Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 17.42
Muudetud: 10. jaanuar 2019. a. kell 09.29

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1)Ainekardi tutvustus. U.11 New York City Bp64-65
2) U.11 Email Bp66-68 Ex4-8, WBp71-72 Ex1,2
3) U.11 asesõnad WBp72-74 Ex3-6

II NÄDAL (28.01-1.02):
1) U.11 Numbrite lugemine, om. sõnade võrded Bp68-69, WBp74 -75
2) Kordamine kontrolltööks.
3) TEST( Unit 11)-31.01

III NÄDAL (4.-8. 02. ):
1) U.12 Accidents Bp70-72 EX1-3, WB Ex1,2
2)B Ex 4, 5p73; WB Ex 3, 4,5p78-79
3) B Ex6.8p75, WB Ex6-8p79-80

IV NÄDAL (11.-15.02):
1)B Ex9-12p76-77, WB Ex9-10;U 12 kinnistamine.
2) U.12tööleht kinnistamiseks
3) Valentine`s Day

V NÄDAL (18.-22.02):
1) U.13 The Wise Man Bp78-79 Ex1-3, WB Ex1-3p82-83
2) U.13 Bp80-82 Ex4-6, WB Ex4,5,8p83-84
3) U.13 Bp82-83 Ex7-9, WBp Ex6,7p85-86

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1) U.13 Bp83-84 Ex10-12, WBp86-87 Ex9-11
2) U.13 teemade kinnistamine
3) TEST( Unit 13)-07.03

VII NÄDAL (11.-15.03):
1)U.14 Collections Bp85-87, WBp88
2)Unit 14: My Little Pony Toys Bp88-90, WBp89-90
3) Täismineviku küsimustele vastamine. Bp90-91

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1) U.14 WBp91.92
2) U.14 teemade kinnistamine
3) TEST( Unit 14)-21.03

IX NÄDAL (25.-29.03):
1 )Unit 15 - Australia SB ex 4, 5
2) U.15 teemade kinnistamine
3) U.15 grammatika kinnistamine

X NÄDAL (1.-5.04):
1) U.15 grammatika kinnistamine
2) Unit 16 - Good news. Heade sõnumite edastamine ja neile reageerimine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad SB ex 1-3; WB ex 1-4
3) SB Ex4-6 WB Ex5

XI NÄDAL (8.-12.04):
1) Täisminevik. Exciting / excited SB ex 7-9; WB ex 7-9
2) Heade uudistega kirjakeste kirjutamine. They’re, their, there WB ex 6, 7, 10
3) TEST( Unit 16)-11.04

XII NÄDAL (15.-19.04):
1) Unit 17 - Biscuit cake. Suhtluskeelendid söögilauas. Nimisõna mitmus SB ex 1-4
2) WB ex 1-4 nimisõna mitmus
3) U.17 A few, a little, a lot of, lots of SB ex 9; WB ex 8-10.

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1) U.17 tööleht kinnistamiseks
2) kevadpühad
3) Unit 18 - Calculations. Taskuraha, tabelist teabe hankimine SB ex 1-5; WB ex 1-3

XIV NÄDAL (6.- 10.05):
1) Küsitluse läbiviimine. WILL - tuleviku väljendamiseks SB ex 8; WB ex 4-6
2) WILL - tuleviku väljendamiseks WB ex 7-9
3)My pet. Lemmikloomast kirjutamine SB ex 5-8, 11; WB ex 8. Piltide võrdlemine. Lemmikloomaga kaasnevad kohustused. SB ex 9-10; WB ex 7

XV NÄDAL ( 13.-17.05):
1) U.18 teemade kinnistamine
2) TEST( Unit 18)-15.05
3) Unit 19 Pets bp118-122

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
loovuslaager

XVII NÄDAL (27.-31.05):
1) Artiklid a, an, the WB ex 4-6. U.19 tööleht kinnistamiseks
2) Unit 20 teemade kinnistamine
3) Unit 20 grammatika kinnistamine

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks:
* oskavad lugeda aastaarve
* teavad põhifakte Ameerika Ühendriikide kohta
* oskavad moodustada lihtminevikus lauseid
* oskavad väljendi be going to abil tulevikku väljendada
* oskavad moodustada ja lausetes kasutada omadussõnade võrdlusastmeid
* oskavad öelda kellaaega kasutades sõnu past ja to
* oskavad moodustada lauseid täisminevikus, teevad vahet täisminevikul ja lihtminevikul
* paarilisega dialoogi harjutades on õppinud suhtlema õpitud suhtlusfraasidega
* on võimelised jutustama suunavate lausete abil õpitud teksti
* oskavad vormistada kirja
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid kõigi 19 õppetüki piires
* oskavad koostada kaardi, kutse ja kirja teksti; oskavad vormistada ja kirjutada heade uudistega kirja
* oskavad lugeda/ütelda kuupäevi, aastaarve, kellaaegu
* oskavad väljendi will abil tulevikku väljendada
* oskavad lausetes kasutada exciting/excited
* oskavad kasutada keelestruktuure they’re, their, there
* oskavad moodustada lauseid täisminevikus, teevad vahet täisminevikul ja lihtminevikul
* teevad vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel
* oskavad oma lemmikloomast rääkida ja kirjutada (8-10 lauset)
* oskavad kasutada artikleid a/an/the nimisõna ees

Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad õpilased korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-14.45 (7.tund) ruumis 200.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 3 + WB 3 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2014

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega