Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 7. jaanuar 2019. a. kell 09.30
Muudetud: 16. aprill 2019. a. kell 12.14

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.–25. jaanuar
1) Omastav kääne 's, pildi kirjeldamine. SB ex 11-12, WB ex 7-8
2) Unit 7 - Time. What's the time? - It's...; Let's – ettepanek ühiseks tegevuseks SB ex 1-4
http://www.teachingtime.co.uk/
3) Eitavate lausete moodustamine (not). Omadussõnad. Are you...? - Kas sa oled...? SB ex 5-8

28. jaanuar – 1. veebruar
1) Eessõnad – at, in. Asesõnad. SB ex 9, WB ex 1-5
2) Eitus, omadussõnad, numbrid. WB ex 6-11
3) Kordamine

4.–8. veebruar
1) Teadmiste kontroll unit 6-7
2) Unit 8 – After school. I can... / Can you...? SB ex 1-3, WB ex 1-3
3) Omastavad asesõnad – our, their jne. SB ex 4-6

11.–15. veebruar
1) Merlyni küsimustele vastamine. SB ex 7, 8; WB ex 4-6
2) Mõistatuse lahendamine. Kordamine. WB ex 7-10
3) Unit 9 - Body. Kehaosad. Yes, I can. / No, I can't. SB ex 1-4; WB ex 1, 2

18.–25. veebruar
1) Loomad. Hurts – valutab. How many...? SB ex 5-6, WB ex 5, 6
2) I have got = I've got. Inimeste kirjeldamine. Sidesõnad – and, but, or. Kirjelduse järgi pildi joonistamine. SB ex 7-8, WB ex 3-4
3) EV aastapäeva projektipäev

25. veebruar – 1. märts KOOLIVAHEAEG

4.–8. märts
1) Loomad. Sõnapaarid. Inimeste kirjeldamine. WB ex 7-11
2) Kordamine
3) Teadmiste kontroll unit 8-9

11.–15. märts
1) Unit 10 - Toys. Have / has got SB ex 1-4, WB ex 1-3
2) Have you got...? Numbrid 13-20 SB ex 5-8, WB ex 4-6
3) Show what you know SB ex 1-2, WB ex 8-12

18.–22. märts
1) Show what you know SB ex 3-5
2) Kordamine WB ex
3) Unit 10 töölehe täitmine

25.–29. märts
1) Unit 11 - Days. Nädalapäevad. Dialoog SB ex 1-4; WB ex 1-2
2) Kestev olevik. Dialoogid. Nädalapäevad SB ex 5-6, WB ex 3-4
3) Nädalapäevad. Kestev olevik SB ex 7-9

1.–5. aprill
1) Asjad koolis. Erinevuste leidmine. Kestev olevik SB ex 10-11
2) Kordamine WB ex 5-8
3) Kordamine WB ex 9-10

8.–12. aprill
1) ]Teadmiste kontroll unit 11. Unit 12 sõnavaraga tutvumine WB ex 1, 5, 7
2) Home. Kestev olevik. SB ex 1-4; WB ex 3
3) Kestev olevik. Eluruumide nimetused SB ex 5-7; WB ex 2, 4, 6

15.–19. aprill
1) What are you doing? Eluruumide nimetused. SB ex 8-11; WB ex 8-9
2) Kordamine WB p 55
3) Kordamine

22. –26. aprill KOOLIVAHEAEG

29. aprill – 3. mai
1) Kordamine.
2) Unit 13. Town. I'm proud of... Country, town, flag, capital city. Küsisõnad SB ex 1-3, WB ex 4
3) Home. There is / are... SB ex 4-6, WB ex 5-6

6. –10. mai
1) Eessõnad SB ex 7-9, WB ex 7
2) Kodukoht ja kool. Kordamine SB ex 10-11
3) Teadmiste kontroll unit 12-13.

13.–17. mai
1) Unit 14. Seasons. Kuudenimetused. When is your birthday? Omadussõnad ilma kirjeldamiseks. Let's ... SB ex 1-6
2) Pühad ja tähtpäevad. SB ex 7-9, WB ex 4-6
3) Kordamine WB p 63

20.–24. mai
1) Kordamine.
2) Unit 15 - Shopping. How much...? SB p 93-94
3) Kordamine WB ex 1-6

27.–31. mai
1) Kordamine WB ex 7-12
2) Unit 14-15 töölehe täitmine.
3) Aastast kokkuvõtte tegemine. Mängud. Kordamine ja kinnistamine.

3.–11. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
• omandab vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa;
• kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpitakse korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni;
• paarilisega dialoogi harjutades õpitakse omandatud keelefraasidega suhtlema inglise keeles;
• oskab küsida ja öelda kellaaega;
• oskab vabandada ja tänada, kutsuda kaaslast tegutsema (Let's play ball!);
• oskab öelda, mida keegi suudab, oskab (CAN), mida keegi omab (HAVE/HAS GOT);
• oskab esitada Kas- küsimust ja sellele vastata (Are you ...? Can you ...? Have you ...?);
• oskab kasutada omastavaid asesõnu my/your/his/ her/our/their ;
• oskab iseloomustada eseme/olendi asukohta (next to/ between/ under/ on (top of) / in);
• teab ülakaoma omastavalist tähendust ainsuses ja mitmuses (girl's / girls' friend);
• oskab kirjeldada ennast, oma kaaslast (My name is ... I'm ... years old. I've got blue eyes, ...... My trousers are ...);
• teab ja oskab kasutada tegusõna BE vorme;
• oskab moodustada nimisõna mitmust;
• teab numbreid 1-20;
• oskab kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.)
• teab tähestikku;
• oskab öelda nädalapäevi, kuudenimetusi;
• oskab moodustada lauseid kestvas olevikus (omandatud sõnavara piires);
• oskab moodustada there is... /there are...lauseid;
• oskab kirjeldada erinevate aastaaegade ilma lihtlausetega;
• oskab moodustada küsimust How much...? ja vastata;
• oskab kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.).

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt saavutatud õpitulemustest:
* suulise eelkursuse hinnangud;
* sõnavara tööd (wordtest), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid;
* tunnitöö;
* töövihiku ja õpiku harjutused valikuliselt;
* kodus õpitud teksti lugemine ja tõlkimine;
* teadmiste kontrollid, testid, töölehed (kokkuvõttev hinne):

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul (vajadusel kokkulepe õpetajaga). Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hinnanguga pärast töö tegemist/ esitamist või "O"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine kolmapäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.

I poolaasta lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
* tunned ja eristad hääldusmärke;
* loed ilmekalt ning õige intonatsiooniga;
* tunned tähestikku, oskad nimesid tähthaaval hääldada;
* oskad tutvustada ennast ja oma kaaslast ning rääkida oma perekonnast;
* tead õpitud sõnade ja väljendite tähendust, oskad neid kirjutada;
* oskad kasutada tegusõna BE vorme (am/is/are) jaatavas, eitavas ja küsilauses;
* oskad kasutada asesõnu he/she ning omastavaid asesõnu my/his/her;
* oskad kasutada kõnes ja kirjas omastavat käänet ('s) ja nimisõna mitmust.

Osaoskuste hinnangud tunnistusel poolaasta lõpul:
T - tead ja oskad kasutada;
P - pead veel harjutama;
O - oskus omandamata.