Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11678 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 16.24
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 22.24

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal:
Jan 21-25
1) Ainekaardi tutvustus, edasiside. Unit 10: Revision (TB p 63). Conditional sentences (WB p 66-68 ex 1-3). 9. kl lõpueksami suuline osa,
video https://www.youtube.com/watch?v=ONh26dplBIA&index=2&list=UUfOx9MGLElvNGOzsKxZ5f9g
2) Revision: have sth done or do sth yourself? (TB p 64, WB p 68-70 ex 4-5). Reading and writing numbers (WB p 65-66, TB p 65). Listening "The Consumer Electronics Show" (WB p 70 ex 6). Revision
3) Unit 11: Great inventions TB p 67-69 ex 1-3 (tingimuslausete III tüüp); WB p 71 ex 1, 2

II nädal:
Jan 28 - Feb 1
1) Unit 11: töö tekstidega TB p 69-71 ex 4-8 HW: õppida väljendid TB p 71 ex 7
2) TEST - 29.01.2019 (Listening, reading, writing (friends, celebrities; pets); vocabulary and phrases; make up questions, condidional sentences (tingimuslaused - vt WB p 64); have sth done; tenses)
3) Unit 11: TB p 72 ex 10 küsimine+ vastamine; WB p 74 ex 7 tõlkelaused väljenditele, kuulamisül WB p 75 ex 8. HW: TB p 72 ex 6 jutustada

III nädal:
Feb 4-8
1) Unit 11: WB p 72-73 ex 3-4: sõnatuletus + phrasal verbs + conditional sentences (tingimuslaused)
2) Revision. Unit 11 tööleht
3) Unit 12: pildi kirjeldamine (väljendid TB p 120), dialoogide lugemine + dialoogide moodustamine (Shopping), TBp 73-74 ex 1-3

IV nädal:
Feb 11-15
1) Unit 12: TB p 75-77 kirja lugemine + väljendid + küsimustele vastamine. Tingimuslaused
2) Unit 12: TB p 77-78 - poes käimise teemal vestlemine. Harjutused sõnavara kordamiseks, WB p 78-79 ex 4-5
3) Unit 12: WB p 76 Ex 1-2 - prepositions; tingimuslaused, Kirja kirjutamine (WB p79-80)

V nädal:
Feb 18-22
1) Revision
2) TEST - 19.02.2019 (Unit 11-12 sõnavara, tingimuslaused, eessõnad, frasaalverbid, ajad, kirja kirjutamine, sõnatuletus, lugemine, kuulamine)
3) Projektipäev EV 101

Koolivaheaeg 23.02 -03.03.2019

VI nädal
March 4-8
1) Unit 13, Theatre: TB p 79-82 ex 1-5. W. Shakespeare; WB p 81 ex 1,2
2) Unit 13; Töö tekstiga "A Class Act", TB p 82-84
3) Unit 13 sõnavaraharjutused (WB p 81-82, 85 ex 2-3, 6)

VII nädal:
March 11-15
1) Used to / would (repeated past actions / past states or situations), WB p 84. Conditionals (WB p 83)
2) Listening: "The Globe Theatre". Relative pronouns (WB p 86-88). Kirjutamine Eesti teatrist.
3) Revision. Unit 13 tööleht

VIII nädal:
March 18-22
1) Unit 14: Building bridges (TB p 86-87; WB p 89-90 ex1-2), eessõnad, sõnamoodustus
2) Unit 14: Töö tekstiga "The Immortal Bard", TB p 88-91. Idioms.
3) Töö tekstiga "The Immortal Bard", TB p 88-91, WB p 91-92 ex 4-5.

IX nädal:
March 25-29
1) Presentations about a famous scientist or write from the past (TB p 92, WB p 93 ex 8, TB p 115)
2) Presentations about a famous scientist or write from the past (TB p 92). Revision (+ WB p 92-93)
3) Revision

X nädal:
Apr 1-5
1) Unit 15: Show what you know (TB p 93-95, WB p 96-97)
2) Dialogues (TB p 96). Töö tekstiga "Monet" + arutelu TB p 97-98. Relative pronouns (WB p 99-100 ex 5)
3) Formal / informal letter; email (WB p 95-96, 101). Revision

XI nädal:
Apr 8-12
1) Revision (WB practice)
2) TEST - 09.04.2019 (unit 14-15 sõnavara, eessõnad, sidesõnad, sõnatuletus, tingimuslaused, kiri, e-kiri)
3) Unit 16: Estonia. Töö tekstiga "An Australian in Estonia", blog entry (TB p 99-104)

