Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.31
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 Õpitud kaanonite kordamine mollis ja duuris. „Tabatinna” (lk 94-85). „Kehapillimäng” (lk 86) – kehapilli ja rütmipillidega.
24.01 Rütmide kordamine, rütmiruudu plaksutamine tv lk 6. Pilt talvest.
28.01 Rütmide kordamine, uued rütmid TI-TIRI JA TIRI-TI. „Peegel” (lk 56) – laulu rütmi plaksutamine ringis.
31.01 „Talvehommik” (lk 88) – 2-häälsus. „Taat, ära maga” (lk 89), rõhk muusikas. Tv lk 23 ül 18.
04.02 Duur ja moll helirida plaatpillidel kaanonis. „Meie elu” (lk 59). K. A. Hermann, muusikanäited.
07.02 „Peegel” (lk 56) – rütmi plaksutamine. Duuri ja molli kordamine, kaanonid lk 81. Tv lk 20-21 ül 15-16 hindele.
11.02 Solistide lauluvõistluse laulud. „Karvast sõpra oodates“ (lk 32). „Meie elu“ (lk 59).
14.02 Sõbrapäevast, „Karvast sõpra oodates“ (lk 32). „Meie elu“ (lk 59). Hääleliigid (lk 62-65), muusikanäited. Tv lk 18-19. EV hümni 1. salm.
18.02 Hindeline grupitöö hääleliikidest – kuulame ja määrame tv lk 18-19 abil. ”Meie elu” (lk 59). EV hümni 2. salm. „Kodukeel” (lk 125), eeltakti mõiste. Solistide lauluvõistluse laulud.
21.02 EV hümni 3. salm. „Kodukeel” (lk 125). Õpitud laulude kordamine. Solistide lauluvõistluse laulud.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
04.03 Vastlapäeva kommetest. „Vastlad“ (lk 114), 2-os muusikavorm (lk 115). Lauluvõistluse laulud.
07.03 „Talvehommik“ (lk 88), tv lk 24 ül 19, duurkolmkõlad erinevates JO-võtmetes. Solistide lauluvõistluse laulud.
11.03 Solistide lauluvõistluse klassivoor.
14.03 Muusikainstrumendid (lk 90), tv lk 25 ül 20. „Igaühel oma pill“ (lk 91), tv lk 26 ül 21.
18.03 Klahvpillid (lk 92), muusikanäited. „Menuett“ (lk 94). J. S. Bach (lk 95).
21.02 Klahvpillide kordamine, muusikanäited - tv lk 27 ül 22. „Menuett“ (lk 94).
25.03 Keelpillid (lk 96-97), muusikanäited. „Keelpillid“ (lk 96).
28.03 Keelpillide kordamine, muusikanäited - tv lk 28-29 ül 23. „Keelpillid“ (lk 96).
01.04 Puhkpillid (lk 98-101), muusikanäited. „Puhkpillid“ (lk 98, 100).
04.04 Puhkpillide kordamine, muusikanäited - tv lk 30-31 ül 24. „Puhkpillid“ (lk 98, 100).
08.04 Löökpillid (lk 102-104), muusikanäited. „Löökpillid“ (lk 102), „Dubidu-dam“ (lk 106).
11.04 Löökpillide kordamine, muusikanäited - tv lk 32 ül 25. „Löökpillid“ (lk 102), „Dubidu-dam“ (lk 106).
15.04 „Kontsert“ (lk 108-109), muusika kuulamine - Mozart „Lahing“. „Viva la musica!“ (lk 110).
18.04 „Kontsert” (lk 108-109), „Viva la musica!” (lk 110) – uus rütm TA-I-TI (lk 111). Rütmiruut tv lk 36 ül 28.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
29.04 Orkestripillide kordamine. „Kontsert“ (lk 108-109). Rütmiruut tv lk 36 ül 28. Õpitud laulud.
02.05 „Kontsert“ (lk 108-109), „Dubidu-dam“ (lk 106). „Viva la musica“ (lk 110) uus rütm TA-I-TI (lk 111). Rütmiruut tv lk 36 ül 28.
