Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12164 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeele õpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2019. a. kell 15.30
Muudetud: 17. jaanuar 2019. a. kell 15.30

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Millal su sünnipäev on?
Mis aastal sa sündisid?
Mis päev täna on?

II nädal
Kes kui vana on?
Kui vana? asesõnadega
Kui vana? sõnaühenditega (om.sõna + nimisõna)

III nädal
Palju õnne! Palju õnne sünnipäevaks!
Sündima/surema (tegusõnade pööramine lk 127)
Kes kui kaua elab, kui kaua elas?

IV nädal
Millist kingitust kinkida?
Kinkima. Kinki saama.
Minu lemmikkingitus.

V nädal
Mis on sinu aadress?
Kus sa elad? Linnas/Maal.
Kirjutama aadressi ümbrikule. Lõpetatud-Lõpetamata tegevus.

VI nädal
Sööma/Jooma
Toiduained meie laual.
Vene hommikueine, lõuna ja õhtusöök.

VII nädal
Sünnipäev
Mida võib teha, kuidas kaunistada tuba,
Mida võib ja mida ei või. Mida kinkida? Krokodill Gena lauluke.

VIII nädal
Meie klass.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta vältel õpilased kinnistavad lugemisoskust, tõlgivad teksti toetudes juba varem õpitud sõnade tähendustele(otsivad tuttavat sõnatüve)
Oskavad öelda mis päev täna on ja mis on tänane kuupäev.
Oskavad öelda, mis aastal nad sündisid ja millal on nende sünnipäev.
Oskavad öelda kui vanad nad on.
Oskavad sünnipäevaks õnne soovida ja sünnipäevakutset saata. Rääkida kingitustest ja kinkimisest.
Oskavad öelda, kas nad elavad maal või linnas ja kirjutada enda aadressi.
Oskavad kasutada sõnu "jooma" ja "sööma" õigetes pööretes.
Teavad tavalisemaid toiduaineid.
Oskavad rääkida vene traditsioonilistest söögiaegadest.

Hindamine üles

Hinnatakse sõnavara omandamist, lugemist, kirjutamist, rääkimist.
Tunnikontrollid tegusõnade pööramisele.
Teema kokkuvõtvad hinded projektitööna või tõlgetena.

Õpilane peab kõik saadud puudulikud hinded vastama vähemalt "rahuldavale"

Puudulike hinnete järele vastamine klassis 002 õpetajaga kokkulepitud ajal.

Märkus:
Alates ViiI nädalast kasutusel uus õpik ja töövihik. (Tase A2 I osa)