Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 17.14
Muudetud: 2. aprill 2019. a. kell 09.10

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
* saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
* omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
* oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1. Do/ does WBp65-66
2. U.11 Bp68-69om. sõnade ülivõrre WBp67
3. U.11 Bp70-71 lausete mood. kasutades om. sõnade võrdeid

II NÄDAL (28.01-1.02):
1. Teemade kinnistamine. WBp68
2. TEST( Unit 11)-29.01
3. U.12 Help: Bp72-74, WBp69

III NÄDAL (4.-8. 02. ):
1. U.12 Bp75-76 a poster of street rules
2. U.12 küsimuste moodustamine Bp77, WBp70
3. U.12 WBp71-72 om. sõnade võrdlusastmed; WBp73

IV NÄDAL (11.-15.02):
1.U.12 tööleht kinnistamiseks
2. Valentine`s Day
3. U.13 Yesterday: Bp78-81

V NÄDAL (18.-22.02):
1.U.13 was/were Bp82; WBp74-75
2. U.13 eessõnad Bp83; WBp76-77
3. Eesti päev.

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1. U.13 dialogues Bp84, WBp78
2. TEST( Unit 13)-05.03
3. U.14 järgarvsõnad

VII NÄDAL (11.-15.03):
1. U.14 Bp86-88Ex3-6 tekst+ väljendid
2. U.14 lihtmineviku harjutamine; WBp80-82
3. lihtmineviku harjutamine Bp88-90

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1. U.14 sõnade töö; WBp83-85
2. TEST( Unit 14)-19.03
3. U.15 Bp 93-95 tekst+ väljendid

IX NÄDAL (25.-29.03):
1. U.15 teemade kinnistamine
2. U.15 WBp88-89 ebareeglipärased tegusõnad; ajamäärused;harjutused WBp89-91
3. WB Exercises Unit 15 p92-95

X NÄDAL (1.-5.04):
1. U.15 tööleht kinnistamiseks
2. U.16 Bp98-99
3. U.16 sünnipäeva teema; Unit 16: Bp100-101 dialoog+ väljendid; WBp96-97

XI NÄDAL (8.-12.04):
1. Unit 16: Bp102 järgarvsõnad
2. Unit 16:TK järgarvsõnadele. Bp103
3. Unit 16:WBp98-100 grammatika kinnistamine

XII NÄDAL (15.-19.04):
2. TEST( Unit 16)-15.04
3. Unit 17: Bp106-107 dialoog+ väljendid, uus sõnavara; WBp101
3. Suur Reede

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1. Unit 17:lihtminevik( küsilaused) Bp108-109; WBp102-103
2. Unit 17: aegade harjutamine WBp104-105
3. Unit 17: Tõlkelaused WBp106

XIV NÄDAL (6.- 10.05):
1. U.17 tööleht kinnistamiseks
2. Unit 18 Bp110-111 Excuse me..., dialoogid; WBp107 Ex1
3. Unit 18 WBp107 nimisõna ainsus ja mitmus, eessõnad WBp108-109

XV NÄDAL ( 13.-17.05):
11 U.18 Bp112-114 Ex4-10;WBp110-112; U.18 teemade kinnistamine
2. TEST( Unit 18)- 14.05
3. Unit 19 jokes Bp115-118

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
1. Unit 19 ebareeglipärased tegusõnad minevikus WBp113-114
2.Unit 19: sõnade hääldamine p119 +grammatika teemad WBp115-116
3. Unit 19 vastandid WBp117-119

XVII nädal (27.-31.05)
1. Unit 19 tööleht kinnistamiseks. Unit 20 Summer Bp120-121.
2. A Trip to the Seaside Bp122-124. Gram. teemade kinnistamine.
3. Bp126 The United States. Gram. teemade kinnistamine.

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks:
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni.
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles.
4. Osakavad moodustada om. sõnade keskvõrret ja ülivõrret. oskavad asju võrrelda.
Oskavad moodustada lauseid fraasiga: I enjoy...
5. Oskavad panna tegusõna be minevikku( was/ were)
6. Oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus( reegliparased ja ebareeglipärased tegusõnad)
7. Oskavad kasutada väljendeid, mis seotud hädaolukordadega.
8. Oskavad moodustada küsilauseid lihtolevikus, teavad küsisõnu.
9.Oskavad kirjutada 8 lauset oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest.
10. teavad sidesõnade and, but, because tähendust.
11. Teavad järgarve 1.-100.
12. Oskavad järgarve kasutada kuupäevade ütlemisel
13. Teavad asesõnu something, somebody, everybody, nobody
14. Oskavad rääkida ilmast
15. Teavad ja oskavad kasutada väljendeid talviste tegemiste kohta
16. Oskavad kasutada viisakusväljendit excuse me
17. Oskavad moodustada there is..., there are...lauseid
18. Oskavad moodustada ajavormis Past Simple küsimusi ja vastata; teab mineviku ajamäärusi ja ebareeglipäraseid tegusõnu (vt WBp88-89 piires)
19. Eristavad gr.aegu Present Simple ja Past Simple, oskab moodustada eitavat, jaatavat, küsivat lausest nendes aegades( lihtsamaid lauseid)

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-14.45 (7. tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 2 + WB 2 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2012