Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 7a, 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 7. jaanuar 2019. a. kell 09.24
Muudetud: 13. veebruar 2019. a. kell 13.06

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

https://oppekava.innove.ee/pohiharidus/voorkeeled/a-voorkeel-2/

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.–25. jaanuar
1) Unit 10 Show what you know SB 1-5, WB 1-4
2) Show what you know SB 6, 8, 10; WB 5-8
3) Unit 10 töölehe täitmine. Unit 11 sõnavara harjutamine. WB 4, 6, 8

28. jaanuar – 1. veebruar
1) Artikli "the" kasutamine nimedes SB 1-4, 11, WB 1
2) Umbisikuline tegumood: täisminevik (have been read; Have… been read..?). Dialoog. SB 5-6, WB 2, 3
3) London - töö tekstiga. Sõnavara kinnistamine SB ex 7-8, 10, WB ex 5, 7

4.–8. veebruar
1) Jutustamine/kirjutamine Londonist SB 12, WB 9
2) Unit 12. Superstitons. Tähestikuline järjekord SB 1-3; WB 1, 2
3) Superstitions. Sõnavara harjutamine. Kaudkõne küsilause SB 4, 5, 6; WB 3, 4, 5

11.–15. veebruar
1) Superstitions. To do või doing kasutamine erinevate tegusõnadega SB 7, 8; WB 6, 7, 8, 9
2) Kaardi kirjutamine - väljendid headeks soovideks. Artikkel "the" geograafiliste nimedega - kinnistamine. SB 9, 10, 11; WB 10, 11, 12
3) Test 11-12

18.–25. veebruar
1) Unit 13. The London Eye. Määrsõnad ja nende liigid. Ajavormid SB 1, 2; WB 1-4
2) Enneminevik (the past perfect). "The Wheel Turns" part I - töö tekstiga. SB 3, 4, 5; WB 7
3) "The Wheel Turns" part II - töö tekstiga. Past simple vs past perfect. SB 6, 7, 8; WB 5, 6

25. veebruar – 1. märts KOOLIVAHEAEG

4.–8. märts
1) "The Wheel Turns" jutustamine. Kuulamine ja jutu kirjutamine. SB 9, 10, 11; WB 8, 9
2) Unit 14. "The Tuhala Witch's Well" - töö tektstiga. Sõnavara harjutamine. SB 1, 2, 3; WB 1
3) "The Tuhala Witch's Well" - töö tektstiga. Lihtminevik (past simple) vs kestev minevik (past perfect). Liitsõnade moodustamine. SB 3, 4, 5; WB 2, 3

11.–15. märts
1) Hääldusharjutus. "The water cycle" - töö tekstiga. Sõnavara kinnistamine SB 5, 6, 7, 8; WB 4, 5
2) Kordamine WB ex 6-7
3) Test 13-14

18.–22. märts
1) Unit 15. Show what you know SB 1, 2, 3; WB 1, 2
2) Show what you know SB 4, 5, 6; WB 3, 4
3) Show what you know SB 7, 8; WB 5, 6.

25.–29. märts
1) Kordamine ja kinnistamine. Unit 15 tööleht.
2) Unit 16. Irish blessings. Dialoogid. Artikli kasutamine nimisõnade ees SB 1, 2, 3; WB 1, 2
3) "Ireland" - töö tekstiga. Artikli kasutamine nimisõnade ees SB 4, 5, 6; WB 3, 4
3) "Ireland" - töö tekstiga. SB 7, 8; WB 5, 6

1.–5. aprill
1) "Ireland" - töö tekstiga. SB 7, 8; WB 5, 6
2) "Ireland" - töö tekstiga. "The Isle of Man" - kuulamine. SB 9-12; WB 7-9
3) Unit 17. Kodused toimetused, aiatööd. Eessõnad SB 1-5; WB 1, 2

8.–12. aprill
1) "Foolish Brothers" I part - töö tekstiga. Asukoha kirjeldamine: there is/ are; there was/ were SB 6-8; WB 3
2) "Foolish Brothers" II part - töö tekstiga. Kaudne kõne SB 9-11; WB 4
3) Sõnavara kinnistamine. SB 12-14; WB 5-7

