Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2019. a. kell 12.32
Muudetud: 10. mai 2019. a. kell 10.42

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1) Unit 9 kinnistavad harjutused
2) TEST( Unit 9)-23.01
3) U.10 show what you know Bp62-66

II NÄDAL (28.01-1.02):
1) U.10 show what you know WBp68-71 tingimuslaused Ex1-4
2) U.10 show what you know WBp71-74 ex5-7 eessõnad, väljendid sõnaga turn.
3) Kirja kirjutamine WB Ex8p74; U.10 töölehelt lugemisülesanne.

III NÄDAL (4.-8. 02. ):
suusalaagris

IV NÄDAL (11.-15.02):
1) Unit 11 Tutvumine sõnavaraga; Sponsored Walk Bp67-71 Ex1-8 ekirja lugemine
2) U.11 WB ex1p75 omadussõnad+ harjutusi eessõnadele WB Ex2-3p75-76; kui aega, siis tõlkelaused WB ex8
3) U.11 Töö tekstiga Ex9-13p71-73+ tõlkelaused WB ex8 a)b)p79-80

V NÄDAL (18.-22.02):
1) U.11 tingimuslaused WB ex4-7p76-78
2) Kuulamisülesanded+internetist info otsimine WB Ex9,10p80-81. Kirja kirjutamine WB ex11p81.
3) projektipäev

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1) U.11 teemade kordamine, valmistumine tööks
2) TEST( Unit 11)-06.03
3) Unit 12 Adventure Bp74-77 Ex1-6

VII NÄDAL (11.-15.03):
1) Unit 12 Teksti II osa b p77-78 Ex9
2) WB ex6p84-85 tõlkelaused väljenditele HW: I või II osa jutustamine
3) I või II osa jutustamine, pildi kirjeldamine Ex11-13p78-79.Passive WBp82-84 Ex1-4.

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1) WB ex5p84+ WB Ex7,8p86 kuulamis-ja kirjutamisülesanne
2) U.12 tööleht kinnistamiseks
3) Unit 13 Names Bp80-82 Ex1-5; WB Ex1p87

IX NÄDAL (25.-29.03):
1) U.13 Reading the text Bp82-84 Ex6-8
2) Tõlkelaused väljenditele WB ex5,6p89-90Teksti jutustamine+ Ex10,11p84 nimedest vestlemine
3)Passive WB Ex2-4p87-89

X NÄDAL (1.-5.04):
1) Kuulamisülesanne ja kirjutamisülesanne WB ex7-8p91
2) TEST( Unit 13)-03.04
3) Unit 14: Relationships Bp85-88 Ex1-7+ tõlkelaused WB ex4p95 part 1

XI NÄDAL (8.-12.04):
1) Teksti II osa Bp88-90 Ex8-10+ tõlkelaused WB ex4p95 part 2; WB Ex1p92 the idioms
2) The present perfect continuous WB Ex2,3p93-94
3) Valentine`s Day- otsing internetist Ex12,13p90-91+ WB Ex8p97

XII NÄDAL (15.-19.04):
1) Kaudkõne WB ex5p96, kuulamisül. WB Ex6,7p96-97
2) U.14 tööleht kinnistamiseks
3) Suur Reede

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1) Unit 15: Show what you know bp92-94
2) Kevadpüha
3) Unit 15: passive voice kordamine; the present perfect continuous
WBp98-101 Ex1-4

XIV NÄDAL (6.- 10.05):
1) Unit 15: kinnistavad harjutused WBp102-103 Ex5-7
2) TEST( Unit 15)-08.05 Unit 16.Travel Bp95-96 Ex1-3; WBp104-105 Ex1-3
3)Adverbs, question tags WBp106-107 Ex4-5;
Bp97-99 Ex4-7 Reading the blogs

XV NÄDAL ( 13.-17.05):
1) Bp100-102 Ex8-10 Töö tekstiga( blogi lugemine)
2) Tõlkelaused+ kuulamisül. WBp107-109 Ex6-9
Searching the information on Australia B Ex13p102
3) TEST( Unit 16)- 17.05

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
1) Unit 17: should have done Bp103-105, WB p110 Ex1,2+ WB ex2p129( Unit 20)
2) Unit 17 be used to do sth WBp112; aegade ja passiivi harjutamine WB ex6,7p131-132( Unit 20)
3) vaba päev

XVII NÄDAL (27.-31.05):
1) Unit 18 Cities( Washington D.C.; New York City) Bp112-115
2-3)) Unit 19 puude liigid Bp121; suveplaanidest kirjutamine WB ex11p134

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks õpilane:
1) teab väljendeid sõnaga turn
2) oskab vormistada ja kirjutada kirja sõbrale
3) oskab moodustada küsijätke
4) oskab vestelda oma suveplaanidest
5) oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple, the Present Perfect Continuous
6) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
7) oskab kasutada väljendeid used to, be used to doing sth, you should (not) have done
8) oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous)
9) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, taskurahast, reisimisest (a'- 10 lauset)
10) oskab jutustades kasutada otsekõne asemel kaudkõnet
11) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
12) oskab moodustada nimisõnast tegijanime( art-artist)
13) teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few
14) on omandanud õppetükkide 10-19 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel
15) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-14.45 või kell 15.45- 16.30 ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on kontrolltöö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli kodulehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9


Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.


Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, Mare Jõul "I Love English" Book 6 + WB 6 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2017
Ü. Kurm, E.Soolepp "I Love English 6 Tests" 2017