Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 18.17
Muudetud: 20. mai 2019. a. kell 11.54

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1)Grammatika kordamine WB p 61-62
2) TEST( Unit 10)- 23.01
3) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine B p 64-66; WB ex 1-3

II NÄDAL (28.01-1.02):
1) Unit 11: Greyfriars Bobby - töö tekstiga. B ex 7-11
2) Lemmikloomast kirjutamine WB p 70
3) Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69

III NÄDAL (4.-8. 02. ):
1) U.11 teemade kinnistamine
2) TEST( Unit 11)-06.02
3)Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine B p 70-71, WB ex 8

IV NÄDAL (11.-15.02):
1) Helen and Anne - töö tekstiga B ex 5-9, WB ex 1, 2, 5
2) Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6
3) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne

V NÄDAL (18.-22.02):
1) U.12 kordamine- tööleht
2) U.13 Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne B p 75-76, WB p 77-78
3) pojektipäev

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1) Feeling stressed - töö tekstiga B p 77-78, WB ex 4, 5, 9
2) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus B p 79, WB p 80-82
3) Kordamine.

VII NÄDAL (11.-15.03):
1) hambaarstil
2) TEST( Unit 13)-13.03
3) Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1) U.14 The story of the zebra crossing - töö tekstiga. Eessõnad SB p 82-85, WB ex 3
2) Tee juhatamine kasutades kaarti. Linna kaardist kirjutamine SB p 86-87, WB ex 8, 9
3) Unit 14: Reported Speech; linnaplaani kohta kirjutamine. WBp86-89. HW: õppida U.14 sõnad( 21.-lõpuni)

IX NÄDAL (25.-29.03):
1) U.14 kinnistav tööleht
2) Unit 15: Red Nose Day Bp88-91
3) Suur Reede

X NÄDAL (1.-5.04):
1) U.15 teemade kinnistamine Bp92-93;murdude nimetuste õppimine p91, WB Ex7p94
2) Unit 15-grammatika kinnistamine, WBp90-93
3) Unit 15-grammatika kinnistamine, WBp94-95

XI NÄDAL (8.-12.04):
1) Kordamine U.15 tööks
2) TEST( Unit 15)- 10.04
3)Unit 16: We Care. Bp94-96 Ex1-3. WBp96.

XII NÄDAL (15.-19.04):
1) A Country Clean-up Day Bp96-98 Ex4-8_
2) WBp97-98. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad.
3) Suur Reede

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1) Unit 16: Ümbertöötlemisest sinu peres. Bp99. WB Ex8,9p100-101
2) kevadpüha
3) Sõnavara kinnistavad harjutused+ kaudkõne. WBp98-100, kordamine tööks.

XIV NÄDAL (6.- 10.05):
1) TEST( Unit 16)+ irregular verbs-06.05, Building word towers. WBp102.
2) Unit 17: Chocolate Bp100-101; WBp103-104
3) töö tekstiga Bp102-103 Ex4-8


XV NÄDAL ( 13.-17.05):
1) sõnavara kinnistamine WB p106 Ex8,9
eessõnad WBp104-105 Ex5-7
Bp104 Chocolate in my life; WB ex10-11p107
2) Unit 18: Chores Bp105-106; WB p108-109( aegade kinnistamine)
3)_Bp107-108 Ex4-7 Home Robots

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
1) Bp109 dialogues; kuulamisül. ja tõlkeharjutus WBp112
2) U.18 tööleht kinnistamiseks
3) U.19 My Media Life Bp110-113


XVII NÄDAL (27.-31.05):
1) U.19 Abbreviations WBp116
2) U.19 tõlkelaused WBp116-117.
3) U.20 teemade kinnistamine

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
1) U.20 teemade kinnistamine
2.-3. Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskab kirjutada enda pereliikmetest ja sugupuust.
* Oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust.
* Oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must.
* Oskab kasutada artikleid a, an, the.
* Oskab moodustada kaudkõne (jutustav lause olevikus).
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev minevik).
* Oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte.
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu.
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees.
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada.
* Oskab kasutada eessõnu väljendites.
*Oskab kasutada poes ja kohvikus vajalikke väljendeid.
* Oskab kasutada sagedust näitavaid sõnu: always, usually, often, sometimes, rarely, never.
* Oskab kirjutada lühijutukese taaskasutusest oma kodus,meediast oma elus ning suveplaanidest.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-14.45 (7.) ruumis 200.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.
INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 4 + WB 4 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2015