Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 8. jaanuar 2019. a. kell 14.34
Muudetud: 8. jaanuar 2019. a. kell 14.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.-25.01
Sissejuhatus poolaastasse. Ainekaardi tutvustus.
Unit 6 TEST
Unit 7 What time is it? B p 58, wb p 27
28.01 - 01.02
Unit 7 Let' s ..... B p 59 - 60, wb p 28
Unit 7 B p 61 , WB p 29 - 30
Unit 7 Round up
04. - 08.02
Unit 7 TEST
Unit 8: I can / I cannot = I can't / Can you ...? B p 62-63 / ex 1-2, WB p 31-32 ex 1-3; sõnad 1-14
Unit 8: What can you do?
(B p 63, WB p 32-33); sõnad 15-27
11. - 15.02
Unit 8: omastavad asesõnad (my, your, his, her, our, their), B p 64, WB p 33/7; sõnad 28-39 Unit 8: sõnavaraharjutused WB p 34, B p 65.
Unit 8 TEST
18. - 22.02
Unit 9: My body (B p 66-67/ ex 1-3; WB p 35; sõnad 1-16
Unit 9: Can you ...? Sidesõnad and / or / but (B p 67, WB p 36-37 ex 3-5); sõnad 17-29
Projektipäev
VAHEAEG
04. - 08.03
Unit 9: My ... hurts (B p 68 ex 5). How many? Animals. Have got/ has got (B p 68-69 ex 6-7, WB p 37-38 ex 6-8); sõnad 30-39
Unit 9: Have/has got - iseenda ja kaaslaste kirjeldamine. Vastandsõnad (B p 69, WB p 39). Sõnavara kordamine.
Unit 9 Round up
11. - 15.03
Unit 9 TEST
Unit 10: Have you got ...? - Yes, I have / No, I haven't.
Numbers 13-20 (B p 71-72; WB p 43)
18. - 22.03
Unit 10: harjutused kordamiseks (B p 73-74; WB p 44-45)
Show what you know (B p 75).
Unit 10 tööleht.
25. - 29.03
Unit 11: Days Bp76-77, kestev olevik. WBp 46
Unit 11 Bp78 nädalapäevad, kestev olevik. WBp47-48
01. - 05.04
Unit 11 Bp79 kestev olevik. WB p 49-50
Unit 11 Round up
Unit 11 TEST
08. - 12.04
UNIT 12 Home: Bp80-81 Eluruumid WBp51
Unit 12 Bp82 Kestev olevik. WBp52
Unit 12 Bp83-84 Ex8-10 What are you doing?WBp53
15. - 18.04
Unit 12 Bp84 I can... Ex11, WBp54 -55
Unit 12 Round up
Projektipäev
Vaheaeg
29.04 - 03.05
TEST UNIT 12
UNIT 13 TOWN Bp85-86 .WBp56
Unit 13 Bp 87 there is, there are WBp57
06. - 10.05
Unit 13 Bp87 eessõnad; WBp58
Unit 13 Bp88-89; WBp59
Unit 13 Round up
13. - 17.05
Unit 13 test Unit 14U.14 Seasons Bp90 Bp91 Erinevate aastaaegade ilm. WBp60( päevad, kuud, aastaajad)-61 / 4
Unit 14 Bp92. WB p61 Ex5-p 62
Unit 14 Round up WB p 63
20. - 24.05
UNIT 14 TEST
Unit 15: Shopping, B p 93-94
Unit 15 B p 95-97
27.05 - 31.05
Unit 15 Grammatika kordamine, WB p 64.
Unit 15 Round up
Unit 15 TEST
03. - 11.06
Play games
Klassijuhataja praktika

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta osaoskused on :

Hindamine üles

3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnalisi hinnanguid. Hinnangud kajastuvad õpilaspäevikus, kirjalikul tööl või eKoolis. Sõnaliste hinnangute andmisel toetutakse kujundava hindamise põhimõtetele. Hinnang on õpilase positiivse enesehinnangu kujunemise aluseks.

Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti.
Konsultatsioon toimub kell ruumis