Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 5c, 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.32
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.32

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 „Laulik“ (tv lk 3). Rahvalooming ja rahvalaul lk 67-71, 78. Laulud lk 72-77, 79-80. Muusikanäited. Tv lk 45 ül 26.
28.01 Uuem rahvalaul, eesti rahvapillid ja tantsud lk 74, 80-81.
04.02 Regilaulu loomine ja ettekandmine grupis – hindeline grupitöö.
11.02 „Jaan läeb jaanitulele“ (lk 94-95) – 2-häälselt. EV hümn, „Eesti lipp“ .„Kodulaul“ (lk 4-5). Muusika kuulamine – H. Eller „Kodumaine viis“. Soovimuusika.
18.02 EV hümn hindele, „Kas tunned maad” (lk 3), „Kodu“ (lk 4-5). Isamaalised laulud.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
04.03 Soome ja saami rahvamuusika (lk 97-99, 103). Muusikanäited.“Tule tullalla” (lk 100), „Oma kalli silmad” (lk 101). Muusikanäited.
11.03 G-duur ja e-moll, paralleelhelistiku mõiste (lk48, 49). „Tuuleveski ja vesiveski” (lk 52), „Meil aiaäärne tänavas” (lk 53).
18.03 Vene rahvamuusika (lk 107-110). „Krokodill Gena lauluke“ (lk 108-109). Muusikanäited.
25.03 Läti rahvamuusika (lk 115). „Puhu, tuul” (lk 117). Muusikanäited.
01.04 Leedu rahvamuusika (lk 119-120). „Hele päike tõusis” (lk 122), laulame kaanonis. Muusikanäited.
08.04 Rahvaste muusika ja õpitud laulude kordamine. Kahoot.
15.04 Õpitud laulude kordamine. Soovimuusika tund.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
29.04 Tempo (lk 57-58), tv lk 16. Muusikanäited.
06.05 Dünaamika (lk 60-61), tv lk 17. Muusikanäited. „Itaalia” (lk 62.63).
13.05 Praktiline töö gruppides tempo ja dünaamika kordamiseks.
20.05 Loovuslaager Jõulumäel.
27.05 Õpitu kordamine. 2. poolaasta ja aastahinded. Kooli laul.
03.06 Kokkuvõtted õppeaastast, tagasiside, ühislauluvara.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on omandanud läbi aktiivse musitseerimise elementaarsed muusikateoreetilised teadmised (astmed, tähtnimed, taktimõõdud, rütmivältused, alteratsioonimärgid), tutvunud erinevate rahvaste muusikaga, helistike G-duuri ja e-molliga. Teab paralleelhelistiku mõistet, eristab juhuslikke ja helistikumärke, oskab koostada ja lahendada lünkteksti rahvaste muusika kohta. Loovülesannetes ja elava musitseerimise käigus kasutab juba õpitud teadmisi ning oskusi, arendab oma muusikalist maitset.

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse I ja II poolaasta lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
KIRJALIKUD TÖÖD: ülesanded töövihikus.
SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooni-ülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub esmaspäeviti kell 15:00-15:45 klassis 101, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.