Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2019. a. kell 15.50
Muudetud: 4. veebruar 2019. a. kell 09.32

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Aastaajad.
2. 12 kuud Multifilm. Meessoost sõnad.
3. Jaanuar-jaanuaris
II nädal
1. Nädal. Nädalapäevad. Praegu ja pärast.
2. Esmaspäev-esmaspäeval
3. eile-täna-homme
III nädal
1. Kordame kuude, nädalapäevade nimetusi. Millal?
2. Numbrid 1-10
3. Järgarvud esimene, teine, kolmas
IV nädal
1. Numbrid 11-20
2. Järgarvud.
3. Põhi- ja järgarvud
V nädal
1. Harjutame eile-täna-homme
2. Harjutame kuupäevi
3. Mis päev täna on? Mis kuupäev täna on?
VI nädal
1. Hääldusharjutused
2. Lugemine ja kirjutamine
3. Loeme ja kirjutame etteütluse järgi.
VII nädal
1. Tegusõna.
2. "teadma" ma tean/ma ei tea
3. "töötama" I pöördkonna tegusõnad
VIII nädal
1. "lugema" II pöördkonna tegusõnad"rääkima"
2. Rääkima eesti keeles, vene keeles, inglise keeles
3. Harjutame lugemist ja kirjutamist.

IX nädal
1. Kas minu ema töötab koolis?
2. Kordame õpitut.
3. Laulame.

X nädal
1. Kes ma olen? Minu nimi on...
2. Vene nimed ja nende lühikesed vormid.
3. Harjutame nimesid.
XI nädal
1. Isa nimi/Isanimi
2. Kes see on? Kuidas on tema nimi? Kuidas teda kutsutakse?
3Tuntud multifilmikangelased. Kuidas on nende nimed?

XI nädal
1. Mitmuse moodustamine.
2. Erandlik mitmus.
3. Harjutame mitmust.

XII nädal
1. Asesõna. Kes? Kelle? Keda? Kellel?
2. Asesõna kasutamine.
3. Multifilmid. Laulame.

XIII nädal
1.
2.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilased saavad kindluse lugeda ja kirjutada vene keeles.
* Õpilased oskavad viisakalt vestlust alustada.
* Õpilased oskavad viisakalt tervitada ja hüvasti jätta.
* Õpilased oskavad nimetada pereliikmeid,
* Õpilased oskavad küsida kes? ja kus?
* Õpitu piires oskavad osutada ja öelda, mis see on.
* Oskavad kasutada kuude nimetusi. Mis kuus? Mis kuus on minu sünnipäev?
* Oskavad kasutada nädalapäevade nimetusi. Mis päeval? Eile-täna-homme.
* Tunnevad venekeelse tegusõna pööramise reegleid ja kasutada lihtsamaid tegusõnu olevikus.
* Oskavad rääkida enda perekonnast.
* Tunnevad numbreid 1-100, samuti järgarve 1.-20.

Hindamine üles

6. klassi teisel perioodil hinnatakse:
1. Sõnavara.
2. Grammatika omandamist.
3. Hinne lugemise eest. Seostatud tekst.
4. Hinne kirjutamise eest. Õpitud sõnade kirjutamine etteütluse järgi.
5. Õppeperioodi hinne õppetööks valmisoleku eest, tunnist osavõtt. Vene keele vihik.
Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kõikide uute osade omandamise peale on väike kontroll.

Kasutatav õppekirjandus Elena Kortšagina "Kutse Venemaale" Tase A1 I osa

Õpilastele võimalus käia konsultatsioonil või harjutustunnis kokkuleppel õpetajaga. Ruumis 002.