Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.33
Muudetud: 4. veebruar 2019. a. kell 15.13

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.01 Sissejuhatus Eesti levimuusikasse. 20. saj Eesti levimuusika loojad (lk 68), muusikanäited youtube`ist. Laulud lk 69, 72, 74, 76.
30.01 Öölaulupeod (lk 78), laulud lk 79, 82, 83, 84.
06.02 Töölehe täitmine paarilisega Eesti levimuusika ja Eestimaa kohta (tv lk 37, 39), hinne. Laulud.
13.02 Sissejuhatus rahvaste muusikasse, plakati koostamise nõuded ja teemade loosimine, eeltöö õpiku ja internetiga. EV hümn hindele – sõnade kontroll.
20.02 Plakati koostamine rahvaste muusikast.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
06.03 Esitlused rahvaste muusikast. Soovimuusika.
13.03 Esitlused rahvaste muusikast. Soovimuusika.
20.03 Esitlused rahvaste muusikast. Soovimuusika.
27.03 Esitlused rahvaste muusikast. Soovimuusika.
03.04 Esitlused rahvaste muusikast. Soovimuusika.
10.04 Rahvaste muusika kordamine, töö paarilisega – kuldvillaku / kahoot`i küsimuste koostamine.
17.04 Kuldvillak / kahoot. Video- ja muusikanäited.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
01.05 Kevadpüha.
08.05 Rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid. Loominguline töö gruppides.
15.05 Grupitööde ettekanded.
22.05 Astme- ja tähtnimed, helistikud, alteratsioonimärgid. Õpitud laulude kordamine.
29.05 Õppeaasta materjali kordamine. 2. poolaasta ja aastahinded. Tagasiside. Kooli laul.
05.06 Klassipraktika.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub eesti ja erinevate rahvaste muusikakultuurides, muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, 1 märgiga helistikud, alteratsioonimärgid, rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid.

Hindamine üles

2. poolaasta hinne kujuneb iseseisvate tööde, rühmatööde ning noodivihiku harjutuste põhjal. Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse I ja II poolaasta lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
Hindelised tööd:
1. Töölehe täitmine paarilisega Eesti levimuusika ja Eestimaa kohta
2. Rahvaste muusika plakati koostamine ja esitlemine paarilisega.
3. Kuldvillakud rahvaste muusika kohta.
Nõuded plakatile
Esitlus annab ülevaate käsitletavast maast, sisaldab alljärgnevat infot ja märksõnu:
1. LIPP 2. ASUKOHT, AJALUGU 3. RAHVAMUUSIKA, TANTSUD, PILLID 4. TUNTUMAD HELILOOJAD 5. POPMUUSIKA (näide youtube`ist)
Esitletavat maad tutvustatakse paarides; mõlemad õpilased räägivad plakatil olevad märksõnad pikemalt lahti; materjal jagatakse pooleks; esitluse lõpetab muusikanäide youtube`ist.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
Konsultatsiooniaeg esmaspäeviti kell 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine vastavalt kokkuleppele 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.