p 75-76, WB p 77-78
3) Feeling stressed - töö tekstiga TB p 77-78, WB ex 4, 5, 9

25. veebr - 1. märts KOOLIVAHEAEG

4. - 8. märts
1) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus TB p 79, WB p 80-82
2) Kordamine. Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84
3) The story of the zebra crossing - töö tekstiga. Eessõnad TB p 82-85, WB ex 3

11. - 15. märts
1) Tee juhatamine kasutades kaarti. Linna kaardist kirjutamine TB p 86-87, WB ex 8, 9
2) Kaudkõne, väljendid WB ex 4-7
3) Unit 15 "Red Nose Day" - töö tekstiga Shall I/ we...? TB ex 1-7, WB ex 1-2. Video https://www.youtube.com/watch?v=oslQrs7rO2o

18. - 22. märts
1) Show what you know TB p 92-93; murdude nimetused TB p 91, WB ex 3-6
2) Grammatika kordamine ja kinnistamine WB p 91-95
3) Grammatika kordamine ja kinnistamine WB p 91-95

25. - 29. märts
1) Grammatika kordamine ja kinnistamine.
2) 26.03.2019 - TEST (Unit 13-15). Unit 16 peatüki sõnavaraga tutvumine WB p 96
3) Selgituse küsimine TB ex 1-3; (a) few/ (a) little, sõnade tuletamine WB ex 97

1. - 5. aprill
1) "A country clean-up day" - töö tekstiga TB p 96-98; WB ex 5. Recycling in my home - jutukese kirjutamine WB ex 8, 9
2) Kaudne kõne - kas küsimus; tööleht
3) Unit 17- viisakusväljendid kohvikus ja restoranis TB p 100-101, WB ex 1-4

8. - 12. aprill
1) Eessõnad WB ex 5-7; kuulamisharjutus WB ex 9
2) Chocolate - töö tekstiga TB p 102-103; sõnavara harjutamine WB ex 8
3) Quick chocolate fudge TB p 104; Chocolate in your family - jutukese kirjutamine WB ex 10

15. - 19. aprill
1) 15.04.2019 - TEST (Unit 16-17). Unit 18 peatüki sõnavaraga tutvumine WB ex 10; WB p 120-121
2) Unit 18. Chores - kodused toimetused, majapidamistööd. "Home robots" - töö tekstiga TB p 107-109; ST p 105-106. Video https://www.youtube.com/watch?v=RHu4Be4Mld4
3) Suur Reede

22. - 26. aprill KOOLIVAHEAEG

29. aprill - 3. mai
1) Ajavormid WB p 108-110; WB ex 2/118, 6/122, 7/122
2) Artikkel: a/an, the WB ex 5-8. Writing about chores WB ex 9
3) Unit 19 - My media life. TB ex 1-6, WB ex 1

6. - 10. mai
1) Abitegusõnad. Lühendid. Kordamine. Jutuke "My media life" WB ex 2-8
2) Grammatika kordamine ja kinnistamine
3) Grammatika kordamine ja kinnistamine

13. - 17. mai
1) 13.05.2019 - TEST (Unit 18-19)
2) Unit 20 kordamine ja kinnistamine WB ex 1, 3
3) "Class trip" - töö tekstiga. TB ex 3-7

20. - 24. mai
1) Show me what you know TB p 119
2) Täringumängud TB p 120-121, My summer - jutukese kirjutamine WB p 125, TB p 122
3) Grammatika kordamine ja kinnistamine

27. - 31. mai
1) Unit 20 töölehe täitmine.
2) Kordamine ja kinnistamine
3) Kordamine ja kinnistamine

3. - 11. juuni
Kokkuvõtted õppeaastast. Praktikaperood

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
Õpilane
* Omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa;
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpib korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi;
* Oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* Oskab kasutada poes ja kohvikus vajalikke väljendeid;
* Oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust;
* Oskab kirjutada lühijuttu taaskasutusest, oma kodust, meediast oma elus ning suveplaanidest;
* Oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must;
* Oskab kasutada artikleid a, an, the;
* Oskab moodustada kaudkõnet (jutustav lause olevikus);
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik, kestev minevik; täisminevik);
* Oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte;
* Oskab kasutada sagedust näitavaid sõnu: always, asually, often, sometimes, rarely, never;
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu, oskab omadussõnast moodustada määrsõnu;
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees;
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada;
* Oskab kasutada eessõnu väljendites;
* Oskab omadussõnast moodustada määrsõnu;
* Oskab kirjutada lühijutukese taaskasutusest oma kodus,meediast oma elus ning suveplaanidest.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Õppeveerandi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) 4 testi, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon N kell 14.00-14.50 ruumis 412. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud kirjaliku töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kontrolltöö hinne on suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.


Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 4., kirjastus Studium, Tartu 2015 (õpik, TV, CD)