Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 16.58
Muudetud: 23. mai 2019. a. kell 13.47

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1) Sissejuhatus poolaastasse. Ainekaardi tutvustus. TEST( Unit 7)-21.jaan.- harjutused U.7 sõnavarale; eessõnad at/on
2) Kontrolltöö analüüs.
Unit 8: I can / I cannot = I can't / Can you ...? B p 62-63 / ex 1-2, WB p 31-32 ex 1-3; sõnad 1-14
3) Unit 8: What can you do?
(B p 63, WB p 32-33); sõnad 15-27

II NÄDAL (28.01-1.02):
1) Unit 8: omastavad asesõnad (my, your, his, her, our, their), B p 64, WB p 33/7; sõnad 28-39
2) Unit 8: sõnavaraharjutused WB p 34, B p 65.
3) Unit 8 tööleht kinnistamiseks

III NÄDAL (4.-8. 02. ):
1) Unit 9: My body (B p 66-67/ ex 1-3; WB p 35; sõnad 1-16
2) Unit 9: Can you ...? Sidesõnad and / or / but (B p 67, WB p 36-37 ex 3-5); sõnad 17-29
3) Unit 9: My ... hurts (B p 68 ex 5). How many? Animals. Have got/ has got (B p 68-69 ex 6-7, WB p 37-38 ex 6-8); sõnad 30-39

IV NÄDAL (11.-15.02):
1) Unit 9: Have/has got - iseenda ja kaaslaste kirjeldamine. Vastandsõnad (B p 69, WB p 39). Sõnavara kordamine.
2) U.9 teemade kinnistamine.
3) TEST( Unit 9)-14.02+ Valentine`s Day

V NÄDAL (18.-22.02):
1) Unit 10: Have you got ...? - Yes, I have / No, I haven't.
2) Numbers 13-20 (B p 71-72; WB p 43)
3) Unit 10: harjutused kordamiseks (B p 73-74; WB p 44-45)

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1)Show what you know (B p 75).
2) U.10 tööleht.
3) Gram. kordamine: U.6-10 tööleht.

VII NÄDAL (11.-15.03):
1) U.11: Days Bp76-77, kestev olevik. WBp 46
2) Bp78 nädalapäevad, kestev olevik. WBp47-48
3) 2. Bp79 kestev olevik. WB p 49-50

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1) sõnavara kinnistamine
2) TEST( Unit 11)- 20.03
3) U.12 sõnavaraga tutvumine

IX NÄDAL (25.-29.03):
1) U.12 Home: Bp80-81 Eluruumid WBp51
2) Bp82 Kestev olevik. WBp52
3) Bp83-84 Ex8-10 What are you doing?WBp53

X NÄDAL (1.-5.04):
1) Bp84 I can... Ex11, WBp54 -55
2) TEST( Unit 12)-03.04
3) U.13 TOWN tutvumine sõnavaraga

XI NÄDAL (8.-12.04):
1) Bp85-86 .WBp56
2) Bp 87 there is, there are WBp57
3) Bp87 eessõnad; WBp58

XII NÄDAL (15.-19.04):
1) Bp88-89; WBp59
2) U.13 tööleht kinnistamiseks
3) Veerandist kokkuvõtete tegemine. Mängud.

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-03.05):
1) U.14 Seasons Bp90 Bp91 Erinevate aastaaegade ilm. WBp60( päevad, kuud, aastaajad)-61 Ex4.
2) kevadpühad
3)Pühad Bp92.

XIV NÄDAL (06.- 10.05):
1) WB p61 Ex5-p62
2) U.14 sõnavara kinnistamine WBp63
3) Kordamine tööks.

XV NÄDAL ( 13.-17.05):
1) Unit 15: Shopping, B p 93-94
2) TEST( Unit 14)-15.05
3) Teemade kordamine Bp95-97

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
1) Teemade kordamine, B p 95-97
2)-3) Grammatika kordamine, WB p 64.

XVII NÄDAL (27.-31.05):
1) Round up test 3 (Unit 15) - tunnitööna
2)-3) teemade kinnistamine, kokkuvõtete tegemine

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
• tead õpitud sõnade tähendust, oskad sõnu hääldada ja kirjutada, tunned hääldusmärke.
• loed ilmekalt ning õige intonatsiooniga.
• mõistad loetud teksti õpitud sõnavara piires.
• oskad kasutada asesõnu.
• oskad kasutada eessõnu.
• oskad esitada kas-küsimust ja sellele vastata.

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
* Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti.
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-14.45 ( 7.tund) ruumis 200.

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1., Book + WB + CD, Studium 2011