Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 2b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.28
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.28

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 Plokkflöödiõpe. Õpitud talvelaulude kordamine. Astmed RA-SO-MI-LE-JO. "Päike ja kuu" (lk 73).
22.01 "Radi-ridi-ralla" (lk 68). Soovimuusika tund, pildi joonistamine talvest.
28.01 Plokkflöödiõpe, "Hiiretips". "Kaera-Jaan" (lk 74), tantsusammud. "Pillerpall" (lk 76). Plaatpillidel helirea mängimine.
29.01 Õpitud rütmide kordamine - rütmimõistatus. Tants, "Kaera-Jaan" (lk 74).
04.02 Plokkflöödiõpe. "Pillerpall" (lk 76), „Laul ja töö” (lk 77), „Mamma marakas” (lk 82). Solistide lauluvõistlusest.
05.02 Õpilaste kuulamine, solistide lauluvõistluse laulud. "Pillerpall" (lk 76), „Laul ja töö” (lk 77). Rütmipillimäng, „Mamma marakas” (lk 82).
11.02 Plokkflöödiõpe. „Hiiretips” (lk 93). Sõbrapäevast, „Sina ja mina” (lk 78), „Laul sõprusest” (lk 79). Solistide lauluvõistluse laulud.
12.02 Solistide lauluvõistluse laulud. „Sina ja mina” (lk 78), „Laul sõprusest” (lk 79). „Hiiretips” (lk 93). EV hümni 1. salm (lk 87).
18.02 Plokkflöödiõpe. Solistide lauluvõistluse laulud. EV hümni 2. salm (lk 87). „Sina ja mina” (lk 78), „Laul sõprusest” (lk 79), „Kõige suurem sõber” (lk 84-85).
19.02 Eesti lipu värvimine – tööleht. EV hümni 3. salm (lk 87). „Üks väike maa” (lk 88), „Mu koduke” (lk 89), „Iga maa” (lk 90-91).
Koolivaheaeg 23.02-03.03
04.03 Plokkflöödiõpe. Vastlapäevast. „Vastlad” (lk 92), saade väikekandlel. „”Vastlasõit-pastlasõit” (lk 94). 05.03 „Vastlad” (lk 92), saade väikekandlel. „”Vastlasõit-pastlasõit” (lk 94). Solistide lauluvõistluse laulud.
11.03 Solistide lauluvõistluse klassivoor.
12.03 „Väike rong” (lk 95). Rändamine, „Rännumees” (lk 80). Alumine RA ja SO, „Jõgi” (Lk 81). Õpitud laulude kordamine.
18.03 Plokkflöödiõpe. „Rännumees” (lk 80). Alumine RA ja SO, „Jõgi” (Lk 81). „Riidepanemise laul” (lk 96), „Jänkude saunalaul” (lk 97).
19.03 Tempo (lk 95), „Riidepanemise laul” (lk 96), „Jänkude saunalaul” (lk 97), „Kommilaul” (lk 98-99). Rütmiharjutus lk 99.
25.03 Plokkflöödiõpe. „Kommilaul” (lk 98-99). Kevade tulek. „Räästaorel” (lk 100), „Kop-kop-kop” (lk 101).
26.03 „Räästaorel” (lk 100), „Kop-kop-kop” (lk 101) AN ja väikekandlesaatega. „Kummisäärik” (lk 102) rütmipillisaade.
01.04 Plokkflöödiõpe. Kevadpühadest lk 112-113. „Pajupöösa hällilaul” (lk 111). „Kummisäärik” (lk 102) ja „Tihane” (lk 103) rütmipillisaatega.
02.04 „Tihane” (lk 103). Koduloomad, „Kes mida teeb?” (lk 104). „Õuelaul” (lk 105) kehapillisaatega. Regilaul koduloomadest.
08.04 Plokkflöödiõpe. „Kes mida teeb?” (lk 104). „Õuelaul” (lk 105). Plaatpillid (lk 106-107), C, G ja F noodi mängimine.
09.04 Plaatpillisaade lauludele „Kukeke” (lk 108) ja „Pillimehed pilliroos” (lk 109). Õpitud laulude kordamine.
15.04 Plokkflöödiõpe.„Kukeke” (lk 108) ja „Pillimehed pilliroos” (lk 109) plaatpillisaatega. „Musta kassi tango” (lk 110).
16.04 „Musta kassi tango” (lk 110), „Jänku jenka” (lk 114). Astmete kordamine, „Tibukene” (lk 115). Õpitud laulud.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
29.04 Plokkflöödiõpe. Jüripäevast, „Töömäng” (lk 116). „Karjapoiss” (lk 117) plaatpillisaatega. „Buratino laul” (lk 118-119). Õpitud laulude kordamine.
30.04 Töömäng” (lk 116). „Karjapoiss” (lk 117), „Buratino laul” (lk 118-119). Õpitud laulud.
06.05 Plokkflöödiõpe. Emadepäevast „Sulle, emake” (lk 128), „Ema teeb köögis süüa” (lk 130). Õpitud laulude kordamine.
07.05 Pilt – lilled emale. „Laul vanaemast” (lk 131). „Nõiapoisid” (lk 120), „Väike meremees” (lk 121).
13.05 Plokkflöödiõpe. „Laul vanaemast” (lk 131). „Nõiapoisid” (lk 120) väikekandle saatega. „Väike meremees” (lk 121). „Krõll kotis” (lk 122) rütmipillisaatega.
14.05 „Krõll kotis” (lk 122) ja „Sipsik” (lk 123) rütmipillisaatega. Astmete kordamine, ”Linnupere” (lk 124).
20.05 Plokkflöödiõpe. „Sipsik” (lk 123) väikekandle saatega. ”Linnupere” (lk 124), „Kevadpidu” (lk 125) rütmipillisaatega, „Pääsuke” (lk 126).
21.05 „Kevadpidu” (lk 125), „Pääsuke” (lk 126). „Paduvihm” (lk 127) plaatpillisaatega. Astmete kordamine.
27.05 „Paduvihm” (lk 127), „Laula, laula, suukene” (lk 132) väikekandle saatega. Laulupidudest (lk 133). „Suvi” (lk 142).
28.05 „Suvi” (lk 142). Õpitu kordamine. Kokkuvõtted, tagasiside. Poolaasta- ja aastahinded.
03.06 Õpitu kordamine, laulud rütmipillide saatel.
04.06 Klassi ühislauluvara, Kooli laul.
10.06 Klassipraktika.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab jälgida noodikirja ja kirjutada lihtsamaid rütme joonestikule, teab rütmide TA, TI-TI, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab määrata taktijoonte asukoha. Suudab saata laule keha- plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, tempo ja kaanoni mõistet. Eristab RA-SO-MI-LE-JO astmeid, oskab nendel improviseerida lihtsaid motiive. Teab EV hümni ja Kooli laulu sõnu, julgeb kaasa laulda. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. On omandanud plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1 ja e1 mänguvõtted.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“. Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO ja MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda ning määrata taktijoonte asukohta
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu ja EV hümni
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1, f1 ja e1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.