Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 20.39
Muudetud: 3. veebruar 2019. a. kell 16.26

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal: 21.-25.01.2019
1) Unit 9: Kujundite ja arvutamisega seotud sõnavara TB p 56-58, WB p 60-61
2) Unit 9: A newspaper article about time capsule WB p 58-61 ex 6-11; WB p 67
3) Unit 9: Nouns - adjectives: sõnade tuletamine; tingimuslaused WB p 62-65 ex 3-8

II nädal: 28.01.-01.02
1) Unit 9: tõlkelaused WB p 65-66. "Man reunited with message" (listening), WB p 66
2) Round-up: Revision of units 6-9. Verbs <-> nouns (TB p 63-64, WB p 73). Phrases with TURN (TB p 62, WB p 71-72 ex 5-6)
3) Estonia (WB p 120 ex 6, WB p 122 - writing a letter). Tallinn - old and modern attractions (TB p 116)

III nädal: 04.-08.02
Õpilased suusalaagris

IV nädal: 11.-15.02
1) Conditionals (tingimuslaused), TB p 65, WB p 68-71.
2) Kordamine: Do the general knowledge quiz (TB p 66), revision for the test
3) 15.02.2019 - TEST (Unit 8-10) - phrases with TURN, conditionals (tingimuslaused), verbs <-> nouns (sõnatuletus), unit 6-9 vocabulary)

V nädal: 18.-22.02
1) Unit 11: Sponsored walk, feelings and emotions. TB p 67-73, exercises on vocabulary
2) Unit 11: Sõnavara kordamine, WB p 75 (1), 79-80. Listening: On holidays. Searching for the information on the Internet (WB p 81 ex 10)
3) Unit 11: Writing a letter (task WB p 89 ex 11). Prepositions (WB p 75-76)

KOOLIVAHEAEG (23.02-03.03.2019)

VI nädal: 04.-08.03
1) Unit 11: Conditional sentencessentences if/unless; if/when, WB p 76-78. Revision.
2) Unit 12: Adventure. Retelling the story. Jerome K. Jerome "Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog"), part 1-2 (TB p 74-78). Silent letters (WB p 82)
3) Unit 12: Adventures, TB p 78-79. Describe the pictures (2-minute talk). "Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog"), WB p 85

VII nädal: 11.-15.03
1) The Present Continuous Passive (WB p 83-84). Strange British laws (listening), WB p 86. Revision for the test.
2) 13.03.2019 - TEST (Unit 11-12) - vocabulary, prepositions, conditional sentences - if/unless; if/when, silent letters, the Present Continuous Passive
3) Unit 13: Names, introducing each other; Estonian surnames. Names in my family. Pen names (listening); TB p 80-81, WB p 91

VIII nädal: 18.-22.03
1) Text "Victory for the siblings ..." (TB p 83-84). Passive (WB p 87-90)
2) Unit 13 tööleht. Unit 14: Relationships. Idioms (TB p 85-86, WB p 92). "Tom teaches Becky" after M. Twain, part 1 (TB p 86-88, WB p 95)
3) Unit 14: "Tom teaches Becky" after M. Twain, part 2 (TB p 89-90, WB p 95-96). Reported speech.

IX nädal: 25.-29.03
1) Present Perfect Continuous (WB p 93, 99-101 ex 1-4). Our opinions on relationships: compare, contrast (võrdlemine, erinevuste väljatoomine) (TB p 91 + WB p 97 ex 8)
2) Round-up: Revision of units 11-14. Phrases with GO. Prepositions. Asking and answering questions (TB p 92-93)
3) Passive, WB p 102. Revision for the test.

X nädal: 01.-05.04
1) 02.04.2019 - TEST (Unit 13-15) - Vocabulary. Prepositions. Asking and answering questions. Phrases with GO. Reported speech. Passive.
2) Unit 16: Travel. On the plane, at the airport. Articles a/an, the, -. (TB p 95-96, WB p 104-105). Question tags (WB p 107)
3) Blog entries "My trip to the Land Down Under", TB p 97-102, WB p 107-108 ex 6-7 (listening)

XI nädal: 08.-12.04
1) Unit 17: you should (not) have done (TB p 103-104, WB p 110-111). Sõnatuletus: Nouns - adjectives - adverbs (WB p 106)
2) Unit 18: Cities. Describing photos (TB p 110-111). Text "Washington, DC" (TB p 112-113, WB p 117 ex 1)
3) Unit 18: Cities. New York City (TB p 114-116). Tenses (WB p 117-119)

XII nädal: 15.-19.04
1) Using a hypen in adjectives (four-storey building, well-known author...), WB p 119-120. Unit 19: Trees (TB p 120-122)
2) Unit 19: Trees. Green London, WB p 126). Reported speech (WB p 123-124)
3) Suur Reede

KOOLIVAHEAEG (20.-28.04.2019)

XIII nädal: 29.04-03.05
1) Passive. Revision for the test. WB p 124, 131-132
2) Kevadpüha
3) 03.05.2019 - TEST (Unit 16, 18, 19) - vocabulary; sõnatuletus: nouns - adjectives - adverbs ; you should (not) have done; articles a/an, the, -; question tags; reported speech.

XIV nädal: 06.-10.05
1) Round-up: Revision of units 16-19. Phrasal verbs with PUT and TAKE. (TB p 123-124, WB p 128)
2) Revision: Phrasal verbs. Dialogues (TB p 124-125). Should(n't) have (WB p 129)
3) Revision: conditional sentences (WB p 130-131)

XV nädal: 13.-17.05
1) Revision: active and passive (WB p 131-133 ex 6-10). Park rules.
2) Once upon a time... (TB p 105-108) An English folk tale "Lazy Jack"
3) Once upon a time... An interview with Lazy Jack (TB p 109, WB p 114)

XVI nädal: 20.-24.05
1) Sõnavara kordamine (WB p 113)
2) Estonian fairy tales. Final sound of the word (TB p 104, WB p 115)
3) Be used to doing sth (WB p 112). Describing the characters from "Lazy Jack" (WB p 116)

XVII nädal: 27.-31.05
1) Estonia, WB p 118-119 (4), 120 (6)
2) Writing a letter (WB p 122)
3) Making a poster

XVIII nädal: 03.-11.06
Kokkuvõte õppeaastast. "My plans for the summer holiday" (WB p 134) + plakatite tutvustus
Praktikaperiood, õ.-a lõpuaktus

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks õpilane:
1) oskab vestelda oma suveplaanidest
2) oskab rääkida nimedest oma perekonnas (10 lauset)
3) oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple, the Present Perfect Continuous
4) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
5) oskab kasutada väljendeid used to, be used to doing sth, you should (not) have done
6) oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous)
7) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, taskurahast, reisimisest (a'- 10 lauset)
8) oskab jutustades kasutada otsekõne asemel kaudkõnet
9) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
10) oskab moodustada nimisõnast tegijanime( art-artist)
11) teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few
12) on omandanud õppetükkide 8-20 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel
13) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega
14) oskab kirjutada ja vormistada kirja

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaastahinne kujuneb kontrolltööde hinnete (5 testi) ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete põhjal. Õppeprotsessi käigus saadud hinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine jne) annavad kokku veel ühe KT-dega samaväärse (koond)hinde (poolaastahinne = 4 testide hinnet + protsesshinnete koondhinne).
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon N 14.45-15.30 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Järeltööle registreerumine KG kodulehel: https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Õpilase, kellele rakendatakse IÕK, hindamine:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 6 + WB 6 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2017
Ü. Kurm, E.Soolepp "I Love English 6 Tests" 2017