06.05 „See on ema” (lk 150-151). „Ood rõõmule“ - teema esitamine plaatpillidel ja plokkflöödil. „Hea muusika“ (lk 142-143).
09.05 L. Van Beethoven (lk 141), muusikanäited. Tv lk 42 „Ood rõõmule” teema AN. Emadepäevast. „See on ema” (lk 150-151).
13.05 „Noodilaul“ (lk 147). Plaatpillidel ja klaveril meloodia mängimine - „Mäkke ronimine“ (lk 146). „Hei, ho!“ (lk 148) – rütmi- ja plaatpillisaatega.
16.05 „Hea muusika“ (lk 142-143). „Noodilaul“ (lk 147). Nootide tähtnimetused (lk 144-146). Tv lk 43 ül 34.
20.05 „Hei, ho!“ (lk 148). „Noodilaul“ (lk 147), muusikanäide. Räpp, muusikanäited. „Vitamiini räpp“ (lk 152).
23.05 „Vitamiini räpp“ (lk 152) – esitused gruppides. „Kõnekaanon“ (lk 153). „Maiasmoka tša-tša“ (lk 154-155).
27.05 „Kõnekaanon“ (lk 153). „Maiasmoka tša-tša“ (lk 154-155). Õpitu kordamine lk 164-165.
30.05 Rütmiharjutused tv lk 33 ül 26, lk 41 ül 32. Soovimuusika. Poolaasta- ja aastahinded.
03.06 Õpitu kordamine. Kokkuvõtted, tagasiside.
06.06 Klassipraktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda, tunneb kaheksandikpausi, eristab kuuldeliselt rütme TI-TIRI, TIRI-TI ja TIRI-TIRI, TA-I-TI, oskab luua rütmilisi kaasmänge õpitud lauludele. Tunneb 2-ja 3-osalist vormi, mõisteid pidekaar ja sidekaar. Oskab laulda nii duur kui moll helilaadi ja kolmkõla, teab tähtnimesid c1-c2. Teab hääleliike ja oskab neid kuuldeliselt määratleda. Oskab liigitada muusikainstrumente alaliikidesse. Suudab improviseerida lihtsaid meloodiaid lauldes või plaatpillil, tugevnenud on meetrumi ja rütmitaju. Rütmiliste kaasmängude ja pillisaadete abil on arenenud õpilase koordinatsioon. Ta teab ilmeka laulmise põhitõdesid, omab kuulamisharjumust ja 2-häälse laulmise kogemust.

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse 1. ja 2. poolaasta lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
KIRJALIKUD TÖÖD: pildid ja ülesanded töövihikus.
SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooni-ülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Hinne "5": õpilane oskab oma häält laulmisel juhtida, tunneb teksti ja esitab seda emotsionaalselt. Oskab laulda ka astmete abil. Tunnetab meetrumit ja omab rütmitaju. On hästi omandanud muusikalised teadmised.
Hinne "4": õpilane oskab oma häält juhtida, tunneb teksti, kuid ei pruugi olla emotsionaalne ja vokaalselt võimekas. Teab astmeid, kuid eksib nende laulmisel pisut. Tunnetab meetrumit, rütmide esitusel on 1-2 eksimust. Õpilane vastab teemakohastele küsimustele suuremate raskusteta.
Hinne "3": Õpilane püüab laulda kõrgemalt ja madalamalt, on õppinud teksti. Teab astmete järjekorda, astmetega laulmisel on ebatäpne. Meetrumitajus ja rütmitunnetuses esineb puudujääke. Ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil, teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi.
Hinne "2": õpilane ei püüa oma häält juhtida, pole omandanud teksti. Ei tea astmerea järjekorda, ei suuda astmetega laulda. Ei oma meetrumitaju ega tunne rütmivältusi. Ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu.
Hinne "1": läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilasel puuduvad rakenduslikud oskused, õpilane keeldub vastamast, õpilane ei esita nõutud materjali arvestatava põhjuseta.
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.