Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 10a, 10b, 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.40
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.40

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Me anname õpilastele teadmisi eri ajastute muusikastiilidest, -˛anritest, -vormidest tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Arendame õpilaste muusika kuulamis- ja analüüsioskust. Kujundame läbi elava musitseerimise nende muusikalist maitset ning kinnistame õpitud muusikalisi teadmisi ja oskusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01/23.01/24.01 Barokiajastu ooper. Lk 22-23. Muusikanäited.
29.01/30.01/31.02 Barokiajastu vokaalmuusika ˛anrid. Lk 23-24. Muusikanäited.
05.02/06.02/07.02 Barokiajastu instrumentaalmuusika ˛anrid. Lk 24-25. Muusikanäited.
12.02/13.02/14.02 Johann Sebastian Bach. Lk 29-31. Muusikanäited. EV hümn, Kooli laul.
19.02/20.02/21.02 Georg Friedrich Händel. Lk 32-33. Muusikanäited. EV hümn, Isamaalised laulud.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
05.03/06.03/07.03 Barokiajastu kokkuvõte. Valikvastustega kontrolltesti koostamine grupis barokiajastu muusikast.
12.03/13.03/14.03 Kontrolltest barokiajastu muusikast. Muusikaseminari kava kordamine.
19.03/20.03/21.03 Sissejuhatus klassitsismiajastusse. Tähtsamad vormid instrumentaalmuusikas. Lk 35-37.
26.03/27.03/28.03 Uued suunad ooperis 18 saj keskel. Glucki ooperireform. Lk 37-38. Muusikanäited.
02.04/03.04/04.04 Franz Joseph Haydn. Lk 39-40. Muusikanäited.
09.04/10.04/11.04 Wolfgang Amadeus Mozart. Lk 41-43. Muusikanäited.
16.04/17.04/18.04 Ludwig van Beethoven. Lk 44-46. Muusikanäited.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
30.04/01.05/02.05 Pillimängutund, soovilaulud ja -muusika. Kordamine tööks.
07.05/08.05/09.05 Kontrolltest klassitsismiajastu muusikast. Muusikaseminari kava kordamine.
14.05/15.05/16.05 Muusikaseminar baroki- ja klassitsismiajastu muusikast. Ühislauluvara laulud.
21.05/22.05/23.05 Kokkuvõtted ja tagasiside.
28.05/29.05/30.05 Kursusehinded. Gümnaasiumi ühislauluvara. Soovitegevused.
04.06/05.06/06.06 Klassipraktika.

MUUSIKASEMINAR BAROKI- JA KLASSITSISMIAJASTU MUUSIKAST 10. KLASSILE.
1. J. S. Bach - katkend Johannese passioonist
2. J. S. Bach - Prelüüd C-duur HTK I vihikust
3. G. F. Händel - koor „Halleluja“ oratooriumist „Messias“
4. G. F. Händel - aaria „Lascia ch`io pianga“ ooperist „Rinaldo“
5. A. Vivaldi - 1. osa viiulikontserdist nr. 1 „Kevad“ (tsüklist „Aastaajad“)
6. J. Haydn - Keelpillikvartett C-duur 2. osa
7. J. Haydn - Trompetikontsert Es-duur 3. osa
8. W. A. Mozart - Orkestriserenaad „Väike öömuusika“ 1. osa
9. W. A. Mozart - 40. sümfoonia g-moll 1. osa
10. W. A. Mozart - Figaro aaria ooperist „Figaro pulm“
11. W. A. Mozart - Öökuninganna aaria ooperist „Võluflööt“
12. L. van Beethoven - 5. sümfoonia c-moll 1. osa
13. L. van Beethoven - 9. sümfoonia d-moll 4. osa
14. L. van Beethoven - Klaveripala „Elisele“

Kordamisküsimused barokiajastu muusika kohta 10. klassile
1. Too näiteid barokkarhitektuuri kohta Euroopas ja Eestis!
2. Nimeta kuulsaid barokiajastu maalikunstnikke!
3. Mida tähendab portugalikeelne sõna barocco?
4. Mis maa on muusikalise baroki kodumaa?
5. Milline pill muutus tähtsamaks ansambli- ja soolopilliks barokiajastul?
6. Nimeta tuntud itaalia viiulimeistreid!
7. Millal tekkis kontsertstiil?
8. Keda peetakse 1. suureks barokiajastu ooperiheliloojaks, nimeta tema kuulsaim teos!
9. Mida tähendavad eesti keeles opera buffa ja ja opera seria?
10. Selgita mõisted Da capo al Fine, bel canto, retsitatiiv!
11. Nimeta oratooriumi sünnipaik, mille poolest erineb ta ooperist?
12. Nimeta oratooriumi alaliik, mis oli alati selle sisuks?
13. Iseloomusta fuugat kui polüfoonilise mitmehäälsuse vormi!
14. Iseloomusta barokiaegset sonaati, instrumentaalkontserti ja tantsusüiti!
15. J.S.Bachi elu ja loomingu tähtsamad faktid.
16. G.F.Händeli elu ja loomingu tähtsamad faktid.
17. Bach`i ja Händel`i elu ja loomingu ühised jooned ning erinevused.


Kordamisküsimused klassitsismiajastu muusika kohta 10. klassile
1. Millisest sõnast on saanud klassitsismiajastu oma nimetuse ja mida see tõlkes tähendab?
2. Miks nim. klassitsismiajastut ka valgustusajastuks, nimeta 2 kuulsat valgustusajastu filosoofi!
3. Nimeta klassitsismiajastul eelistatud instrumentaalmuusika levinumaid ˛anre!
4. Milline on klassikalise sonaadivormi ülesehitus?
5. Nimeta instrumentaalkontserdi ja keelpillikvarteti esitajakoosseis, millised on klassikalise orkestri 3 pillirühma?
6. Leia eestikeelne vaste mõistetele opera seria, opera buffa, singspiel!
7. Kelle heliloomingu ühe osa teemast on saanud Austria, hiljem 1922. a Saksamaa rahvushümn?
8. Milliste linnadega olid oma eluajal seotud Haydn, Mozart, Beethoven?
9. Millise 2 klassikalise ˛anri rajajaks Haydn`it peetakse?
10. Nimeta Haydn`i kuulsamaid teoseid!
11. Kui vanalt läks Mozart oma 1.kontsertreisile ja kuhu Euroopas reisid toimusid, kes oli Mozarti isa?
12. Nimeta Mozarti kuulsamad teosed!
13. Millises ülikoolis õppis Beethoven filosoofiat, kirjandust ja keeli?
14. Millal hakkas Beethoveni elu varjutama järkjärguline kurdistumine, mille abil ta ümbritseva keskkonnaga suhtles?
15. Nimeta Beethoveni kuulsamad teosed!

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub baroki- ja klassitsismiajastu muusikastiilides, -˛anrides ja -vormides tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Oskab muusikat kuulates seda analüüsida, kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust. Elava musitseerimise käigus kasutab juba õpitud teadmisi ning oskusi, arendab oma muusikalist maitset.

Hindamine üles

2. poolaasta hindelised tööd:
1. Valikvastustega kontrolltest barokiajastu muusikast
2. Valikvastustega kontrolltest klassitsismiajastu muusikast
3. Muusikaline seminar baroki- ja klassitsismiajastu muusikast
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Iga õpilane on kohustatud I poolaasta jooksul külastama vähemalt 1 kontserti ja esitama selle kohta arvustuse e. retsensiooni. Kui retsensioon on esitatud õigeaegselt ning hinne vähemalt „5-“, ei pea õpilane 2. poolaastal enam kontserdiretsensiooni esitama.
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“.
Konsultatsiooniaeg kolmapäeviti kell 15:45-16:30 klassis 101, järelvastamine vastavalt kokkuleppele 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.

NÕUDED RETSENSIOONILE
Esitatud kirjalikult A4 lehele või e-posti aadressil lehtola@oesel.edu.ee , pikkus vähemalt 1 lk, kirjasuurus 12, kirjavahe 1,5.
Sisaldab täpset aega ja kohta, kus kontsert toimus; kes esinesid, kontserdi kava.
Sisaldab õpilase isiklikku hinnangut, tähelepanekuid ja arvamusi kuuldu kohta (omal soovil ka kontserdipaiga üldise atmosfääri kohta).
Sisaldab kokkuvõtvat lõppsõna (mida kontserdilkäik õpilasele andis/ei andnud, miks).
Esitatud kirjalikult A4 lehele hiljemalt R.24.05.19 või e-posti aadressil lehtola@oesel.edu.ee
hiljemalt P.26.05.19.