15.–19. aprill
1) Kordamine ja kinnistamine.
2) Test 16-17
3) Unit 18. Viisakusväljendid poes ja kohvikus. Ajavormide kordamine SB 1, 2, 3; WB 1, 2

22. –26. aprill KOOLIVAHEAEG

29. aprill – 3. mai
1) "Fish and chips" - töö tekstiga. Ajavormid, sõnavara harjutamine SB 4, 5; WB 3, 4, 5
2) "Fish and chips" - töö tekstiga. Soovituste kirjutamine, köögitarvikud SB 6, 7, 8; WB 6, 7
3) Retsepti lugemine ja kasutamine. Soovituste kirjutamine SB 9, 10; WB 8, 9

6. –10. mai
1) Unit 19. "Life in 2050" - töö tekstiga. SB 1-4; WB 1
2) "Life in 2050" - töö tekstiga. Ajavormide kasutamine: to do või doing SB 5-7; WB 2-3
3) Lihttulevik või going to tulevik. Rääkimine tulevikust ja plaanidest. SB 8; WB 4-6

13.–17. mai
1) "Life in thirty years from now" - lühijutt. WB 7-8
2) Kordamine ja kinnistamine
3) Test 18-19

20.–24. mai
1) Unit 20. Show what you know. SB 1, 2, 3; WB 1, 2
2) Show what you know. SB 4, 5, 6; WB 4, 5
3) Show what you know. SB 7, 8, 9; WB 6, 7, 8

27.–31. mai
1) Kordamine ja kinnistamine. Unit 20 tööleht.
2) Plakati/esitluse tegemine vabalt valitud teemal U 1-20.
3) Vabalt valitud teema U 1-20 esitlus/plakati esitamine.

3.–11. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

7. klassis õpilased:
* omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa;
* mõistavad õpitud sõnavara piires endale tuttaval teemal kõike olulist;
* oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal (ekiri, ettekanne, blogi sissekanne, jutuke; kirjeldus);
* saavad õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtluses enamasti hakkama;
* kasutavad võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks;
* töötavad iseseisvalt, paaris ja rühmas;
* kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi;
* oskab kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks;
* paarilisega vesteldes õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega;
* teevad eakohast iseseisvat tööd (lugemine, infot hankimine, projektides osalemine jne);
* teavad artiklite kasutamise reegleid (a/an; the, -);
* oskavad kasutada järelliiteid: -ant, -al, -ish, -able-, ous;
* oskavad moodustada ennemineviku aega ja võrrelda seda lihtminevikuga;
* oskavad moodustada passiivis lauseid;
* teavad määrsõnade erinevaid tähendusi;
* oskavad lugeda erinevaid numbreid;
* oskavad moodustada küsijätke ja neile vastata;
* oskavad panna otsekõne lauseid kaudkõnesse;
* teavad, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing;
* teevad vahet aegadel: lihtminevik ja enneminevik, oskab neid aegu lausetes kasutada;
* oskavad määrata sõnaliike: nimisõna, tegusõna, omadussõna, määrsõna.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

II poolaasta (21. jaanuar - 11. juuni) kokkuvõttev hinne kujuneb:
* koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest;
* kodus õpitud teksti jutustamise eest;
* sõnade tööde eest (wordtest), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid;
* kontrolltööde, töölehtede (arvestuslik hinne) eest.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema poolaasta lõpus arvestusliku kontrolltöö selle poolaasta olulisemate grammatika teemade kohta.

Hindamisskaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 20- 49%
„1“ 0 – 19%

Igas poolaastas vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet, mille eest saadud hinne on arvestuslik.
Hindamine:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
Hinne „4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
Hinne „3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
Hinne „2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
Hinne „1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Järelvastamised 7.–12. klassile toimuvad kolm korda nädalas õpilase poolt isikukoodiga registreerituna kooli kodulehel: https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php?d=2018x9

Kui poolaasta kokkuvõtva hinde välja panemisel on õpilasel hinne kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis kajastub tegemata töö ekoolis "0"-na. Õpilasel on võimalus esitada oma tegemata töö järgmises inglise keele tunnis. Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, siis on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon teisipäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 5" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend, värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede ja arvestuslike tööde jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.