Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 7. jaanuar 2019. a. kell 09.25
Muudetud: 27. veebruar 2019. a. kell 12.28

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21. - 25. jaan
1) Unit 10 kordamine ja kinnistamine.
2) Unit 11. Küsimuste esitamine. Lein ja kurbade uudiste teatamine SB p 64-66; WB ex 1-3
3) Greyfriars Bobby - töö tekstiga. Lemmikloomast kirjutamine SB ex 7-11, WB p 70

28. jaan - 1. veebr
1) Kestva ja lihtmineviku eristamine, kestva mineviku ja oleviku eristamine (present simple, past simple, past continuous) WB p 66-69
2) Kordamine.
3) Unit 12 sõnavara harjutamine, ankeedi täitmine ja endast kirjutamine SB p 70-71, WB ex 8

4. - 8. veebr
1) Helen and Anne - töö tekstiga SB ex 5-9, WB ex 1, 2, 5
2) Kaudkõne- jutustav lause olevikus, omadussõnad ja määrsõnad: exact, exactly, ajavormide kasutamine lauses WB ex 3, 4, 6
3) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne

11. - 15. veebruar
1) Ajavormide kasutamine lauses, kaudkõne. Kirjutamine enda lemmikloomast WB p 70.
2) Teemade kordamine ja kinnistamine.
3) Töölehed 11-12.

18. - 22. veebr
1) Unit 13. Ajavormid. Kaudne kõne. Sõnajärg lauses WB p 77-78
2) Enesetunde kirjeldamine, kaudne kõne SB p 75-76
3) Eesti päev

25. veebr - 1. märts KOOLIVAHEAEG

4. - 8. märts
1) Feeling stressed - töö tekstiga SB p 77-78, WB ex 4, 5, 9
2) Omadussõnade järjekord nimisõnade ees, juhtumi kirjeldus SB p 79, WB p 80-82
3) Kordamine. Unit 14 sõnavara harjutamine WB p 83-84

11. - 15. märts
1) The story of the zebra crossing - töö tekstiga. Eessõnad SB p 82-85, WB ex 3
2) Tee juhatamine kasutades kaarti. Linna kaardist kirjutamine SB p 86-87, WB ex 8, 9
3) Kaudkõne, väljendid WB ex 4-7

18. - 22. märts
1) Unit 15 "Red Nose Day" - töö tekstiga Shall I/ we...? SB ex 1-7, WB ex 1-2
2) Show what you know SB p 92-93; murdude nimetused SB p 91, WB ex 3-6
3) Grammatika kordamine ja kinnistamine WB p 91-95

25. - 29. märts
1) Grammatika kordamine ja kinnistamine
2) Teemade kordamine ja kinnistamine
3) Töölehed 14-15 Unit 16 peatüki sõnavaraga tutvumine WB p 96

1. - 5. aprill
1) Selgituse küsimine SB ex 1-3; (a) few/ (a) little, sõnade tuletamine WB ex 97
2) "A country clean-up day" - töö tekstiga SB p 96-98; WB ex 5. Recycling in my home - jutukese kirjutamine WB ex 8, 9
3) Kaudne kõne - kas küsimus; tööleht

8. - 12. aprill
1) Unit 17- viisakusväljendid kohvikus ja restoranis SB p 100-101, WB ex 1-4
2) Eessõnad WB ex 5-7; kuulamisharjutus WB ex 9
3) Chocolate - töö tekstiga SB p 102-103; sõnavara harjutamine WB ex 8

15. - 19. aprill
1) Quick chocolate fudge SB p 104; Chocolate in your family - jutukese kirjutamine WB ex 10
2) Töölehed 16-17 Unit 18 peatüki sõnavaraga tutvumine WB ex 10; WB p 120-121
3) Suur Reede

22. - 26. aprill KOOLIVAHEAEG

29. aprill - 3. mai
1) Unit 18. Chores - kodused toimetused, majapidamistööd. "Home robots" - töö tekstiga SB p 107-109; SB p 105-106
2) Ajavormid Wb p 108-110; WB ex 2/118, 6/122, 7/122
3) Artikkel: a/an, the WB ex 5-8. Writing about chores WB ex 9

6. - 10. mai
1) Unit 19 - My media life. SB ex 1-6, WB ex 1
2) Abitegusõnad. Lühendid. Kordamine. Jutuke "My media life" WB ex 2-8
3) Grammatika kordamine ja kinnistamine

13. - 17. mai
1) Grammatika kordamine ja kinnistamine
2) Töölehed 18-19
3) Unit 20 kordamine ja kinnistamine WB ex 1, 3

20. - 24. mai
1) "Class trip" - töö tekstiga. SB ex 3-7
2) Show me what you know SB p 119
3) Täringumängud SB p 120-121, My summer - jutukese kirjutamine WB p 125, SB p 122

27. - 31. mai
1) Grammatika kordamine ja kinnistamine
2) Unit 20 töölehe täitmine.
3) Kordamine ja kinnistamine

3. - 11. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskab kirjutada enda pereliikmetest ja sugupuust.
* Oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust.
* Oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must.
* Oskab kasutada artikleid a, an, the.
* Oskab moodustada kaudkõne (jutustav lause olevikus).
* Oskab moodustada tegusõnade vorme (lihtolevik, lihtminevik, kestev minevik).
* Oskab kasutada tekstis kirjavahemärke ja suurt, väikest algustähte.
* Oskab kasutada lauses omadussõnu ja määrsõnu.
* Teab omadussõna järjekorda nimisõna ees.
* Oskab nimisõnu ja tegusõnu tuletada.
* Oskab kasutada eessõnu väljendites.
* Oskavad kasutada poes ja kohvikus vajalikke väljendeid.
* Oskavad koostada kaudkõne lauseid.
* Oskavad moodustada õpitud ajavormide põhjal tegusõnavorme.
* Oskavad kasutada artikleid "a/an/the" lauses.
* Oskavad tuletada etteantud sõnast uusi sõnu.
* Oskavad kasutada sagedust näitavaid sõnu: always, asually, often, sometimes, rarely, never.
* Oskavad kasutada eessõnu väljendites.
* Oskavad omadussõnast moodustada määrsõnu.
* Oskavad kirjutada lühijutukese taaskasutusest oma kodus,meediast oma elus ning suveplaanidest.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

II poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb:
* koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest;
* sõnade tööde eest (wordtest), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid;
* kodus õpitud teksti jutustamise eest;
* tunnikontrollide ja töölehtede eest;
* kontrolltööde (arvestuslik hinne) eest.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema poolaasta lõpus arvestusliku kontrolltöö selle poolaasta olulisemate grammatika teemade kohta.

Hindamisskaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 20- 49%
„1“ 0 – 19%

Igas poolaastas vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet, mille eest saadud hinne on arvestuslik.
Hindamine:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
Hinne „4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
Hinne „3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
Hinne „2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
Hinne „1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui poolaasta kokkuvõtva hinde välja panemisel on õpilasel hinne kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine teisipäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.

Vajalikud töövahendid:
"I Love English 4" õpik ja töövihik
jooneline kaustik (24-leheline)
kirjutusvahend
värvilised viltpliiatsid või tintenpen
mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.