Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 12. jaanuar 2019. a. kell 11.03
Muudetud: 18. jaanuar 2020. a. kell 12.35

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele ja ta
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III kursus kestab 21.01- 28.03 2019

Tundides kasutatakse õpikut Ready for First Certificate (Roy Norris) ning õpetaja antud lisamaterjale.

1.nädal
U.4:Film-vocabulary. So and such
Reading /multiple match skills/-"Keanu Reeves" discussion .Adjectives ending in -ed, -ing .
Giving a talk about Keanu Reeves (retelling close to the text)
Reading (multiple choice skills); take-phrases Wb p.28-31

2.nädal
Giving a talk about Keanu Reeves close to the text. Take-expressions.
Listening practice /focus on distractors;multiple choice skills/.Take- phrases and expressions.
Text "Exam". Past tenses, time linkers.
Past tenses (practice)

3.nädal
Past tenses (practice)
Review: u.4 .
Review - u.4
Test - u.4 grammar - 8.02

4.nädal
TEST: u,4 /vocabulary/ - 11.02
Unit 5 Reading /gapped text/, vocabulary.
U.5:Reading tasks and vocabulary discussion /Home is where the school is/
Recording prepositions. Prepositional phrases. Unit 5 vocabulary.

5.nädal
Prepositions in combinations
Reading /Air traffic controllers/ and use of English tasks. Wb p.36-37
Films and quizes about Estonia
Projektipäev

VAHEAEG

6.nädal
Word formation: Nouns and adjectives;negative prefixes un-, in-, im-, dis-. Listening practice - Doing what you have to do.
Modals - expressing obligation, necessity, permission.
Modals.Prepositions (practice exercises)
Vocabulary: work-words. /The world of work/

7.nädal
Listening test - Jobs /blank filling skills/. Job and work vocabulary.
Article presentation. WB p.39-42
3.-4. Review unit 5 (grammar and vocabulary)

8.nädal
TEST: u.5 (vocabulary/ - 18.03
TEST: u.5 /grammar/ - 20.03
U.6 Relative relationships. Vocabulary (family,relatives,relationships)
Homographs. Too and enough. Phrasal verbs /romance, family/

9.nädal
Text "Family Feuds" discussion.Too and enough.Phrasal verbs (romance, family) . Expressions with HAVE
Causative HAVE (passive),
3.-4. Vocabulary - describing people - personality and appearance.Giving grades

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III kursuse lõpuks õpilane on:
-õppinud ja täiendanud järgnevate teemadega seotud sõnavara: filmid,perekond ja sugulased, töö ja ametid, isikuomadused.
-lihvinud erinevate osaoskusi (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid),tüüpülesanded;
korranud ja õppinud järgmisi keelestruktuure(past tenses;modals;relative clause;causative Have)
-sooritanud 5 arvestuslikku testi
-kirjutanud 1 essee a 1 ametliku kirja(application) ja kasutab selles järjestavaid, lisavaid ja võrdlevaid sidesõnu
-valinud internetist ja tutvustanud 1 artiklit päevakajalistel teemadel

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde )

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

NB! 10.klassi lõpus IV kursuse ajal sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi lõpus ja 12. klassi teisel perioodil arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.(lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon teisipäeviti 15.00 - 15,45 ruum 204. Järelvastamine kokkuleppel.