Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.38
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.38

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.01/25.01 Muusikateatri alaliigid ooper ja operett. Muusika- ja videonäited.
30.01/01.02 Muusikateatri alaliigid muusikal ja ballett. Muusika- ja videonäited.
06.02/08.02 Hääl ja hääle omadused.
13.02/15.02 Hääleliigid. Töölehe täitmine paarilisega hääleliikidest (aluseks tv lk 20-21).
20.02/22.02 EV hümn. Ühislauluvara laulud. Eesti päev.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
06.03/08.03 Lavamuusika˛anrite kordamine – kuldvillaku küsimuste koostamine paarilisega.
13.03/15.03 Kuldvillak lavamuusikast.
20.03/22.03 Sissejuhatus jazzmuusikasse, jazzi eelkäijad.
27.03/29.03 Video „Saatana muusika” - töölehe täitmine.
03.04/05.04 Video „Saatana muusika” - töölehe täitmine.
10.04/12.04 Kitarri algõpe: lahtised keeled, vasak käsi, helirida a-a, rock.
17.04/19.04 Kitarri algõpe: pöial, 1. ja 3. sõrm, helirida basskeeltel, Malaguena, helirida c-c. Vaheaeg.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
01.05/03.05 Kitarri algõpe: akordid, akordide vahetamine, parem käsi.
08.05/10.05 Kitarri algõpe: akordid, summutus, löök, Don`t Worry Be Happy, bass, akordijärgnevused.
15.05/17.05 Õpitud kordamine. Tagasiside. Ühislauluvara laulud.
22.05/24.05 2. poolaasta hinded, tagasiside. Kooli laul. Tutiaktus.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab nimetada ja iseloomustada erinevaid muusikateatri alaliike nagu ooper, operett, muusikal ja ballett. On tutvunud üldjoontes jazzmuusika arengulooga, oskab nimetada tähtsamaid esindajaid. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. On läbinud põhikooli kitarri algõppe kursuse baasmaterjali.

Hindamine üles

Kokkuvõtva hinde II poolaastal moodustavad:
1. Tööleht hääleliikidest.
2. Tööleht jazzmuusikast videofilmi põhjal.
3. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).
Kokkuvõtva hinde saamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud vähemalt rahuldavale tulemusele („3”).
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust

Konsultatsiooniaeg esmaspäeviti kell 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine vastavalt kokkuleppele 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.