Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.36
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.36

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

24.01 Popmuusika Eestis, Raimond Valgre (lk 185). Videonäide „Need vanad armastuskirjad”.
31.01 Võrdleva tabeli koostamine Eesti popmuusika kümnenditest – töölehe täitmine konspektis.
07.02 Võrdleva tabeli koostamine Eesti popmuusika kümnenditest – töölehe täitmine konspektis.
14.02 Videonäited Eesti popmuusikast. EV hümn, isamaalised laulud.
21.02 EV hümn – sõnade kontroll, isamaalised laulud.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
07.03 Klahvpillid (lk 17-23), muusikanäited. Soovimuusika.
14.03 Elektrofonid (lk 33-37), muusikanäited. Soovimuusika.
21.03 Töölehe täitmine klahvpillidest, hinne. Soovimuusika ja laulud.
28.03 Kitarri algõppe 1. tund: lahtised keeled, vasak käsi, helirida a-a, rock.
04.04 Kitarri ja ukulele häälestus ja algõpe.
11.04 Kitarri algõppe 2. tund: pöial, 1. ja 3. sõrm, helirida basskeeltel, Malaguena, helirida c-c.
18.04 Projektipäev – loovtööde kaitsmine.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
02.05 Kitarri algõppe 3. tund: akordid, akordide vahetamine, parem käsi.
09.05 Kitarri algõppe 4. tund: akordid, summutus, löök, Don`t Worry Be Happy, bass, akordijärgnevused.
16.05 Kitarri algõppe 5. tund: Ojalaul, sõrmitsemine, bassiliin, helistiku muutmine, rütmid, taktimõõt.
23.05 Kitarri algõppe 6. tund: septakord, blues, soolo, improviseerimine, akordijärgnevused.
30.05 Õpitu kordamine. Kokkuvõtted õppeaastast, tagasiside. 2. poolaasta ja aastahinded.
06.06 Klassipraktika.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on tutvunud popmuusika stiilide ja Eesti popmuusikaga, tunneb levinumaid klahvpille ja elektrofone. On läbinud põhikooli kitarri algõppe kursuse baasmaterjali. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel.

Hindamine üles

Kokkuvõtva hinde II poolaastal moodustavad:
1. Popmuusikastiilide seminar
2. Töölehe täitmine Eesti popmuusikast
3. Töölehe täitmine klahvpillidest ja elektrofonidest
4. Konspekti hinne (korrektsus, täidetud ülesannete maht ja õigsus).
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud vähemalt hindele „3“.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Konsultatsiooniaeg esmaspäeviti kell 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine vastavalt kokkuleppele 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.