Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 4a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Sirje Mehik

klassiõpetaja

Kontakt: sirje.mehik@oesel.edu.ee

Loodud: 20. jaanuar 2019. a. kell 10.49
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 10.55

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.-25.jaan
1) Test unit 10. Reading texts Unit 10
2) Unit 11 Picnic Food TB p 66-68 ex 1-5 WB p 64 ex 1-7
3) Omadussõna ülivõrre TB 68-71 ex 6-9 WB p 67 ex 8

28.jaan – 1.veeb
1) Revision of vocabulary. Omadussõnade võrdlemine.
2) Unit 11 test (31.jaan) Oma perest jutustamine kasutades omadussõna võrdlemist
3) Unit 12 Help TB p 72-74 ex 1-5 WB p 69 ex 1-2

4.-8.veeb
1) WH- Questions TB p 75 ex 6 WB p 70 ex 3-4
2) Omadussõnade võrdlemine WB p 71 ex 5-8
3) Street Safety Rules TB p 76 ex 9-10. Forming questions TB p 77 ex 11-12

11.-15.veeb
1) Unit 12 word test. Revision for a test.
2) Unit 12 test
3) Unit 13 Yesterday. TB p 78 ex 1-5. WB p 74 ex 1-4 Was/were

18.-22.veeb
1) Mineviku ajamäärused. WB p 74 ex 2 A Burglar. TB p 80-81 ex 4-5
2)Was/were TB p 82 ex 6-8. WB p 76 ex 6-10. Revision for a test. Unit 13 word test
3) Unit 13 test

VAHEAEG

4. – 8. märts
1) Kordamine kontrolltööks.
2)Unit 14 Visit. First, second, third, fourth…… TB p 85 ex 1-2 WB p 79 ex 1-2
3) Unit 13 test. Töö tekstiga „ A visit“ TB p 86-87 ex 3-5

11.-15.märts
1) Reeglipärane ja ebareeglipärane minevik TB p 87 ex 5-6 WB p 82 ex 7-9
2) Reeglipärane ja ebareeglipärane minevik TB p 88 ex 7-10 Töölehed.
3) Revision for a test Töölehed Unit 14 word test

18.-22.märts
1) Unit 14 test. WB p 83-85 ex 10-12
2) Kokkuvõte õpitust WB p 86-87 reeglid p 89-91 ex 1-5
3) Töö tekstiga „ A snowy Sunday“ TB p 93-94 ex 5-8

25.-29.märts
1) Töö tekstiga „ A snowy Sunday“. TB p 93-94 ex 5-8
2) Retelling the story TB p 95 ex 9-11
3) Word test Unit 15. Revision of vocabulary. My favourite winter day.

1.-5.aprill
1) Kordamine tööks + TB p 96-97 exercises
2) TEST Unit 15
3)Unit 16: TB p 98-99 ex 1- 4, WB p 96 ex 1-3 Birthday.

8.-12.apr
1)TB p 100- 101 Birhday food, Would you like...?WB p 97 ex 4-6
2) Järgarvsõnad . TB p 102-103. WB p 98
3) Talk about birthday TB p 103 ex 12

15.-18.apr
1) Unit 16 word test Sünnipäevakutse kirjutamine. WBp99
2) Unit 16 Revision for a test. WB p 100, grammatika kinnistamine. TB p 103 ex 10-11 TEST Unit 16

VAHEAEG

29.aprill-3.mai
1) Unit 17 Camping TBp104-105. Kas -küsimused minevikus. Did you...? Uus sõnavara; WB p101-102 Ex 1-3
2) Unit 17:lihtminevik( küsilaused) TB p106-107 ex 4-6; WBp102-103 ex 3-4
3) Unit 17: aegade harjutamine TB p 108-109 ex 7-9; WBp104-105 ex 5-7

6.-10.mai
1) Unit 17: Translations. WB p 106. Revision for a test.
2) Unit 17 word test . Revision for a test.
3)TEST Unit 17 ; tutvumine U18 sõnavaraga

13.-17.mai
1) Unit 18 Short cut. TB p 110-111. Excuse me..., dialoogid; WB p 107 Ex1
2) Unit 18 WB p 107 nimisõna ainsus ja mitmus, eessõnad in/on/at WB p 108-109
3) U 18 Töö tekstiga TBp112-114 Ex 4-10. Talk about home town.TB p 114 ex 10

20.-24.mai
1) U 18 WB p 110-112 . Word test unit 18
2) Unit 18 test
3) Unit 19 Jokes TB p115-117 WB p 113-119

27.-31. mai
1) Unit 19 Jokes TB p115-117 WB p 113-119
2) Unit 19 test
3) Unit 20 Summer TB p 120-124 WB p 120-127

3.-7. juuni
1) Kokkuvõte õppeaastast
2) Praktikpäevad

10.-11. juuni
Praktikapäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks:
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
4. Osakavad moodustada om. sõnade keskvõrret ja ülivõrret. oskavad asju võrrelda.
Oskavad moodustada lauseid fraasiga: I enjoy...
5. Oskavad panna tegusõna be minevikku( was/ were)
6. Oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus( reegliparased ja ebareeglipärased tegusõnad)
7. Oskavad kasutada väljendeid, mis seotud hädaolukordadega.
8. Oskavad moodustada küsilauseid lihtolevikus, teavad küsisõnu.
9.Oskavad kirjutada 8 lauset oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest.
10. Teavad sidesõnade and, but, because tähendust.
11. Teavad järgarve 1.-100.
12. Oskavad järgarve kasutada kuupäevade ütlemisel.
13. Teavad asesõnu something, somebody, everybody, nobody.
14. Oskavad rääkida ilmast.
15. Teavad ja oskavad kasutada väljendeid talviste tegemiste kohta.
16. Oskavad kasutada viisakusväljendit excuse me.
17. Oskavad moodustada there is..., there are...lauseid.
18. Oskavad moodustada ajavormis Past Simple küsimusi ja vastata; teab mineviku ajamäärusi ja ebareeglipäraseid tegusõnu (vt WB p 88-89 piires).
19. Eristavad grammatika aegu Present Simple ja Past Simple, oskab moodustada eitavat, jaatavat, küsivat lausest nendes aegade
( lihtsamaid lauseid).'

4. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest;
2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;
5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);
6) on omandanud esmased teadmised inglise keelt kõnelevate maade ja oma kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suuliste või kirjalike hinnangutega.

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse:
* õpitud teksti esitamist (3.-6.kl.);
* tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust (4.-6.kl.);
* tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine) (4.-6.kl.);
* teksti jutustamine (põhiliselt 5.-6.kl.).

Kirjutamisel hinnatakse
*õpitud sõnavara õigekiri + tähendus (3.-6.kl.);
* kirjalikud kontrollharjutused (3.-6.kl.);
*keelelised kontrolltööd (4.-6.kl.);
*õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi (3.- 6.kl.);
* lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi (4.-6.kl.);
* jutukese kirjutamine (4.-6.kl.).

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust on õige
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Õppeperioodi vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) 10 testi, mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon toimub teisipäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 307. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel. Ebaõnnestunud töö ümbervastamisel esitab õpilane eelnevalt nõuetekohase vigade paranduse. Ebaõnnestunud tööd on võimalik järele vastata üks kord.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul pärast kooli tulemist tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kontrolltöö hinne on suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.