Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12441 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2019. a. kell 12.27
Muudetud: 20. jaanuar 2019. a. kell 12.24

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1) Unit 10 teemade kodamine
2) grammatika teemade kordamine WBp74-76
3) TEST( Unit 10-) 25.01

II NÄDAL (28.01-1.02):
1) Unit 11: London Bp67-69, artiklite kasutamise reeglid; WBp77 Ex1
2) töö tekstiga Londonist
3) Londonist jutustamine; WBp 77-80

III NÄDAL (4.-8. 02. ):
1) Londoni vaatamisväärsustest kuulamine
2) Londoni vaatamisväärsustest kirjutamine WBp81-82
3) U.11 kinnistavad hajutused

IV NÄDAL (11.-15.02):
1) TEST( Unit 11) -13.02
2) Unit 12: Superstitions Bp73-75 tekst+ väljendid
3) harjutusi sõnavarale WBp83-85 alphabetical order ; Valentine`s Day

V NÄDAL (18.-22.02):
1) erinevatest eelarvamustest lood Bp76-77, tekstide jutustamine. Reported Speech( kaudkõne) WBp86-87
2)Kuulamisülesanne; WBp87 Ex6; verb+to, verb+ing, kaudkõne WBp88-89
3) pojektipäev

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1)tõlkelaused, a good-luck card- heade soovide kaardi kirjutamine WBp90-91
2) U.12 tööleht kinnistamiseks
3) Unit 13: Big Wheel- Londoni vaatamisväärsustest Bp78-79, ennemineviku reeglid; WBp94 Ex5


VII NÄDAL (11.-15.03):
1) määrsõnad WBp92-93
2) S. Dowd tekstide lugemine Bp80-82+ väljendid
3) tekstide jutustamine; tõlkelaused WBp94-95 Ex6,7

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1) Kuulamisül. WB Ex8p95,teemapargi külastusest kirjutamine WB Ex9p96
2) TEST( Unit 13)- 21.03
3) U.14 Water Bp83-85 töö tekstiga " The Tuhala Witch`s Well

IX NÄDAL (25.-29.03):
1) Aegade kasutamine lausetes: the past simple, the past perfect WBp98 Ex2, harjutusi sõnavarale WB Ex1p97; Ex3-5p98-99
2) Reading the texts Bp86-88; sõnade liikide määratlemine; kuulamisül. WB ex6p100; kirjutamine ilusast looduslikust kohast, mida oled külastanud WB Ex7p101
3) U.14 tööleht kinnistamiseks; U.15: Show what you know Bp89-92

X NÄDAL (1.-5.04):
1) Show what you know WBp102+ harjutused
2) U.15 gammatika kinnistamine
3) TEST( Unit 15)-05.04

XI NÄDAL (8.-12.04):
1) Unit 16 Ireland Bp93-96 Ex1-6
2) B Ex7-12p96-97;artiklite kasutamine WBp106-107
3) Unit 16: tõlkeharjutus WB Ex5,6p108+ kuulamine WB Ex7p109

XII NÄDAL (15.-19.04):
1) Saaremaast kirjutamine WBp110
2) U.16 tööleht kinnistamiseks
3) Suur Reede

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-03.05):
1) Kevadpüha
2) Garden Bp99-101
3) töö tekstiga" Foolish Brothers" part one Bp102-103; WB Ex2-4p111-113( it is..., there is...), reported speech

XIV NÄDAL (7.- 10.05):
1)töö tekstiga" Foolish Brothers" part two Bp104-105; WB Ex5p114-115
2) Kuulamisül. WB Ex6p115; kirjutamine sellest, kuidas kasvatada kõrvitsat WB Ex8p116+
ebareeglipäraste tegusõnade põhivormide harjutamine
3) U.17 kinnistamine

XV NÄDAL ( 13.-17.05):
1) TEST( Unit 17)-15.05+ ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid
2) Kontrolltöö analüüs. Unit 18:Fish and chips Bp106-109 Ex1-8
3) Unit 18: harjutusi sõnavarale ja aegadele WB Ex1-4p117-119

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
1) U.18: Tõlkeharjutus+ kuulamine WBp120-121; kirjutamine tervislikest eluviisidest WB Ex8p122
2) Unit 18: retseptide lugemine ja tegemine Bp110
3) Unit 19: Future Life in 2050

XVII NÄDAL (27.-31.05):
1) U.19: to+ verb, verb+ ing( WB Ex1-3p123-125)
2) U.19 be going to( WBp126-129)
3) Teemade kordamine Unit 20.

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks õpilane:
*on omandanud uue sõnavara ja väljendid (ka viisakusväljendid) unit 10-19 piires
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega
* oskab rääkida ja kirjutada talve vaheajast, Londonist, Londoni vaatamisväärsustest (8-10 lauset teemal) , oskab jutustada eelarvamustest( 2 jutukest)
* teab artiklite kasutamise reegleid( a/an; the, -)
* oskab kasutada järelliiteid -ant, -al, -ish, -able-, ous
* oskab moodustada ennemineviku aega ja võrrelda seda lihtminevikuga
* oskab moodustada passiivis lauseid
* teab määrsõnade erinevaid tähendusi
* oskab lugeda erinevaid numbreid
* oskab moodustada küsijätke ja neile vastata
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* teab, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing
* oskab kirjutada head soovimise kaarti( good-luck card), filmiarvustust( 8 lauset) ja 8 lauset mingi teemapargi külastuse kohta
* oskab rääkida ja kirjutada vaatamisväärsusest( 8-10 lauset)
* teeb vahet aegadel: lihtminevik ja enneminevik, oskab neid aegu lausetes kasutada
* oskab määrata sõnaliike: nimisõna, tegusõna, omadussõna, määrsõna
* teab väljendeid sõnaga take ja oskab neid väljendeid lausetes kasutada
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* oskab kirjutada Saaremaast vähemalt 6 lauset

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-14.45 või kell 15.45- 16.30 ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on kontrolltöö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli kodulehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9


Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.


Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 5 + WB 5 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2016