Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 12. jaanuar 2019. a. kell 10.00
Muudetud: 12. jaanuar 2019. a. kell 10.54

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. T17a.Kaupluses. Kui palju maksab? Dialoogid.
2. T17b Loomad. Tv 17a. Dialoogide vastamine.
3. Loomad. Tv 7b. Tekst:Kodu- ja metsloomad. "Kaks lõbusat hane".

II nädal
1. T17v. Omastavad asesõnad - teie oma, meie oma . Sõnavara kontroll
2. Kordamine: 17.tsükkel ; tõlkeharjutus
3. Kordamine kontrolltööks, tööleht.

III nädal
1. Kontrolltöö - 17.tsükkel ; T18a sõnad ja väljendid 4.02
2.T18a. Kellaaeg. Tv 18a
3.T18b. Kehaosad. Tv 18b.

IV nädal
1.-2. T18v Nimisõna - Kellele? /datelnõi kääne/ . Tegusõnade pöörded. Tv T18v
3. Kordamine kontrolltööks, töleht.

V nädal
1. Kontrolltöö - 18.tsükkel T19a väljendid ja sõnad. - 18.02
2. T19a.Mul on halb. Dialoogid.
3. T19b.Iseloom ja välimus.Omadussõna + nimisõna

Vaheaeg

VI nädal
1. -2. T19b.Iseloom ja välimus. T19v. Kellega?millega? (tvoritelnõi k/ kaasaütlev kääne) Tv 19v
3. Kordamine : 19.tsükkel. Tekst "Olla haige või mitte".

VII nädal
1. Kontrolltöö : 19.tsükkel . T20a väljendid ja sõnad. - 11.03
2. Luuletus "Tedretähed". T20a Aitäh komplimendi eest.
3. T20b Elukutsed ja ametid

VIII nädal
I nädal
1.T20b. Tegusõna 'olema' tulevik ja minevik. Tv lk.91-92
3.T20 kordamine. Kellega koos? Kellena? TV lk.92-93.
3. Tööleht - 20.tsükli kordamine.Luuletuse vastamine.

IX nädal
Õpik , TV "Bõstro i veselo" 7.klassile
1.T1a - Kordamine; väljendid ja sõnad.
2.-3. T1a Kuidas ma välja näen?- välimuse kirjeldamine. R lk.7-8, Tv lk.5-6

X nädal
1.Töö tekstiga 'Selline ma olen'.Sõnavara kontroll - T1a
2. Kirjutamine: ümberjutustus (Aleksandri kirjeldus). Isikuliste asesõnade kordamine (kes? keda? kellele?)
3.Jutustame Aleksandrist.Asesõnad. Tund 1v sõnad.

XI nädal
1.-2. Kordamine: 1.tsükkel .Kirjtame endast (välimus, iseloom)
3. Kontrolltöö : 1.tsükkel .T2a sõnad ja väljendid. -10.04

XII nädal
1.T2a. Missugune iseloom sul on? TV 2a ,lk.8-10
2.Töö tekstiga "Minu iseloom". T2b sõnad.
2.T2v.Isikuline asesõna - vinitelnõi padez.Tegusõnade pööramine olevikus.

Vaheaeg

XIII nädal
1.Ristsõna "Iseloom". Tekst R lk.19, Tv lk.11-12
2. T2v Asesõna osastavas käändes (Vinitelnõi) Tv lk.13-14
Püha

XIV nädal
1. Kordamine - 2.tsükkel, kordamisleht.
2.Kontrolltöö - 2.tsükkel - 7.05
3.Võõra teksti lugemine + üledannete täitmine (sõnastikuga.

XV nädal
1.-2. T3a. Perekond. Kas teil on suur perekond? Lk.23-27 Kes on pildil (R lk.27-28)
3. Tekst - Minu perekond.

XVI nädal
1.- 2. T3v.Omadussõna + nimisõna predloznõi padez
3.Kordamine: 3.tsükkel , tööleht

XVII nädal
1. Kontrolltöö : 3.tsükkel - 27.05
2.-3.KT analüüs, vigade parandus.Laul multifilmist "Lõvipoeg ja kilpkonn".

XVIII nädal
Kokkuvõte õppeaastast
Arvestuste ja praktika nädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II veerandi teemad: riietus, enesetunne ja haigused, välimus, iseloom, elukutsed;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II veerandil läbitud keelematerjali:alaleütlev ja kaasaütlev kääne, omadussõna + nimisõna, tegusõna "olema" tulevikuvormid, isikulised asesõnad osastavas käändes, Kus? Kuhu? Kust? ;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 3 kontrolltööd
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid T kell 14.00-14.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel