Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 16. jaanuar 2019. a. kell 12.11
Muudetud: 16. jaanuar 2019. a. kell 12.11

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.klassi III kursus kestab 21.01- 28.03.2018
Kursusel kasutatakse õpikut "With Flying Colours 11" A.Tammeleht, M Haagensen ja õpetaja antud lisamaterjale. Vajalik sõnavara on kättesaadav Quizletis.

I nädal
1. Course info
2. U6.1 Everyday routine of teenagers.
3. U6.2 6.3 Multiple intelligences and studying.
4. U6.4 vocabulary exercises.

II nädal
5. U6.5 Managing your time, vocabulary and phrases practice. Speaking skills: manage your time, university life
6. U6.6 Leisure idioms. Prepositions. Speaking skills: lifestyles.
7. U6.7 The science of sleeping, sleeping and learning. /monologue
8. Wordformation exercises. Prepositions additional exercises

III nädal
9. U6.8 Punctuation and spelling Speaking skills: excuses for not doing sports.
10. Prepositions additional exercises. Report writing revision, comparing graphs
11. Write a report (compare graphs)
12. TEST U6 (vocabulary, idioms and phrases, use of prepositions)

IV nädal
13. test feedback, report feedback (quiz: how violent you are)
14. . U7.1 Breaking laws and telling lies. (speaking skills)
15.U7.2 Reading skills: The law of the land; completing a summary.
16. U7.3 A lesson for life, reading and vocabulary skills

V nädal
17. U7.4 Judicial system in Estonia. reading and vocabulary skills.
18. U7.5 Offences and punishments. Law idioms. (speaking and vocabulary skills)
19.U7.6 An Estonian in New York (listening and speaking skills). quiz about Estonia
20. Eest Vabariik 100

VAHEAEG

VI nädal
21.additional exercises on the topic
22.additional exercises on the topic
23. TEST U7 vocabulary and wordformation
24. test feedback; how to write a formal letter to authority (explantion/opinion)

VII nädal
25. . Write a letter to authority
26. letter feedback; monologues (p 96) / wordformation exercises
27. U8. Changes: then and now.speaking skills
28. U8. Estonian monuments. reading and vocabulary skills

VIII nädal
29. U8.Elections, voting systems: reading and vocabulary skills
30. History and politics vocabulary practice. U8.History and politics idioms. Political correctness: vocabulary and speaking skills.
31. U8. Nouns and prepositions. Listening skills: national currency.
32. U8 Who needs monuments?(reading and speaking skills). nouns and prepositions

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Oodatavad õpitulemused ehk õpilane on õppinud:
* õpistiilide, seadusandluse, seadusrikkumiste teemadega seotud sõnavara
*korranud ja õppinud eessõnade kasutamist
*õppinud sõnatuletusvõtteid (ees- ja järelliited)
*õppinud selgituskirja kirjutamist
*korranud graafikuid võrdleva aruande(report) kirjutamist
*korranud baaskeelestruktuure
*esitanud monoloogi

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 50%
1 ametlik kiri ja report 20%
2 suulist vastus (monoloog) 20%
teised hinded-hinnangud ja asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 10%

Testide hindamine: "5"= 91- 100%, "4"= 75- 90%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige.

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 10 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist , järelevastamine kokkuleppel õpetajaga.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud. Ühe arvestusliku hinde mitterahuldavaks jätmine või tegemata jätmine alandab kursuse koondhinnet ühe palli võtta. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.

11. klassi lõpus IV kursusel arvestustöö üldoskuste hindamiseks

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.