Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merle Tustit

klassiõpetaja

Kontakt: merletu@oesel.edu.ee

Loodud: 19. jaanuar 2019. a. kell 19.31
Muudetud: 19. jaanuar 2019. a. kell 20.55

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
* saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
* omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
* oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.-25.jaan
1) Test unit 10 (23. jaan) Reading texts Unit 10
2) Unit 11 Picnic Food TB p 66-68 ex 1-5 WB p 64 ex 1-7
3) Omadussõna ülivõrre TB 68-71 ex 6-9 WB p 67 ex 8

28.jaan – 1.veeb
1) Revision of vocabulary. Omadussõnade võrdlemine.
2) Unit 11 test (31.jaan) Oma perest jutustamine kasutades omadussõna võrdlemist
3) Unit 12 Help TB p 72-74 ex 1-5 WB p 69 ex 1-2

4.-8.veeb
1) WH- Questions TB p 75 ex 6 WB p 70 ex 3-4
2) omadussõnade võrdlemine WB p 71 ex 5-8
3) Street Safety Rules TB p 76 ex 9-10 Forming questions TB p 77 ex 11-12

11.-15.veeb
1) Unit 12 word test Revision for a test
2) Unit 12 test (14.veeb)
3) Unit 13 Yesterday. TB p 78 ex 1-5 WB p 74 ex 1-4 Was/were

18.-22.veeb
1) mineviku ajamäärused. WB p 74 ex 2 A Burglar. TB p 80-81 ex 4-5
2)was/were TB p 82 ex 6-8 WB p 76 ex 6-10 Revision for a test Unit 13 word test
3) Unit 13 test (22.veeb)

VAHEAEG

4. – 8. märts
1) Kordamine kontrolltööks.
2)Unit 14 Visit. First, second, third, fourth…… TB p 85 ex 1-2 WB p 79 ex 1-2
3) Unit 13 test (7.märts) Töö tekstiga „ A visit“ TB p 86-87 ex 3-5

11.-15.märts
1) Reeglipärane ja ebareeglipärane minevik TB p 87 ex 5-6 WB p 82 ex 7-9
2) Reeglipärane ja ebareeglipärane minevik TB p 88 ex 7-10 Töölehed.
3) Revision for a test Töölehed Unit 14 word test

18.-22.märts
1) Unit 14 test (20.märts) WB p 83-85 ex 10-12
2) Kokkuvõte õpitust WB p 86-87 reeglid p 89-91 ex 1-5
3) Töö tekstiga „ A snowy Sunday“ TB p 93-94 ex 5-8

25.-29.märts
1) Töö tekstiga „ A snowy Sunday“ TB p 93-94 ex 5-8
2) Retelling the story TB p 95 ex 9-11
3) Word test unit 15. Revision of vocabulary. My favourite winter day.

1.-5.aprill
1) kordamine tööks + TB p 96-97 exercises
2) TEST Unit 15 (4.apr)
3)Unit 16: TB p 98-99 ex 1- 4, WB p 96 ex 1-3 Birthday.

8.-12.apr
1)TBp100- 101 Birhday food, Would you like...?WB p 97 ex 4-6
2) järgarvsõnad . TB p 102-103. WB p 98
3) Talk about birthday TB p 103 ex 12

15.-18.apr
1) Unit 16 word test Sünnipäevakutse kirjutamine. WBp99
2) Unit 16 Revision for a test. WB p 100, grammatika kinnistamine. TB p 103 ex 10-11 TEST Unit 16 (16.apr)

VAHEAEG

29.aprill-3.mai
1) Unit 17 Camping TBp104-105 Kas -küsimused minevikus Did you...? Uus sõnavara; WB p101-102 Ex 1-3
2) Unit 17:lihtminevik( küsilaused) TB p106-107 ex 4-6; WBp102-103 ex 3-4
3) Unit 17: aegade harjutamine TB p 108-109 ex 7-9 WBp104-105 ex 5-7

6.-10.mai
1) Unit 17: Translations. WBp106 Revision for a test.
2) Unit 17 word test . Revision for a test.
3)TEST Unit 17 (11.mai ) ; tutvumine U.18 sõnavaraga

13.-17.mai
1) Unit 18 Short cut. TBp110-111 Excuse me..., dialoogid; WBp107 Ex1
2) Unit 18 WBp107 nimisõna ainsus ja mitmus, eessõnad in/on/at WBp108-109
3) U.18 Töö tekstiga TBp112-114 Ex 4-10 Talk about home town.TB p 114 ex 10

20.-24.mai
1) U.18 WBp110-112 Word test unit 18
2) Unit 18 test (23.mai)
3) Unit 19 Jokes TB p115-117 WB p 113-119

27.-31.mai
1) Unit 19 Jokes TB p115-117 WB p 113-119
2) Unit 19 test ( 30.mai)
3) Unit 20 Summer TB p 120-124 WB p 120-127

3.-7.juuni
1) Unit 20 Summer TB p 120-124 WB p 120-127
2) kokkuvõte õppeaastast

10.-11.juuni
Praktikapäevad

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks:
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
4. Osakavad moodustada om. sõnade keskvõrret ja ülivõrret. oskavad asju võrrelda.
Oskavad moodustada lauseid fraasiga: I enjoy...
5. Oskavad panna tegusõna be minevikku( was/ were)
6. Oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus( reegliparased ja ebareeglipärased tegusõnad)
7. Oskavad kasutada väljendeid, mis seotud hädaolukordadega.
8. Oskavad moodustada küsilauseid lihtolevikus, teavad küsisõnu.
9.Oskavad kirjutada 8 lauset oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest.
10. teavad sidesõnade and, but, because tähendust.
11. Teavad järgarve 1.-100.
12. Oskavad järgarve kasutada kuupäevade ütlemisel
13. Teavad asesõnu something, somebody, everybody, nobody
14. Oskavad rääkida ilmast
15. Teavad ja oskavad kasutada väljendeid talviste tegemiste kohta
16. Oskavad kasutada viisakusväljendit excuse me
17. Oskavad moodustada there is..., there are...lauseid
18. Oskavad moodustada ajavormis Past Simple küsimusi ja vastata; teab mineviku ajamäärusi ja ebareeglipäraseid tegusõnu (vt WBp88-89 piires)
19. Eristavad gr.aegu Present Simple ja Past Simple, oskab moodustada eitavat, jaatavat, küsivat lausest nendes aegades( lihtsamaid lauseid)

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-14.45 (7. tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 2 + WB 2 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2012