Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 16.53
Muudetud: 11. aprill 2019. a. kell 10.23

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (21.-25.01):
1) Ainekaardi tutvustus.; U.10 Show what you know Bp63-64,p66; WBp64-66 HW: loe läbi WBp64-66+ õppida u.10 sõnad
2) U.10: gram. teemade kordamine WBp66-67+ eelmise aasta eksami kuulamisosa ülesannete lahendamine HW: WBp68-69 Ex3,4 kirjalikult
3) eelmise aasta eksami lugemisülesannete lahendamine HW: WB Ex5p69-70 kirjalikult

II NÄDAL (28.01-1.02):
1) kirjutamisülesannete analüüs eelmise aasta eksamitöö põhjal+ kontrollime üle kodused TV harjutused: Ex4,5p68-69 HW: vaadata näidiskirjutamisi Innove lehelt
2) TEST( eelmise õ.-a. eksamitöö/ kirjutamisosa+ kokkuvõttev hinne)- 29. jaan. HW: õppida U.11 sõnad( 1.-20.)
3) Kontrolltöö analüüs; Unit 11: Great inventions Bp67-69 Ex1-3( tingimuslausete III tüüp); WB ex1,2p71 HW: õppida U.11 sõnad( 21.-lõpuni)
III NÄDAL (4.-8. 02. ):
1) Unit 11: töö tekstidega Bp69-71 Ex4-8 HW: õppida väljendid Ex7p71
2) Unit 11: Ex10p72 küsimine+ vastamine; WB Ex7p74 tõlkelaused väljenditele, kuulamisül.WB Ex8p75 HW: Ex6p70-71- 8 lauset jutustada
3) Unit 11: WB Ex3p72 sõnatuletus+WBp73-74 Ex4-6 phrasal verbs+tingimuslaused HW: õppida WB Ex3p72 a) osa+ WB Ex4 b)osa.

IV NÄDAL (11.-15.02):
1) Kontrolltööks kordamine.
2) TEST( Unit 11): kuulamisülesanne, sõnatuletus, tingimuslausete III tüüp,phrasal verbs- 12.02
3) Töö analüüs. Unit 12: pildi kirjeldamine, dialoogide lugemine+ moodustamine( poes ostlemine)Bp73-74 Ex1-3
; HW: U.12 sõnad( 1.-20.)

V NÄDAL (18.-22.02):
1) U.12: Bp75-77 kirja lugemine+väljendid+ küsimustele vastamine HW: õppida väljendid Ex5p76
2) U.12 Bp77 Ex7,8, poes käimise teemal vestlemine Ex10,11p78+ tõlkelaused väljenditele WB ex5p78+ WB Ex4p78 harjutus sõnavarale
3) projektipäev

VAHEAEG

VI NÄDAL ( 4.-8.03):
1) Unit 12: WBp76 Ex1,2 prepositions; tingimuslaused WBp77 Ex3 Kirja kirjutamise teema WB Ex6-8p79-80 HW: U.12 sõnad( 21.-lõpuni)
2)Unit 13 Theatre: Bp79-82 Ex1-5 W. Shakespeare; WB ex1,2p81
3)U.13: A Class Act p82-84 Ex6-9

3) VII NÄDAL (11.-15.03):
1) Teatri teemal vestlemine Ex10,11 p84-85+ tõlkelaused WB ex6p85
2) Tingimuslaused WB Ex3,4p82-83+ WB ex7p86
3) used to/ would WBp84+ relative pronouns WBp87

VIII NÄDAL (18.-22.03):
1) WBp88 kuulamisül.+ kirjutamine Eesti teatrist+ kordamine tööks
2) TEST( Unit 13): kuulamisülesanne, relative pronouns, erinevad tingimust väljendavad sidesõnad, sõnatuletusele harjutus, kirjutamine teemal, et kas eelistad käia kinos või teatris( 4 põhjuse kirjutamine)- 19.03
3) Unit 14: Building bridges Bp86-87; WBp89-90 Ex1-2p89 eessõnad, sõnamoodustus

