Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12532 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 1a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laine Lehto

muusikaõpetaja

Kontakt: lehtola@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.27
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 18.27

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.01 Plokkflöödil 1. ja 2. sõrme (h1, a1) võtte harjutamine. Plaatpilli mängutehnika.
22.01 Talvelaulude kordamine. Õpilaste kuulamine. Pilt talvest.
28.01 Plokkflöödiõpe. „Kelgusõit”(lk 74), „Uisutamas”(lk 75). „Karumõmmi unelaul”(lk 76-77).
29.01 Õpitud talvelaulud, „Kelgusõit”(lk 74), „Uisutamas”(lk 75), TA-A rütm - tööleht. Õpilaste kuulamine.
04.02 Plokkflöödiõpe. „Marsilaul”(lk 79). „Üks, kaks, alati!”(lk 80). Rütmi- ja astmemängud.
05.02 „Karumõmmi unelaul”(lk 76-77), „Mürakarud”(lk 78). Rütmid, marssimine „Marsilaul”(lk 79).
11.02 Plokkflöödiõpe. „Üks, kaks, alati!”(lk 80), „Dirigent”(lk 83). EV hümni 1. salm.
12.02 „Üks, kaks, alati!”(lk 80). Takt, taktimõõt, taktijoon, meetrum (lk 80-81). Harjutus lk 81. EV hümni 2. salm.
18.02 Plokkflöödiõpe: 1. ja 2. sõrme võtte (h, a) kordamine. EV hümni 3. salm.
19.02 „Põdra maja”(lk 84), „Matkalaul”(lk 85), „Dirigent”(lk 83). Solistide lauluvõistluse laulud.
Koolivaheaeg 23.02-03.03
04.03 Plokkflöödiõpe. „Pesapuu”(lk 92). Vastlapäevast. „Vastlalaul”(lk 94). Solistide lauluvõistluse laulud.
05.03 „Pesapuu”(lk 92). „Vastlalaul”(lk 94). Solistide lauluvõistluse laulud.
11.03 Solistide lauluvõistluse klassivoor. „Pesapuu”(lk 92), „Salajutt”(lk 89), „Vastlalaul”(lk 94).
12.03 Õpitud laulude kordamine. Uus aste - RA lk 88.
18.03 Plokkflööt: 1., 2. ja 3. sõrme võte. „Salajutt”(lk 89), SO-MI-RA astmemängud.
19.03 Harjutused astmetel SO-MI-RA. Marssimine muusikas, meetrum.
25.03 Plokkflöödiõpe. „Soss-soss-soss” (lk 86) kehapilliga, „Kurjad kuked” (lk 87), rütmipillisaade laulule.
26.03 „Soss-soss-soss” (lk 86), „Kurjad kuked” (lk 87). Uus aste RA - „Liigun nii” (lk 88), „Salajutt” (lk 89). Töölehe täitmine.
01.04 Plokkflöödiõpe. Muinasjutud. „Elujutt” (lk 96), pulss, taktimõõt. Rütmikaja õpitud rütmidel.
02.04 „Elujutt” (lk 96), „Nõiamäng” (lk 99), tutiaktuse kava laulud. Kevadpühad, „Väike jänku” (lk 114), „Munade koks” (lk 115).
08.04 Plokkflöödiõpe. Tutiaktuse kava laulud. „Väike jänku” (lk 114), „Munade koks” (lk 115).
09.04 Tutiaktuse kava laulud. „Roosa jänku rokk” (lk 101), „Pipi laul” (lk 102). Astmed SO-MI-RA noodijoonestikul, noodivarred. Töölehe täitmine.
15.04 Plokkflöödiõpe. „Nõiamäng” (lk 99), „Roosa jänku rokk” (lk 101). „Väike jänku” (lk 114), „Munade koks” (lk 115). Tutiaktuse kava laulud.
16.04 Tutiaktuse kava laulud. Liikumine muusikas, õpitud laulude ja astmete SO-MI-RA kordamine.
Koolivaheaeg 19.04-28.04
29.04 Plokkflöödiõpe. Tööd ja ametid lk 104. JO-võti noodijoonestikul. „Meistrimehed” (lk 105), „Uhke meremees” (lk 106).
30.04 Õpitud astmete ja rütmide kordamine. „Meistrimehed” (lk 105), „Uhke meremees” (lk 106). Uus aste – JO, JO-võti (lk 108, 111), töölehe täitmine. Õpitud laulud.
06.05 Plokkflöödiõpe. Emadepäevast, „Pärg” (lk 120), „Emadepäeva laul” (lk 121). „Ema pole kodus” (lk 122). Laulud rütmipillide saatel.
07.05 „Kevade ootel” (lk 112) rütmipillisaatega. Taktimõõdud ja rütmid, töölehe täitmine.„Kevadel” (lk 113). „Nädalapäevad” (lk 117), astmenoot lk 118.
13.05 Plokkflöödiõpe. „Kevade ootel” (lk 112) rütmipillisaatega. „Kevadel” (lk 113). „Nädalapäevad” (lk 117), astmenoot lk 118.
14.05 „Kevadaeg” (lk 125), „Võilill” (lk 127). Õpitud rütmide ja astmete kordamine, töölehe täitmine.
20.05 Plokkflöödiõpe – kordamine. „Kevadaeg” (lk 125), „Võilill” (lk 127). „Kurg ja konn” (lk 128), „Kaks kalameest” (lk 129). Õpitud laulud.
21.05 „Kurg ja konn” (lk 128), „Kaks kalameest” (lk 129). „Triinud” (lk 132-133), „Pilvepildid” (lk 134-135). Töölehtedel harjutuste lõpetamine.
27.05 Õpitu kordamine, laulud rütmipillide saatel.
28.05 Klassi ühislauluvara, liikumine ja pilimäng.
03.06 Õpitu kordamine, laulud rütmipillide saatel.
04.06 Klassi ühislauluvara, liikumine ja pilimäng.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada rütme noodijoonestikule, teab PAUSI, TA, TI-TI, TA-A ja TA-A-A vältusi; meetrumi, takti ja taktimõõdu, piano ja forte mõistet, oskab määrata taktijoonte asukohta. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel. On tutvunud kuuldeliselt astmetega SO, MI, RA ja JO. Teab EV hümni ja Kooli laulu sõnu, julgeb kaasa laulda. Omab kuulamisharjumust, eristab marssi ja polkat ning teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Tunneb plokkflöödil g, a ja h mänguvõtteid, oskab pillil mängida 1-2 lihtsamat pala.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“. Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töölehtedel
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid SO, MI ja RA
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu ja EV hümni
6. tunned plokkflöödil h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.