XII nädal:
Apr 15-19
1) Unit 16: Estonia. Töö tekstiga "An Australian in Estonia", blog entry (TB p 99-104). Sõnavaraharjutused WB p 102
2) Sõnavaraharjutus WB p 106-107 (5). "MS Estonia" (sõnatuletus, lugemine, WB p 107)
3) Suur Reede

Koolivaheaeg 20-28.04.2019

XIII nädal:
Apr 29 - May 3
1) Travelling (WB p 108). Reported Speech (kaudkõne), WB p 104-105.
2) Revision. Unit 17: Wildlife, articles (TB p 107-110)
3) Unit 17: Wildlife, TB p 105-106, WB p 113. Plural nouns, countable/uncountable singular nouns (WB p 109-111)

XIV nädal:
May 6-10
1) Unit 18: In focus. Tegevused with do/ take/ play/ go (TB p 112-114), hobidest rääkimine (TB p 119, WB p 121)
2) Listening "Darts" (WB p 120). Active, passive; conditionals (WB p 116-119)
3) Unit 19: Career. Studies and jobs (TB p 120-121, 125-126)

XV nädal:
May 13-17
1) Unit 19: Career. Töö tekstiga "So can you" (TB p 122-125 ex 4-7). Report the sentences (WB p 122-123)
2) Listening "The story of IKEA" (WB p 125). Harjutused sõnavarale (WB p 126-127)
3) Leaflets (offering a service), WB p 128. Revision

XVI nädal:
May 20-24
1) TEST - 20.05.2019 (õ.-a kokkuvõttev töö)
2) My future plans. Kordamine (TB p 130-132). Kokkuvõte õppeaastast
3) Eksamiperioodi algus

XVII NÄDAL (27.-31.05):
Eksamiteks valmistumine

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
Eksamiteks valmistumine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

poolaasta lõpuks õpilane
1. omandab uue sõnavara teemade kaupa
2. oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist
3. oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
4. oskab alustada vestlust tutvuse sobitamiseks.
5. oskab kasutada tegusõna erinevaid vorme isikulises ja umbisikulises tegumoes (tenses: active / passive), kasutada fraasi ”have sth done”, moodustada erandlikku mitmust,
6. oskab sõna tüvest tuletada nimisõnu, tegusõnu, omadus- ja määrsõnu
7. oskab moodustada tingimuslauseid (zero, first, second, third conditional) - if ja unless
8. oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
9. oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle( poes ostlemine, vestlus kodutöödest õpetajaga, reisimisest, loomaaia külastamisest, oma hobidest)
10. oskab rääkida kuulsatest teadlastest, kirjanikest (on koostanud esitluse), enda hobidest, vabaaja tegevustest, tulevikuplaanidest
11. oskab vormistada e-kirja ja kirja (tuttavale- informal), on tutvunud ametliku kirja vormistamise reeglitega (formal)
12. oskab kasutada used to/ would korduvast tegevusest rääkides, mida kunagi tehti ja enam ei tehta
13. oskab lauses kasutada sidesõnu (relative pronouns: that, who, which, whom, whose)
14. oskab otsekõnet kaudkõneks muuta
15. oskab moodustada nimisõnade ainsuse ja mitmuse vorme (singular/ plural)
16. oskab kasutada grammatilisi aegu (active, passive) lausete moodustamisel
17. oskab moodustada eitavaid ja vastandavaid sõnu eesliidete anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un- abil
18. oskab ees- ja järelliidete abil sõnu tuletada
19. oskab nimetada sõnaliike, eristab nimi-, omadus-, määr- ja tegusõnu
20. oskab moodustada küsimusi tuginedes tekstis olevale infole
21. oskab koostada esitlust ja sellega kaaslastele esineda

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb kontrolltööde hinnete (5 testi), esitluse ja igapäevase õppetöö käigus saadud hinnete põhjal. Igapäevase õppetöö käigus saadud hinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne
annavad kokku veel ühe/kaks (olenevalt "jooksvate" hinnete arvust) KT-dega samaväärse (koond)hinde (s.t õppeperioodi hinne = 4 testide hinnet + esitlus + tunnihinnete koondhinne).
Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon neljapäeval 14.30-15.30 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli kodulehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui poolaasta lõpuks tööd järele ei vastata.

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, E. Soolepp "I Love English" 7, Student's book + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2018