IX NÄDAL (25.-29.03):
1) töö tekstiga+ väljendid B ex3-7p88-91, the idioms; WB ex4p91
2) Discussing about education; tõlkelaused väljenditele WB Ex5p91
3) WBp92-93 Writing about W. Shakespeare

X NÄDAL (1.-5.04):
1) Kordamine tööks; U.15 Show what you know WBp94-96
2) TEST( unit 14): eessõnad, sõnatuletus, tõlkelaused, lugemisülesanne- 02.04
3) U.15: Show what you know Bp93-95; WBp96-97 used to/ would, tingimuslause III tüüp

XI NÄDAL (8.-12.04):
1) U.15: Money Bp96-98; WBp98-100 sidesõnad ja eessõnad
2) U.15 WBp101writing an email;U.15 tööleht kinnistamiseks
3) U.16 Estonia Bp 99 riikide nimed, dialoogide lugemine p100. WBp102-103 harjutused sõnavarale.

XII NÄDAL (15.-19.04):
1) Blogide lugemine p101-104 Ex4-7. Kaudkõne WBp104-105+ sidesõnad WB ex4p106
2) Ex8-9 blogi lugemine/ jutustamine; WBp106 Ex5 tõlkelaused väljenditele
3) Suur Reede

VAHEAEG

XIII NÄDAL (29.04-3.05):
1) Eestis elamisest vestlus Ex11,12p104
2) maipühad
3) Kordamine tööks; MS Estonia WBEx6-8p107-108

XIV NÄDAL (6.- 10.05):
1) TEST( Unit 16) kaudkõne, sidesõnad, lugemisülesanne-06.05
2) U.17 Wildlife Bp105-106
3) Unit 17: töö tekstiga + väljendid Bp107-108; WBp109 Ex1 countable and uncountable nouns, tõlge neile sõnadele
WB Ex2p109-110+singular/ plural WB Ex3,4p110-111

XV NÄDAL ( 13.-17.05):
1) Unit 17: töö tekstiga + väljendid Bp109-111, tõlkelaused väljenditele WB Ex5,6p112+ kuulamisül. WB ex7p113
2)Unit 17: loomaaiast kirjutamine WB Ex8p113+ U.17 tööleht kinnistamiseks
3) Unit 18: tegevused with do/ take/ play/ go Bp112-114, hobidest rääkimine

XVI NÄDAL ( 20.-24.05):
1) Bp115-119 Hobbies; active and passive, II/ III conditional WB p117-118
2) Unit 19 Career Bp120-121; reporting the sentences WBp122-123
3) Unit 19: aastast kokkuvõtete tegemine

XVII NÄDAL (27.-31.05):
Eksamiteks valmistumine

XVIII NÄDAL (3.-7.06):
Eksamiteks valmistumine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks õpilane
* omandab uue sõnavara teemade kaupa U.11-U.18
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist ja oskab teha kuulamisharjutusi, mis baseeruvad õpitud teemadele
* Oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
* Oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle( poes ostlemine, vestlus kodutöödest õpetajaga, reisimisest, loomaaia külastamisest, oma hobidest)
* Oskab moodustada I, II ja III tüübi tingimuslauset( hüpoteetilist)
* Oskab jutustada 8 lauset teemal: Albert Einstein; minu hobid ja vabaaeg
* Oskab vormistada kirja( tuttavale- informal) ja on tutvunud ametliku kirja vormistamise reeglitega( formal)
* Oskab kasutada used to/ would korduvast tegevusest rääkides, mida kunagi tehti ja enam ei tehta
* Oskab kirjutada Eesti teatritest( 8 lauset); W. Shakespearest( 8 lauset), loomaaiast( 12 lauset)
* Oskab lauses kasutada relative pronouns: that, who, which, whom, whose
* Oskab otsekõnet kaudkõneks muuta
* Oskab moodustada ainsuse ja mitmuse vorme nimisõnadel( singular/ plural)
* Oskab kasutada aktiiviaegu ja passiiviaegu lausete moodustamisel

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-14.45 või kell 15.45- 16.30 ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on kontrolltöö toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord. Üldjuhul toimub järelvastamine õpilase eelregistreerimisega kooli kodulehel
https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9


Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 7 + WB 7+ CD, kirjastus Studium, Tartu 2018