Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 12. jaanuar 2019. a. kell 09.36
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 00.31

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.Sissejuhatus poolaastasse. Kontrolltöö : 5.tsükkel - 22.01
T6a sõnad.
2.T6a.Kuidas öeldas vene keeles? R lk.77-78
3.T6b.Numbrid 11-20

II nädal
1.T6v.Näitav asesõna SEE ja TOO.
2.Kordamine - R lk.75.Tekst. Tv T6b,v
3.Kordamine kontrolltööks. Õpitud materjali rakendamine - tõlkeharjutus.

III nädal
1.Kontrolltöö : 6.tsükkel. Tund 7a sõnad - 5.02
2.-3.Tund 7a.Kus see asub? Luuletus "Veebruar"

IV nädal
1.-2. T7b: Kool, ruumid ja esemed koolis
3.T7b kinnistavad harjutused.Luuletuse vastamine.

V nädal
1.-2. T7v: Kohakääne. Eessõnad "v, na"
3.Kohakääne kinnistavad harjutused. Multifilmide vaatamine.

VAHEAEG

VI nädal
1.Kordamine, R lk.73. Tekst "Kool"
2.Kordamine kontrolltööks - 7.tsükkel
3.Kontrolltöö: 7.tsükkel -7.03
Tund 8a sõnad ja väljendid.

VII nädal
1.T8a:Telefonivestlus, R lk94-96
2.Tund 8b: Kodu, korter - ruumid. R lk.97
3.Aadress. Numbrite kordamine. Nimekaart.

VIII nädal
1.T8v. Eitamine ja küsimine. R lk.99-100
2.Loovtöö - Minu kodu -aadress, plaan (ruumid, kus asub).
3.Kirjutame - Kus ma elan: minu aadress, ruumid kodus; valmistume suuliseks esitluseks

IX nädal
1.Jutustame - Kes ma olen, minu aadress ja ruumid minu kodus. Tv lk.47-50
2.Kordamine. Tekst "Utro" lug.,tõlk.
3.Kordamine kontrolltööks, töölehe täitmine.

X nädal
1.Kontrolltöö: 8.tsükkel - 2.04
Laul "Vesna krasna.."
2..Tund 9a: Kas tohib? lk.103.104
3.T9a Kas tohib; Tund 9b: asjad korteris/kodus, lk.105

XI nädal
1.T 9b:Korteris (ruumid, asjad) lk.106-107
2.T 9b:Korteris: esemed ja ruumid. TV lk.50-51
3. Tund 9v: Asesõna minu oma (moj,moja,mojo,moi) lk.107-108

XII nädal
1.-2. Kelle oma? - omastavad asesõnad lk.108-109.
3.Meisterdame Lihavõttekaarti.V aatame venekeelseid multifilme

VAHEAEG

XIII nädal
1.Teema kinnistamine
2. Kevadpüha
3.Tund 9v:Kelle oma? Minu oma,sinu oma. TV Tund 9v, lk.52-53
Kordamine: 9.tsükkel

XIV nädal
1.Kontrolltöö: 9.tsükkel - 7.05
2.Kordamine - Tööleht -tsükkel 1-5
3.Tekst "Vana linn"("Starõy gorod") -lk.111

XV nädal
1.Tund 10a: Õnnesoovid - väljendid, dialoogid. Lk.112-113
2.-3. Numbrid 20-100. lk.115

XVI nädal
1.Numbrid.Tund 10v. Osastav kääne - keda?mida? - lk.116-117
2.Harjutused Vinitelnõi käände kasutamisele - Tv 10b, 10v
3.Kordamine - Tööleht - 10.tsükkel

XVII nädal
1. Kontrolltöö 10.tsükkel -28.05
2 .Kontrolltöö analüüs ja vigade parandus. Tekst lk.120
3. Kordamine (6-10 tsükkel). Ristsõnade lahendamine. "Lõvipoja lauluke"
Kokkuvõte õppeaastast. Tagasiside.

XVIII nädal
1.-3. Praktika

XIX nädal
Eksamid,arvestused,praktikapäevad.
Tervitus suvele.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II poolaastal läbitud teemadel:aastaajad, kuude nimetused; kool,minu aadress,kus miski asub,telefonivestlus, kas tohib? kodu, toiduained,söök;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: näitavad ja omastavad asesõnad, arvsõnad 11-20, kohakääne, eitus ja kas-küsimus ;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

. Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine:
'* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 3 kontrolltööd
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid T kell 14.00-14.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel