Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11678 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 20.38
Muudetud: 25. jaanuar 2019. a. kell 19.41

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal (21. - 25.01.2019):
1) Unit 10 - When were you born? Saying the years (TB p 58 - 59, WB p 63 - 65). Show what you know (TB p 62-63, WB p 67)
2) Unit 10: Revision (TB p 63). Unit 11: Travelling, sights, city tours... Dialogues (buying (a ticket): How much ...?, visiting New York City) TB p 65, WB p 71
3) Unit 11: New York City. Dialogues. Translation. Pronouns (I - my - me), WB p 72-73

2. nädal (28.01 - 01.02)
1) Sally's letter (TB p 66-68 ex 4-8), the Past Simple. Pronouns (asesõnad), WB p 72-73
2) Omadussõnade võrdlusastmed, alg-, kesk-, ülivõrre (big - bigger - the biggest; beautiful - more beautiful - the most beautiful), TB p 68-69, WB p 74-75
3) Write a postcard (WB p 76). Revision.

3. nädal (04. - 08.02):
1) Revision for the test
2) 06.02.2019 - TEST (unit 8-11)
3) Tutvumine unit 12 sõnavaraga: Accidents (TB p 70-71), street safety, injuries (TB p 72-74, WB p 79)

4. nädal (11. - 15.02):
1) Unit 12: street safety, injuries. What's the time? When? (TB p 75-77, WB p 81 ex 9-10)
2) Omastav (ainsus, mitmus: girl's bike/girls' bikes), WB p 78-81. Write a get-well card.
3) Unit 13: The Wise Man - tutvumine sõnavaraga, pepositions (eessõnad) WB p 82-83

5. nädal (18. - 22.02):
1) Unit 13: Sharing with others. The Present Perfect (täisminevik) (TB p 78-80), tegusõna põhivormid
2) Reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad (WB p 84-86 ex 5-7).
3) About Estonia

KOOLIVAHEAEG

6. nädal (04. - 08.03):
1) Töö tekstiga "The Wise Man and his Cat" (TB p 81-82)
2) Text "The Wise Man and his Cat" (TB p 81-83). Proverbs (vanasõnad). The Present Perfect (TB p 84, WB p 86-87).
3) Revision for the test. Tutvumine unit 14 sõnavaraga.

7. nädal (11. - 15.03):
1) 11.03.2019 - TEST (Unit 12-13)
2) Teatripäev Suur Uba
3) Unit 14: Collections. The Present Perfect (questions) (TB p 85-86, WB p 88), irregular verbs (ebareeglipärased tegusõnad).

8. nädal (18. - 22.03)
1) Collections. Text "Panda things", "My Little Pony toys" (TB p 87-89). Lihtminevik või täisminevik? (TB p 90-91, WB p 91-92)
2) Our collections. The Past Simple or the Present Perfect? (TB p 90-91, WB p 89-90)
3) Revision, WB p 86-87. Unit 14 - Collections. Panda things. Täismineviku küsimuse koostamine. TB ex 1-4; WB ex 1-3

9. nädal (25.-29.03)
1) My Little Pony toys. Küsimustele vastamine. TB ex 4-8; WB ex 4, 5
2) My/ my family member's/ my friend's collection. The Past Simple or the Present Perfect? TB ex 10; WB ex 6, 8, 9
3) Have you seen ...? Yes, I have. I saw her ... TB ex 11-12; WB ex 7. Küsimuste koostamine, tegijanimed, A teacher ... They ... TB p 92-94

10. nädal (01. - 05.04):
1) Unit 15 - Australia TB ex 4, 5. Grammatika teemade kordamine WB p 96-97
2) My day. Grammatika teemade kordamine TB ex 4; WB p 94-95
3) Täringumäng TB ex 6. Revision for the test

11. nädal (08 .- 12.04):
1) 08.04.2019 - TEST (Unit 14-15) Helen's email TB ex 4-6
2) Unit 16 - Good news. Heade sõnumite edastamine ja neile reageerimine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad TB ex 1-3; WB ex 1-4
3) Täisminevik. Exciting / excited. TB ex 7-9; WB ex 7-9.

12. nädal (15. - 19.04):
1) Heade uudistega kirjakeste kirjutamine. They’re, their, there WB ex 6, 7, 10
2) Unit 17 - Biscuit cake. Suhtluskeelendid söögilauas. Nimisõna mitmus TB ex 1-4; WB ex 1-4
3) Retseptid. TB ex 5-8; WB ex 5-7

KOOLIVAHEAEG

13. nädal (29.04 - 03.05):
1) A few, a little, a lot of, lots of TB ex 9; WB ex 8-10. The clever dog TB ex 5/115-116
2) Kevadpüha
3) Revision for the test

14. nädal (06. - 10.05):
1) Unit 18 - Calculations. Taskuraha, tabelist teabe hankimine TB ex 1-5; WB ex 1-3
2) 08.05.2019 - TEST (Unit 16-17)
3) Küsitluse läbiviimine. WILL - tuleviku väljendamiseks SB ex 8; WB ex 4-6

15. nädal (13. - 17.05):
1) WILL - tuleviku väljendamiseks WB ex 7-9. Lühikese teate kirjutamine, kordamine WB ex 10.
2) Unit 19 - Pets. Tegelemine lemmikloomadega. Lemmikloomanäitusel osalemine ja / või selle korraldamine SB ex 1-4; WB ex 1-3
3) My pet. Lemmikloomast kirjutamine TB ex 5-8, 11; WB ex 8. Piltide võrdlemine. Lemmikloomaga kaasnevad kohustused. TB ex 9-10; WB ex 7

16. nädal (20. - 24.05):
5. klasside looV/Duslaager Pärnumaal Jõulumäel

17. nädal (27.05 - 31.05):
1) Artiklid a, an, the WB ex 4-6, Revision for the test. Grammatika kordamine WB p 121-123
2) 29.05.2019 - TEST (Unit 17-19)
3) Unit 20 - Summer plans. Ball games. Piltidel kujutatud tegevuste kirjeldamine, suveplaanidest kirjutamine Grammatika kordamine TB ex 5-8; WB p 124-126

18. nädal (03.-10.06)
1) Grammatika ja teemade kinnistamine. Õppeaasta kokkuvõte
2) Praktikaperiood

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õppeaasta lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid kõigi 20 õppetüki piires
* on paarilisega dialoogi harjutades õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab koostada kaardi, kutse ja kirja teksti; oskab vormistada ja kirjutada heade uudistega kirja
* oskab kirjeldada inimest ja riiki (Estonia, the UK, the USA) 7-10 lausega
* oskab kasutada 'olema'(be) ja 'omama'(have got) lihtolevikus (nii jaatavas, eitavas vormis kui küsimuses) ja lihtminevikus
* oskab moodustada lihtminevikus üldküsimusi ja eriküsimusi ja neile vastata (did+ I pv), teab ebareeglipäraste tegusõnade põhivorme õpitu piires
* oskab moodustada lauseid lihtolevikus, kestvas olevikus ja täisminevikus ning räägib tulevikuplaanidest (be going to)
* teab omastava vormi ainsuses ja mitmuses
* oskab nimesid tähthaaval öelda (teab tähestikku)
* oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu
* teab LIKE kaht erinevat tähendust
* oskab lugeda/ütelda kuupäevi, aastaarve, kellaaegu
* oskab väljendi will abil tulevikku väljendada
* oskab lausetes kasutada exciting/excited, interesting/interested ...
* oskab kasutada keelestruktuure they’re, their, there
* oskab moodustada lauseid täisminevikus, teeb vahet täisminevikul ja lihtminevikul
* on võimeline jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* teeb vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel
* oskavad oma lemmikloomast rääkida ja kirjutada (8-10 lauset)
* oskavad kasutada artikleid a/an/the nimisõna ees

Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad õpilased korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist (3.-6.kl.);
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust (4.-6.kl.);
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine) (4.-6.kl.);
# teksti jutustamine (põhiliselt 5.-6.kl.).

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus (3.-6.kl.);
# kirjalikud kontrollharjutused (3.-6.kl.);
# keelelised kontrolltööd (4.-6.kl.);
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi (3.- 6.kl.);
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi (4.-6.kl.);
# jutukese kirjutamine (4.-6.kl.).

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Poolaasta vältel toimub
1) Hindamine igapäevases õppeprotsessis - ettevalmistuseta, tunnis tehtud töö eest
2) Hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) viis testi/kontrolltööd, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Kontrolltööd (testid) jm tööd kogub õpilane (õpi)mappi.
Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon N kell 14.00-14.45 ruumis 412. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse, mis on lisatud konkreetse töö juurde mappi.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kontrolltöö hinne on suurema kaaluga igapäevase õppetöö käigus saadud hinnetest.

Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 3., Studium 2014 (õpik, TV, CD)