Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2019. a. kell 07.15
Muudetud: 9. jaanuar 2019. a. kell 07.27

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane · on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest; · õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust; · omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi; · omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires; · õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu; · õpib kirjutama lihtsat seotud teksti; · julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada; · omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist; · oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid; · huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 25.01
TEST UNIT 10
Unit 11 Picnic B p 66 - 67, WB p 64
Unit 11 Omadussönade ülivõrde moodustamine B p 68 - 69, WB p 65 - 66
28.01 - 01.02
Unit 11 B p 70 - 71, WB p 67 - 68
Unit 11 Round up
TEST UNIT 11 Unit 12 Help B p 72- 73 29.01
04. - 08.02
Unit 12 B p 74 - 75, WB p 69 , 71
Unit 12 B p 76; WB p 72 - 73
Unit 12 B p 77; WB p 70 Round up
11. - 15.02
UNIT 12 TEST Unit 13 Yesterday B p 78 - 79, WB p 74
Unit 13 A burglar Bp 80 - 81, WB p 75 - 76
Unit 13 was, were B p 82,WB p 77
18. - 22.02
Unit 13 B p 83 - 84; WB p 78
Unit 13 Round up
UNIT 13 TEST Unit 14 Järgarvud B p 85, WB p 79
Vaheaeg
04. - 08.03
Unit 14 A visit B p 86 - 87/ 4; WB p 80
Unit 14 Reeglipärase ja ebareeglipärase tegusõna mineviku moodustamine B p 87 / 5 - 88; WB p 82
Unit 14 B p 89 - 90, WB p 81, 83- 85
11. - 15.03
Unit 15 Weather B p 91 - 92,WB p 86 - 90
Unit 15 A snowy Sunday B p 93 - 94; WB p 91
Unit 15 B p 95, WB p. 92 - 93
18. - 22.03
Unit 14, 15 Round up WB p 94- 95
TEST UNIT 14, 15
Unit 16 Birthday B p 98, WB p 96 - 97
25. - 29.03
Unit 16 B p 99 - 100; WB p 98 - 99 /8
Unit 16 B p 101 - 102; WB p 99 / 9
Unit 16 Birthday B p 98, wb p 96
01. - 05.04
Unit 16 The dialogue B p 99, wb p 97
Unit 16 Practise in pairs B p 100 - 101, wb p 98
Unit 16 Järgarvud 8 - 100, B p 102; wb p 99
08. - 12.04
Unit 16 When? B p 103, wb p 100
Unit 16 Round up Unit 16 sõnade kokkuvõttev hinne
UNIT 16 TEST
15. - 18.04
Unit 17 Did you ..... B p 104 - 105, wb p 101
Unit 17 Camping B p 106 - 107 / 5, wb p 102
Unit 17 Did he, she, they ....... B p 107 / 6 - 108, wb p 103 - 104
Vaheaeg
29.04 - 03.05
Unit 17 B p 109 , wb p 105 - 106
Unit 17 Round up Unit 17 sõnade kokkuvõttev hinne
UNIT 17 TEST
06. - 10.05
Unit 18 Nimisõnade ainsus ja mitmus B p 110 - 111, wb p 107
Unit 18 Short cut B p 112 - 113, wb p 108 - 109
Unit 18 B p 114, wb p 110 - 112
13. - 17.05
Unit 18 Round up Unit 18 sõnade kokkuvõttev hinne
UNIT 18 TEST
Unit 19 Jokes B p 115 - 117, wb p 113 - 115
20. - 24.05
Unit 19 B p 118 - 119, wb p 116 - 119
Unit 20 Summer B p 120 - 121, wb p 120 - 122
Unit 20 A trip to the seaside B p 122 - 123, wb p 123
27. - 31.05
Unit 20 B p 124, wb p 124 - 125
Unit 20 B p 125 , wb p 126 - 127
Unit 19, 20 Round up Unit 19, 20 sõnade kokkuvõttev hinne
03. - 11.06
Play games
Klassijuhataja praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased:
- teavad ja oskavad kirjutada ning lugeda sõnu unit 10 - 16
- tekste lugeda ja tõlkida
- jutustada
- moodustada küsimusi
- moodustada reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade lihtminevikku
- moodustada omadussõnade ülivõrret
-moodustada tegusõna BE lihtminevikku
- teavad ja oskavad kirjutada ning lugeda sõnu unit 17 - 20
- öelda järgarve inglise keeles 1 - 100
-öelda kuupäevi
-moodustada nimisõnade ainsust ja mitmust

Hindamine üles

LUGEMISES hinnatakse 4. klassis kodus õpitud teksti lugemist ja tõlkimist.
KIRJUTAMISEL hinnatakse:
õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
TV harjutuste täitmine (valiku hindamisele kuulunud harjutustest teeb õpetaja);
kirjalikud keelelised ja sõnavaralised kontrollharjutused ;
kontrolltööd

Keeleliste kontrollharjutuste ja -tööde hindamine:
Hinne "5" - 90 - 100%
Hinne "4" - 75 - 89%
Hinne "3" - 50 - 74%
Hinne "2" - 20 - 49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb järgi vastata. "0" asendub hindega pärast töö tegemist.

Poolaasta vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara tundmise kontrollimine
3) 9 testi, mis puudumise korral tuleb järele vastata ( kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt "rahuldavalt")
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Mitterahuldava hinde saamise või puudumise korral tuleb töö uuesti teha või järgi vastata kümne päeva jooksul alates töö kättesaamise päevast või kooli tulemisest.
Konsultatsioon esmaspäeval kell 13. 00 - 13.45 ja teisipäeval kell 15.00 - 15.45 või kokkuleppel õpetajaga klassis 303