Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 2c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 15.32
Muudetud: 6. veebruar 2019. a. kell 11.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01 Pillerpall-õpime kuulmise järgi. Laul ja töö, tv ül.47, 48 lahendamine.
25.01 Mina ja sina, sõbrapäevast. Plokkflöödil õpitud nootide kordamine. Poisid, ritta harjutamine.

29.01 Laul sõprusest-tantsime kaasa. Tv ül. 49, 50 täitmine.
01.02 Rännumees-õpime kuulmise järgi, juurde laulumäng.

05.02 Jõgi-õpime aN-ga. Uued astmed alumine RA ja SO, juurde saade väikekandlel.
08.02 Mamma marakaa-õpime kuulmise järgi, juurde saade rütmipillidel. Rütmiharjutus kaanonis.

12.02 Me oleme pillimehed-õpime kuulmise järgi, klassi solistidele laulude valimine, harjutamine.
15.02 Tv ül 53 lahendamine, plokkflöödipala harjutamine. Kõige suurem sõber-kuulmise järgi.

19.02 Mu isamaa mu õnn ja rõõm, EV sünnipäevast. Tv ül.54 täitmine. Üks väike maa, Mu koduke-õpime kuulise järgi.
22.02 Eesti päev

05.03 Vastalapäeva kommetest. Vastlad, saade rütmipillidel ja väikekandlel.
08.03 Hiiretips-õpime kuulmise järgi. Tv.ül.56 täitmine. Vastlasõit, pastlasõit, tuhkapäevast.

12.03 Klassi solistide välja valimine. Väike rong-kuulmise järgi, muusikapala esitamise tempo.
15.03 riidepanemise laul, jälgime tempot. Jänkude saunalaul, tv.ül. 59 täitmine.

19.03 KG Laulinnu solistide esinemine. Kommilaul, rütmiharjutus kahe käega.
22.03 Räästaorel-kuulmise järgi. Tv.ül.60. Kop-kop-kop-An-ga, juurde saade väikekandlelt.

26.03 Kummisäärik-kuulmise järgi. Plokkflöödipala harjutamine.
29.03 Tihane-ülesanne rütmidega. Kes mida teeb?MK pala.

02.04 Õuelaul, saade kehapillil. Regilaulude sõnade tegemine.
05.04 Tutvumine plaatpillidega:ksülofon, metallofon, kellamäng ja mänguvõtted nendel.

09.04 Kukeke-õpime kuulmise järgi, juurde saade plaatpillidel.
12.04 Pillimehed pilliroos-õpime kuulmise järgi koos plaatpillide saatega. Musta kassi tango-kuulmise järgi.

16.04 Suure Reede kommetest. Kiik kaunil kohal. Jänku jenka.

30.04 Tibukene-kuulmise järgi, saade väikekandlel. Töömäng-kuulmise järgi ja liigutustega, Jüripäevast.
03.05 Karjapoiss-õpime kuulmise järgi, juurde saade plaatpillidel ja väikekandlel.

07.05 Buratino laul-õpime kuulmise järgi. tv.ül.66 lahendamine.
10.05 Nõiapoisid-kuulmise järgi, ül astmetega. Sulle emake-õpime kuulmise järgi.

14.05 Väike meremees-õpime kuulmise järgi. Krüll otis, saade rütmipillidel. Ül.68.
17.05 Sipsik-õpime kuulmise järgi, saade rütmipillidel. Plokkflöödipala vastamine.

21.05 Linnupere-õpime kuulmise järgi. Kevadpidu, saade plaatpillil. Ül.72.
24.05 Ema teeb köögi süüa-kuulmise järgi, Laul vanaemast, tv.ül 75, 76.

28.05 Laulu, laula, suukene, suvisest laulupeost. Seitse sokku, saade plaatpillidel.
31.05 Hoolimise laul-laulame rühmades, Lepatriinu lenda ära, Suvi -kuulmise järgi. Õpitu kordamine.
04.06 Aasta jooksul õpitu kordamine. Lemmiklaulude laulmine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE ja JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO ja MI, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.