Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12492 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiva

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 3. jaanuar 2019. a. kell 14.32
Muudetud: 20. veebruar 2019. a. kell 08.13

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

21.-26.jaan
1) Unit 10 teemade kodamine
2) grammatika teemade kordamine WBp74-76
3) grammatika teemade kordamine WBp74-76

28.jaan - 1.veeb
1) Test Unit 10
2) Unit 11: London TBp67-69, artiklite kasutamise reeglid; WBp77 Ex1
3) Unit 11: töö tekstiga London TBp70-72

4.-8.veeb
1) Londonist jutustamine; WBp 77-80
2)Londoni vaatamisväärsustest kuulamine
3)Londoni vaatamisväärsustest kirjutamine WBp81-82

11.-15.veeb
1) Unit11 kinnistavad hajutused
2) Test Unit 11 harjutusi sõnavarale WBp83-85 alphabetical order
3) Unit 12: Superstitions TBp73-75 tekst+ väljendid, erinevatest eelarvamustest lood TBp76-77, tekstide jutustamine

18.-22.veeb
1) tõlkelaused, a good-luck card- heade soovide kaardi kirjutamine WBp90-91
2) Reported Speech( kaudkõne) WBp86-87
3) Eesti päev

VAHEAEG

4.-8.märts
1)Kuulamisülesanne; WBp87 Ex6; verb+to, verb+ing, kaudkõne WBp88-89
2) Kordamisülesandeid
3) U.12 test

11.-15.märts
1) Unit 13: Big Wheel- Londoni vaatamisväärsustest TBp78-79, ennemineviku reeglid; WBp94 Ex5
2) määrsõnad WBp92-93
3) S. Dowd tekstide lugemine TBp80-82+ väljendid

18.-22.märts
1) tekstide jutustamine; tõlkelaused WBp94-95 Ex6,7
2)Kuulamisül. WB Ex8p95,teemapargi külastusest kirjutamine WB Ex9p96
3) Test Unit 13

25.-29.märts
1) Unit 14 Water Bp83-85 töö tekstiga " The Tuhala Witch`s Well"
2) Aegade kasutamine lausetes: the past simple, the past perfect WBp98 Ex2, harjutusi sõnavarale WB Ex1p97; Ex3-5p98-99
3) Reading the texts TBp86-88; sõnade liikide määratlemine; kuulamisül. WB ex6p100; kirjutamine ilusast looduslikust kohast, mida oled külastanud WB Ex7p101

1.-5.apr
1) Unit 14 tööleht kinnistamiseks; U.15: Show what you know TBp89-92
2) Unit 15: Show what you know WBp102+ harjutused
3)Unit 15 gammatika kinnistamine

8.-12.apr
1) Test Unit 15
2) Unit 16: artiklite kasutamine WBp106-107
3) Unit 16: tõlkeharjutus WB Ex5,6p108+ kuulamine WB Ex7p109

15.-19.apr
1)Saaremaast kirjutamine WBp110
2) Unit 16 tööleht kinnistamiseks
3) Suur Reede

VAHEAEG

29.apr- 3.mai
1) Unit 17: Garden TBp99-101; harjutus eessõnadele WB Ex1p111
2)töö tekstiga" Foolish Brothers" part one TBp102-103; WB Ex2-4p111-113( it is..., there is...), reported speech
3) töö tekstiga" Foolish Brothers" part two TBp104-105; WB Ex5p114-115

6.-10.mai
1) Kuulamisül. WB Ex6p115; kirjutamine sellest, kuidas kasvatada kõrvitsat WB Ex8p116+ ebareeglipäraste tegusõnade põhivormide harjutamine
2) Unit 17 kinnistamine
3) Test Unit 17+ ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid

13.-17.mai
1) Unit 18: Fish and chips TBp106-109 Ex1-8
2) Unit 18: harjutusi sõnavarale ja aegadele WB Ex1-4p117-119
3) Unit 18: Tõlkeharjutus+ kuulamine WBp120-121; kirjutamine tervislikest eluviisidest WB Ex8p122

20.-24.mai
1) Unit 18: retseptide lugemine ja tegemine TBp110
2) Unit 19: Future Life in 2050
3) Unit 19: to+ verb, verb+ ing( WB Ex1-3p123-125)

27.-31.mai
1)Unit 19 be going to( WBp126-129)
2) Teemade kordamine Unit 20.
3) Teemade kordamine Unit 20.

3.-7.mai
Kooliaasta lõpetamine. Praktikad.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks õpilane:
*on omandanud uue sõnavara ja väljendid (ka viisakusväljendid) unit 10-19 piires
* õpib kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandab õige kõnerütmi
* õpib paarilisega dialoogi harjutades suhtlema õpitud suhtlusfraasidega
* oskab rääkida ja kirjutada talve vaheajast, Londonist, Londoni vaatamisväärsustest (8-10 lauset teemal) , oskab jutustada eelarvamustest( 2 jutukest)
* teab artiklite kasutamise reegleid( a/an; the, -)
* oskab kasutada järelliiteid -ant, -al, -ish, -able-, ous
* oskab moodustada ennemineviku aega ja võrrelda seda lihtminevikuga
* oskab moodustada passiivis lauseid
* teab määrsõnade erinevaid tähendusi
* oskab lugeda erinevaid numbreid
* oskab moodustada küsijätke ja neile vastata
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* teab, millistel tegusõnadel lisandub to+verb, millistel verb+ing
* oskab kirjutada head soovimise kaarti( good-luck card), filmiarvustust( 8 lauset) ja 8 lauset mingi teemapargi külastuse kohta
* oskab rääkida ja kirjutada vaatamisväärsusest( 8-10 lauset)
* teeb vahet aegadel: lihtminevik ja enneminevik, oskab neid aegu lausetes kasutada
* oskab määrata sõnaliike: nimisõna, tegusõna, omadussõna, määrsõna
* teab väljendeid sõnaga take ja oskab neid väljendeid lausetes kasutada
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse
* oskab kirjutada Saaremaast vähemalt 6 lauset

Hindamine üles

Õpilane saab poolaasta jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Poolaastahinded moodustavad õppeaasta lõppedes kokkuvõtva aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 20- 49%
1 0 - 19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas veerandis vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.
Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Järelvastamine eelregistreerimisga kooli kodulehel ja konsultatsiooniaeg neljapäeval kell 14.00

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend